Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Próbki krwi do analizy kinazy kreatynowej i poziomów MB kinazy kreatynowej otrzymano i analizowano miejscowo w ciągu 8 godzin przed zabiegiem chirurgicznym oraz w 3 i 5 dniu po operacji. Dodatkowe próbki uzyskano, jeśli wskazano klinicznie objawy niedokrwienia. Elektrokardiogramy rejestrowano w punkcie wyjściowym i po operacji w dniach 0, 1, 2, 3 i 5, a także w dniu i dniu po każdym podejrzeniu wystąpienia zdarzenia niedokrwiennego przez 30 dni. W 30 dniu (lub w 5-dniowym oknie po 30 dniu) pacjenci skontaktowali się telefonicznie w celu zebrania informacji dotyczących stanu przeżycia, pooperacyjnego zawału mięśnia sercowego, dializy lub rehospitalizacji. W dniu lub po 90 dniu (lub w 5-dniowym oknie po 90 dniu) pacjenci skontaktowali się telefonicznie w celu oceny przeżycia. Mierniki punktu końcowego
Ta próba miała dwa złożone punkty końcowe najwyższej skuteczności. Pierwszym z nich był czteroskładnikowy związek śmierci w 30 dniu, terapia nerkozastępcza do 30 dnia, okołooperacyjny zawał serca do 5 dnia lub zastosowanie mechanicznego urządzenia wspomagającego kardiologię do 5 dnia. Drugim składnikiem był dwuskładnikowy śmierć przez 30 dzień lub użycie mechanicznego urządzenia wspomagającego pracę serca do 5 dnia.
Terapia zastępcza do nosa obejmowała hemodializę, dializę otrzewnową lub ciągłą hemodializę żylno-zatorową. Okołooperacyjny zawał mięśnia sercowego zdefiniowano jako poziom MB kinazy kreatynowej wyższy niż 100 ng na mililitr lub poziom wyższy niż 10-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu określonego w lokalnym laboratorium, niezależnie od zmian w elektrokardiogramie lub kreatyny. poziom kinazy MB powyżej 50 ng na mililitr lub poziom powyżej 5-krotności górnej granicy prawidłowego zakresu z nowymi falami Q, które trwały dłużej niż 30 milisekund w dwóch sąsiednich odprowadzeniach lub nowym bloku lewej odnogi pęczka Hisa . Przedoperacyjne i pooperacyjne elektrokardiogramy oraz poziomy MB kinazy kreatynowej u wszystkich pacjentów zostały poddane przeglądowi przez niezależny komitet ds. Zdarzeń klinicznych, którego członkowie nie byli świadomi zadań grupy próbnej. Użycie mechanicznego urządzenia wspomagającego pracę serca obejmowało zastosowanie wewnątrzaortalnej pompy balonowej, pozaustrojowego oksygenatora membranowego lub urządzenia wspomagającego komorę.
Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały częstość występowania zespołu niskiego rzutu serca, pooperacyjne stosowanie inotropów wtórnych w ciągu 24 godzin po rozpoczęciu wlewu lewosimendanu lub placebo oraz pooperacyjny czas pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej. Zespół niskiego rzutu serca zdefiniowano jako użycie mechanicznego urządzenia wspomagającego pracę serca w ciągu 5 dni po operacji, dwa kolejne pomiary niskiej pojemności minutowej serca (definiowane jako rzut minutowy serca .2,0 litrów na minutę na metr kwadratowy powierzchni ciała) jeden pomiar niskiej pojemności minutowej serca plus użycie dwóch lub więcej substancji czynnych w 24 godziny po operacji lub później lub zastosowanie dwóch lub więcej leków inotropowych w ciągu 24 godzin po operacji lub dłużej, z podaniem przyczyny małej pojemności minutowej serca. Punkty końcowe bezpieczeństwa obejmowały niedociśnienie (średnie ciśnienie krwi, <60 mm Hg), nowe migotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy lub fibrylację, reanimowane zatrzymanie krążenia, udar i śmierć przez 90 dni.
Analiza statystyczna
Wielkość próby była oparta na założonej częstości zdarzeń czteroczynnikowego punktu końcowego wynoszącej 32% w grupie placebo, o 35% niższym ryzyku z lewosimendanem niż w przypadku placebo i poziomie istotności 0,01
[przypisy: medicus jawor rejestracja, neurolog od czego, czego nie może jeść pies ]

Tags: , ,

No Responses to “Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej cd”

 1. Old Regret Says:

  Profilaktyka to regularne badania

 2. Washer Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu lekarz[...]

 3. Barbara Says:

  Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

 4. Emil Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu program dla stomatologii[...]

 5. Anna Says:

  na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

Powiązane tematy z artykułem: czego nie może jeść pies medicus jawor rejestracja neurolog od czego