Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Lewosimendan do wspomagania hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

W związku z tym zaprojektowaliśmy Levosimendan, aby zmniejszyć śmiertelność u pacjentów z wysokim ryzykiem kardiochirurgii: wieloośrodkowy, randomizowany, kontrolowany test (CHEETAH), aby przetestować hipotezę, że leczenie lewosimendanem oprócz standardowego leczenia inotropowego może skutkować niższą śmiertelnością niż placebo wśród pacjentów z okołooperacyjną dysfunkcją układu krążenia po operacji kardiochirurgicznej. Metody
Wersja próbna
Przeprowadziliśmy randomizowaną, podwójnie zaślepioną, kontrolowaną placebo próbę w 14 ośrodkach we Włoszech, Rosji i Brazylii. Protokół próbny (dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) został zatwierdzony przez komisję etyczną we wszystkich uczestniczących ośrodkach. Szczegóły metod prób i planu analizy statystycznej zostały opublikowane wcześniej.15
Badanie zostało sfinansowane przez włoskie Ministerstwo Zdrowia i otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności od Europejskiego Stowarzyszenia Kardiochirurgów Anestezjologii. Levosimendan był dostarczany bezpłatnie przez producenta (Orion) do ośrodków rekrutujących pacjentów we Włoszech; wszystkie centra w Rosji i Brazylii zakupiły lek za wszelką cenę. Fundatorzy i Orion nie mieli żadnej roli w projektowaniu prób, gromadzeniu i analizie danych, pisaniu manuskryptu ani decyzji o przekazaniu rękopisu do publikacji. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność danych i wszystkich analiz oraz wierność wersji próbnej protokołu.
Procedura rejestracji, kryteria i losowanie
Wszyscy pacjenci, którzy zostali wyznaczeni do operacji kardiochirurgicznej w ośrodkach próbnych, otrzymali pisemną, świadomą zgodę przedoperacyjną. Pacjenci zostali następnie poddani randomizacji, jeśli spełnili kryteria rejestracji na sali operacyjnej lub na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM). Pacjenci byli włączani, jeśli mieli okołooperacyjną dysfunkcję sercowo-naczyniową, którą zdefiniowano jako obecność co najmniej jednego z następujących kryteriów: przedoperacyjna frakcja wyrzutowa lewej komory mniejsza niż 25%, przedoperacyjne wspomaganie za pomocą wewnątrzaortalnej pompy balonowej lub potrzeba wsparcia z wewnątrzaortalną pompą balonową lub z dużą dawką inotropową (zdefiniowaną jako wynik inaktywacji naczyniowo-inotropowej . 10, jak opisano w Dodatku uzupełniającym, dostępny w), aby odstawić dziecko od krążenia sercowo-płucnego lub w dowolnym czasie w ciągu pierwszych 24 godzin po Chirurgia.
Kryteria wykluczenia były wcześniejszą reakcją niepożądaną na lewosimendan, włączono do innego badania z randomizacją, otrzymaniem lewosimendanu w ciągu ostatnich 30 dni, otrzymaniem przeszczepu nerki lub wątroby, marskością wątroby, decyzją o zastosowaniu pozaustrojowej oksygenacji membranowej lub stwierdzeniem obecności nie-reanimuj porządku. Pacjenci poddawani operacji w nagłych wypadkach również zostali wykluczeni, ponieważ trudno byłoby uzyskać świadomą zgodę.
Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do otrzymywania lewosimendanu lub placebo. Randomizację przeprowadzono za pomocą wygenerowanej komputerowo, permutowanej sekwencji blokowej stratyfikowanej zgodnie z ośrodkiem badania. Zadania grup próbnych były ukryte w zapieczętowanych, nieprzejrzystych, kolejno numerowanych kopertach. Lekarze, badacze, kolektory danych i oceniający wyniki nie byli świadomi zadań grupy próbnej.
Reżim kliniczny
Pacjenci zostali przydzieleni do otrzymania zaślepionego wlewu lewosimendanu lub placebo przygotowanego przez oddany personel próbny
[patrz też: protezy bezklamrowe, lek bez recepty na infekcje intymne, przywileje dawcy krwi ]

Tags: , ,

No Responses to “Lewosimendan do wspomagania hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej ad”

 1. Cereal Killer Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: lublin psycholog[...]

 2. Roksana Says:

  Znajomy ma gospodarstwo i rente, popija wódeczke, a rente dostał na ciśnienie.

 3. Katarzyna Says:

  Article marked with the noticed of: leczenie kanałowe warszawa[...]

 4. Jacek Says:

  Polecono mi fototerapię

 5. Marianna Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do błędy lekarskie[...]

 6. Aurelia Says:

  Bezpiecznie sie po prostu badac

Powiązane tematy z artykułem: lek bez recepty na infekcje intymne protezy bezklamrowe przywileje dawcy krwi