Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Mediana czasu pobytu na oddziale intensywnej terapii nie różniła się istotnie między grupami. Częstość występowania zespołu niskiego rzutu serca i wtórnego stosowania inotropowego w ciągu 24 godzin lub dłużej była znamiennie niższa u pacjentów przyjmujących lewosimendan niż u osób otrzymujących placebo. Wśród pacjentów, którzy wykonywali pomiary za pomocą cewnika płucno-tętniczego, indeks serca po wlewie był istotnie wyższy u 359 pacjentów otrzymujących lewosimendan niż u 340 pacjentów otrzymujących placebo (średni [. SD] wskaźnik sercowy, 2,86 . 0,61 vs. 2,68 . 0,65 litrów na minutę na metr kwadratowy, P <0,001). Częstości wcześniej określonych punktów końcowych bezpieczeństwa, w tym niedociśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy lub fibrylacja, reanimowane zatrzymanie krążenia i udar, nie różniły się istotnie między grupą lewosimendanu a grupą placebo. Nie było również znaczących różnic między grupami w częstości występowania innych poważnych zdarzeń niepożądanych (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Po 90 dniach zgon wystąpił u 4,7% pacjentów w grupie lewosimendanu i 7,1% w grupie placebo (współczynnik ryzyka nieskorygowanego, 0,64; 95% CI, 0,37 do 1,13; P = 0,12) (Tabela 4, oraz Rys.
Dyskusja
W badaniu LEVO-CTS losowo przydzielono pacjentów ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory, którzy byli poddawani zabiegom kardiochirurgicznym przy użyciu krążenia pozaustrojowego w celu otrzymania lewosimendanu lub placebo, z infuzją rozpoczęto profilaktycznie przed operacją i kontynuowano po operacji. Lewosimendan nie był związany z częstością występowania zgonu, leczenia nerkozastępczego, okołooperacyjnego zawału mięśnia sercowego lub stosowania mechanicznego urządzenia wspomagającego kardiologię, które było niższe niż częstość stosowania placebo u pacjentów wysokiego ryzyka poddanych operacji kardiochirurgicznej z użyciem krążenie sercowo-płucne.
Wcześniejsze badania wykazały, że lewosimendan zwiększa pojemność minutową serca i objętość wyrzutowa oraz zmniejsza obwodowy opór naczyniowy bez zwiększania zapotrzebowania na tlen mięśnia sercowego. Działania te występują kilka godzin po rozpoczęciu wlewu. Lewosimendan jest związany z większym odsetkiem odstawienia od krążenia pozaustrojowego, niższym odsetkiem stosowania inotropowego, mniejszą częstością występowania zawału serca w przebiegu okołozabiegowym i niższymi poziomami mleczanu wynikającymi z lepszej perfuzji tkanek niż placebo, 9-11,13-15 dobutaminy, 17 lub milrinone.18 Metaanaliza randomizowanych badań obejmujących pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym wykazała, że lewosimendan był związany z niższą śmiertelnością niż placebo, z większym skutkiem u pacjentów, którzy mieli niższą przedoperacyjną funkcję skurczową lewej komory niż u pacjentów z wyższą przedoperacyjną skurczową funkcją lewej komory serca. .14 W największym pojedynczym badaniu w metaanalizie reżim profilaktycznego lewosimendanu, który był podobny do tego stosowanego w naszym badaniu, wiązał się z mniejszą częstością występowania pooperacyjnego zespołu niskiej rzutu serca i niższą 30-dniową śmiertelnością niż placebo wśród pacjentów poddawanych Operacja CABG, która miała frakcję wyrzutową lewej komory mniejszą niż 25% .9 Jednakże, wstępny raport z niedawnego badania Levosimendan w badaniu rewaskularyzacji tętnic wieńcowych (LICORN) z udziałem 340 pacjentów ze zredukowaną frakcją wyrzutową lewej komory, którzy przechodzili operację CABG, nie wykazał korzyści z lewosimendanu na bardziej ogólnie zdefiniowany punkt końcowy zespołu niskiego rzutu serca niż w naszym procesie. 19, 20
Badaliśmy zastosowanie profilaktycznego lewosimendanu w tej próbie
[hasła pokrewne: dilaterol, stomatolog warszawa mokotów, przywileje dawcy krwi ]

Tags: , ,

No Responses to “Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej ad 6”

 1. Anna Says:

  Mi tez pomagał przy zakwasach po ćwiczeniach

 2. Blanka Says:

  Article marked with the noticed of: botox łódz[...]

 3. Jerzy Says:

  lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

 4. Julian Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu weterynarz okulista warszawa[...]

 5. Murmur Says:

  Jako, ze jestem cukrzykiem, kupiłem ten zachwalany olej

Powiązane tematy z artykułem: dilaterol przywileje dawcy krwi stomatolog warszawa mokotów