Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Lewosimendan do wspomagania hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wzrost od początkowej dawki 0,05 .g na kilogram na minutę przeprowadzono u 127 pacjentów (51,2%) w grupie lewosimendanu, w porównaniu do 159 (61,6%) w grupie placebo (P = 0,02). Powody przerwania infuzji i odśluzowania podano odpowiednio w tabelach S2 i S3 w dodatkowym dodatku. Zmienne hemodynamiczne i proces opieki
Dane hemodynamiczne nie były dostępne dla wszystkich pacjentów, ponieważ monitorowanie hemodynamiczne nie było wymagane i przeprowadzono je zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta i osądem lekarza. Dostępne dane hemodynamiczne, częstość stosowania leków wazoaktywnych oraz punktacja inotropowa po randomizacji były podobne w obu grupach. Nie było różnic między grupami w dostępnych pooperacyjnych wartościach laboratoryjnych. (Szczegółowe informacje znajdują się w tabelach od S4 do S8 w Dodatku uzupełniającym).
Wyniki pierwotne i wtórne
Tabela 2. Tabela 2. Zdefiniowane wcześniej wyniki kliniczne. Tabela 3. Tabela 3. Dodatkowe wyniki kliniczne i bezpieczeństwo. Rysunek 2. Rycina 2. Szacowanie przeżywalności według skali Kaplana-Meiera z powodu umieralności z wszystkich przyczyn. Nie obserwowano utraty 30-dniowej obserwacji u pacjenta , a wszyscy pacjenci poddani randomizacji zostali włączeni do analizy zamiaru leczenia (ryc. 1). Po 30 dniach odnotowano 32 zgony (12,9% pacjentów) w grupie lewosimendanu i 33 zgony (12,8%) w grupie placebo (bezwzględna różnica ryzyka, 0,1 punktu procentowego, 95% przedział ufności [CI], -5,7 do 5,9; P = 0,97) (tabela 2). Nie stwierdzono istotnych różnic w przyczynach zgonu (tabela S9 w dodatkowym dodatku). Nie zaobserwowano istotnych różnic w wynikach wtórnych (Tabela 2 i Tabela 3). Wykresy przeżycia Kaplana-Meiera nie wykazały różnic między grupami w zakresie współczynników umieralności w czasie (współczynnik ryzyka, 1,02; 95% CI, 0,65 do 1,59; P = 0,94) (Figura 2). Wyniki analiz traktowanych i analizowanych według protokołu, które również nie wykazały znaczących różnic między grupami, podano w tabelach S10 i S11, odpowiednio w dodatkowym dodatku.
Wyniki wcześniej zaplanowanych i eksploracyjnych analiz podgrup przedstawiono odpowiednio na rysunkach S3 i S4 w dodatkowym dodatku. Nie było znaczących interakcji między poszczególnymi grupami. Analiza 30-dniowej umieralności z uwarstwieniem według centrum badań nie wykazała istotnej interakcji. Wyniki jednozmiennej i wieloczynnikowej analizy związku zmiennych wyjściowych z 30-dniową umieralnością potwierdziły brak działania lewosimendanu. (Szczegóły przedstawiono na rys. S5 oraz w tabelach S12 i S13 w dodatkowym dodatku).
Ciężkie zdarzenia niepożądane odnotowano u 107 z 245 pacjentów (43,7%) w grupie lewosimendanu iu 131 z 254 (51,6%) w grupie placebo (p = 0,08) (tabela 3). Niedociśnienie podczas wlewu obserwowano u 62 z 246 pacjentów (25,2%) w grupie lewosimendanu oraz u 54 z 253 (21,3%) w grupie placebo (P = 0,31). Było 89 przypadków arytmii, bez znaczącej różnicy między obiema grupami.
Dyskusja
W tym wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu z udziałem pacjentów, którzy wymagali wsparcia hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej, podanie lewosimendanu nie wiązało się z niższą 30-dniową śmiertelnością niż placebo
[podobne: lekarz medycyny pracy warszawa centrum, medicus jawor rejestracja, krzem jest jedną z niewielu substancji ]

Tags: , ,

No Responses to “Lewosimendan do wspomagania hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej ad 5”

 1. Roadblock Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aloes[...]

 2. Swerve Says:

  Witam ,choruje już 12 lat 

 3. Dorota Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: uśmiech[...]

 4. Roadblock Says:

  Nie ma czegoś takiego, jak “medycyna alternatywna”

Powiązane tematy z artykułem: krzem jest jedną z niewielu substancji lekarz medycyny pracy warszawa centrum medicus jawor rejestracja