Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Lewosimendan do wspomagania hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Ostra dysfunkcja lewej komory jest poważnym powikłaniem operacji kardiochirurgicznej i wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością. Metaanalizy małych badań sugerują, że lewosimendan może skutkować wyższym odsetkiem przeżycia wśród pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe badanie kontrolowane placebo z udziałem pacjentów, u których po operacji kardiochirurgicznej wskazano okołooperacyjne wsparcie hemodynamiczne, zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami. Pacjenci byli losowo przydzielani do otrzymywania lewosimendanu (w ciągłym wlewie w dawce 0,025 do 0,2 .g na kilogram masy ciała na minutę) lub placebo, przez okres do 48 godzin lub do czasu wypisu z oddziału intensywnej terapii (ICU), dodatkowo do standardowej opieki. Głównym rezultatem była 30-dniowa śmiertelność.
Wyniki
Próba została przerwana na próżno po przyjęciu 506 pacjentów. W sumie 248 pacjentów otrzymało lewosimendan, a 258 – placebo. Nie stwierdzono istotnych różnic w 30-dniowej śmiertelności między grupą lewosimendanu a grupą placebo (odpowiednio 32 pacjentów [12,9%] i 33 pacjentów [12,8%], bezwzględna różnica ryzyka, 0,1 punktu procentowego, 95% przedział ufności [CI] , -5,7 do 5,9, P = 0,97). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupą lewosimendanu a grupą placebo w czasie trwania wentylacji mechanicznej (mediana, odpowiednio 19 godzin i 21 godzin, mediana różnicy, -2 godziny, 95% CI, -5 do 1; p = 0,48) Pobyt na OIT (mediana, odpowiednio 72 godziny i 84 godziny, mediana różnicy, -12 godziny, 95% CI, -21 do 2, P = 0,09) oraz pobytu w szpitalu (mediana, odpowiednio 14 dni i 14 dni, mediana różnica, 0 dni, 95% CI, -1 do 2, P = 0,39). Nie było znaczącej różnicy między grupą lewosimendanu a grupą placebo pod względem niedociśnienia tętniczego lub zaburzeń rytmu serca.
Wnioski
U pacjentów, którzy wymagali okołooperacyjnego wsparcia hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej, lewodimendan w małej dawce oprócz standardowej opieki nie powodował niższej 30-dniowej śmiertelności niż placebo. (Finansowane przez włoskie Ministerstwo Zdrowia, numer CHEETAH ClinicalTrials.gov, NCT00994825.)
Wprowadzenie
SZYBKIE PODEJŚCIE
Lewosimendan u pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym
02:24
Każdego roku ponad milion pacjentów poddaje się operacji kardiochirurgicznej w Stanach Zjednoczonych i Europie.1 Ostra okołooperacyjna dysfunkcja lewej komory jest poważnym powikłaniem dotykającym do 20% takich pacjentów2,3 i wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością.4 Leki inotropowe (katecholaminy) oraz inhibitory fosfodiesterazy typu 3 [PDE-3] są kamieniem węgielnym pooperacyjnego wsparcia hemodynamicznego.3,5 Jednak żadne randomizowane, kontrolowane próby nie wykazały wyższości jakiegokolwiek środka inotropowego pod względem głównych wyników klinicznych. Ponadto, metaanalizy i badania obserwacyjne sugerują, że katecholaminy i inhibitory PDE-3 mogą zwiększać śmiertelność.6,7
Lewosimendan (Simdax, Orion) jest czynnikiem inotropowym, który, jak wykazano, wiąże się z wyższym odsetkiem przeżycia w porównaniu z innymi środkami inotropowymi w metaanalizach, 8 szczególnie w przypadku pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym.9-11 Ocena meta-analizy sieci lewosimendan jako najbardziej prawdopodobna przyczyna obniżenia śmiertelności wśród pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym.12 Leczenie lewosimendanem powoduje większą pojemność minutową serca niż w przypadku leczenia katecholaminami lub inhibitorami PDE-3, z minimalnym wpływem na zużycie tlenu przez serce. [13,14] przeciwutleniające, przeciwzapalne i bezpośrednie efekty kardioprotekcyjne.13 W związku z tym jest szeroko stosowany w wielu krajach.
Biorąc pod uwagę farmakologiczne właściwości lewosimendanu i wyniki poprzednich badań, postawiliśmy hipotezę, że podawanie lewosimendanu, oprócz standardowego leczenia, może skutkować niższą śmiertelnością w tym kontekście
[przypisy: gabinet medycyny estetycznej wrocław, przywileje dawcy krwi, protezy bezklamrowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Lewosimendan do wspomagania hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej”

  1. Paweł Says:

    częste zapalenie oskrzeli może świadczyć o alergii

  2. Lilianna Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do catering dietetyczny[...]

  3. Andrzej Says:

    Nie wiem już co robić

Powiązane tematy z artykułem: gabinet medycyny estetycznej wrocław protezy bezklamrowe przywileje dawcy krwi