Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Lewosimendan do wspomagania hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Lewosimendan rozcieńczono jako 12,5 mg w 100 ml 5% glukozy. Jako placebo zastosowano mieszany roztwór witamin o żółtym zabarwieniu, pozbawiony istotnych działań sercowo-naczyniowych i nie do odróżnienia od lewosimendanu (patrz Dodatek dodatkowy). Lewosimendan lub placebo rozpoczęto jako ciągły wlew w dawce 0,05 .g na kilogram masy ciała na minutę. Dawkę można następnie zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od lekarza prowadzącego; minimalna dawka wynosiła 0,025 .g na kilogram na minutę, a maksymalna dawka 0,2 .g na kilogram na minutę. Wlew można kontynuować do 48 godzin (aby umożliwić długotrwałe wsparcie u najbardziej poszkodowanych pacjentów) lub do czasu zakończenia leczenia na OIT. W tej pragmatycznej próbie 16 wszystkie decyzje kliniczne, z wyjątkiem podawania schematu prób, pozostawiły do uznania lekarzy prowadzących, w tym monitorowanie i postępowanie hemodynamiczne. Jednakże, dostarczono badaczom schemat blokowy do otwartego zarządzania inotropem (ryc. S1 w dodatkowym dodatku).
Gromadzenie danych i działania następcze
Zebraliśmy dane przedoperacyjne dotyczące wyjściowych cech i współwystępujących stanów, danych z leczenia śródoperacyjnego i pooperacyjnego, wartości parametrów pooperacyjnych, czasu trwania wentylacji mechanicznej, czasu trwania OIOM i pobytów w szpitalu oraz głównych wyników. Wyjściowe dane hemodynamiczne zebrano podczas randomizacji (większość pacjentów otrzymywała już wsparcie hemodynamiczne za pomocą dużych dawek środków inotropowych, wewnątrzaortalnej pompy balonowej lub obu). Zebraliśmy również dane dotyczące występowania niedociśnienia, zaburzeń rytmu serca i innych zdarzeń niepożądanych podczas podawania infuzji, a także informacje na temat odchyleń protokołu. Badanie telefoniczne przeprowadzono po 30 dniach i 180 dniach po randomizacji przez badacza, który nie był świadomy zadań w grupie próbnej.
Mierniki rezultatu
Pierwszorzędowym wynikiem badania była 30-dniowa śmiertelność. Wstępne wyniki wtórne były następujące: ostre uszkodzenie nerek, 17 potrzeba terapii nerkozastępczej, złożony wynik zgonu i potrzeba terapii nerkozastępczej, czas trwania wentylacji mechanicznej oraz czas pobytu w OIT i szpitalu. Zgromadzono również dane dotyczące następujących kwestii: potrzeba zaawansowanego mechanicznego wspomagania krążenia, zawału mięśnia sercowego, uszkodzenia neurologicznego typu lub typu 2, 18 potrzeby tracheostomii, sepsy, zapalenia płuc i zapalenia śródpiersia. Definicje miar wynikowych podano w dodatkowym dodatku. Przyczynę zgonu na oddziale intensywnej terapii oraz w szpitalu odnotowano przy użyciu wcześniej zatwierdzonych kryteriów (patrz Dodatek dodatkowy) .19
Analiza statystyczna
Obliczenie wielkości próby oparto na dwustronnym błędzie alfa o mocy 0,05 i 80%. Na podstawie metaanaliz, które oszacowały, że śmiertelność zostanie zmniejszona z 12,7% do 4,7% przy użyciu lewosimendanu, 9,10 spodziewaliśmy się 10% śmiertelności w grupie placebo i 5% śmiertelności w grupie lewosimendanu. W związku z tym obliczyliśmy, że potrzebna jest próbka 435 pacjentów na grupę. Aby uwzględnić odchylenia od protokołu i wycofanie zgody, zaplanowaliśmy, że 500 pacjentów w grupie będzie poddanych randomizacji.
Przeprowadzono analizy okresowe po przyjęciu 25% i 50% wielkości próby.20,21 Pierwsza ocena przeprowadzona przez radę ds. Monitoringu danych i bezpieczeństwa (przy 25% zapisie) doprowadziła do decyzji o zmniejszeniu próby od 1000 do 500 pacjentów, ponieważ zaobserwowano wyższą niż oczekiwano ogólną śmiertelność wynoszącą 13,5% i niższą od spodziewanej odsetek wycofania wynoszącą 0%
[podobne: medicus jawor rejestracja, gabinet medycyny estetycznej wrocław, przywileje dawcy krwi ]

Tags: , ,

No Responses to “Lewosimendan do wspomagania hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej cd”

  1. Dorian Says:

    Mleko krowie jest zdrowe

  2. Robert Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do spalacz tłuszczu ranking temat[...]

  3. Kalina Says:

    A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

Powiązane tematy z artykułem: gabinet medycyny estetycznej wrocław medicus jawor rejestracja przywileje dawcy krwi