Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Padaczke podkorowa poznac mozna po

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Padaczkę podkorową poznać można po następujących objawach: 1) nie ma objawów korowych, świadomość jest zachowana, choć jakościowo zmie- niona, źrenice reagują, nie zdarza się ani przykąszenie języka, ani zanieczyszczenie moczem lub stolcem; 2) jeżeli występują kurcze, to tężcowe, często ze współudziałem oczu (kurcz spoj- rzeniowy); zjawiska toniczne mogą być nieznaczne, górować mogą objawy pozapi- ramidowo-hiperkinetyczne o cechach drżenia, atetozy, ruchów wymiotnych, pląsa- wiczych, mioklonicznych, balistycznych; 3) mogą się pojawiać automatyzmy ruchowe i odruchy pierwotne z pnia mózgo- wego: ssania, żucia, połykania, tiki oddechowe, kurcze lokomotoryczne i statokine- tyczne, np. prokursja i retrokursja, ruchy dreptania, kopania, uderzenia, także pełne wyrazu odruchy obronne, ucieczki itd., wreszcie ruchy ciała obrotowe, okręcana się dokoła osi ciała, skrętu głowy z następowym skrętem ciała. Tutaj miałyby też nale- żeć prymitywne reakcje wściekłości, a także znieruchomienia z objawami kata- leptycznymi; 4) znamienne są zaburzenia . wegetatywne, głównie naczynioruchowe, oddechowe i wydzielnicze, np. ślinienie się; 5) w czasie napadu lub też przed napadem mogą występować silne stany wzru- szeniowe, np. strach, nienawiść, przesyt życiowy, wyrażane słownie lub pantorni- micznie; 6) czasem głównym składnikiem napadu jest działanie impulsywne o charakterze napastniczym, często z objawami tzw. kinesia paradoxa; 7) niektórzy zaliczają tutaj narkolepsję, widząc w niej coś w rodzaju epilepsia suocorticalis partialis. Nie brakło też podciągnięcia pod pojęcie napadów podkoro- wych piknolepsji, katapleksji lub objawów w rodzaju gelolepsji, urolepsii i orga- zmolepsji; 8) niektórzy dzielą napady podkorowe na miejscowe (podkorowy jacksonizm) i uogólnione, te ostatnie na hiper-, hipo- i akinetyczne. Niektórzy mówią o krótko- trwałych napadach. podkorowych typu petit maI, jak np. tężcowe kurcze pewnych grup mięśniowych, napadowe ruchy pląsawic ze i atetoidne, kurczowe ziewanie, ryt- miczne ruchy żucia i inne zjawiska “oralno-iteratywne”, kurczowe mruganie itd. – próbując je odgraniczyć od dłużej trwających całkowitych napadów. Niektórzy mó- wią o postaciach padaczki z pnia mózgowego: anankastycznej, oralno-iteratywnej, odmóżdżeniowej i kataleptycznej. [przypisy: , sklep kolagen, badania psychologiczne, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Padaczke podkorowa poznac mozna po

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pewna 65-letnia chora z, wybitnymi objawami padaczki skroniowej na tle hiperostozy czołowo-skroniowej przeżywała “kino”, polegające na tym, że na ścianie zjawiały jej się poruszające się sceny barwne z postaciami ludzkimi. Gdy wpatrywała się w portret męża, stwierdzała ze zdumieniem, że na fotografii twarz ta ożywiała się, robiła miny, słowem żyła. Bardzo trudno było dowiedzieć- się od chorej, czy mąż na tej fotografii naprawdę w danej chwili się znajduje, zapewniała bowiem, że naprawdę widzi to, co opisuje. Dopiero gdy zadano Jej pytanie, gdzie w tej chwili mąż się znajduje, odpowiadała, że oczywiście w pracy i śmiała SIę na myśl, że mógłby siedzieć w ramkach portretu. Podobne wątpliwości nasuwają się w stosunku do tzw. omamów przedsion- kowych. Obraz chorobąwy przypomina zespół Menter-ea, a jednak nim nie jest, To samo dotyczy opisów iluzji: chory widzi otaczające go osoby w stanie znie- kształcorryrn np. wydłużone głowy, czasem brak .głowy lub jej połowy, chylące się ku niemu ściany. I tutaj należy zbadać przeświadczenie chorego o rzeczy- wistości doznawanych spostrzeżeń i jego krytycyzm, zamiast mówić o iluzjach, których definicja w psychopatologii jest zupełnie określona. To co niektórzy mylnie nazywają halucynacjami w padaczce skroniowej albo iluzjami, to po- winno się nazywać automatyzmami, a więc np. automatismi visuales, acustici- olfactorii, mnestici itd. Te automatyzmy zmysłowe są typowe dla napadów psychosensorycznych, które należy przeciwstawić napadom psychomotorycznym. Pierwsze są pochodzenia ogniskowego i polegają na miejscowym podrażnieniu ok.olicy skroniowej, nie pociągają też za sobą jakościowych zaburzeń świado- mości, następowej niepamięci, ani sądu realizującego. Innymi .słowy, napady psychosensoryczne nie mają charakteru psychotycznego, w przeciwieństwie do napadów psychomotorycznych, które mają charakter uogólniony i są tym samym stanem psychotycznym; utożsamiamy je z równoważnikami pomrocznymi daw- nej nomenklatury. Dotychczas nie dokonano w sposób jednoznaczny zróżnico- wania elektroencefalograficznego napadów psychomotorycznych i psychosenso- rycznych. Natomiast stwierdzono identyczność eeg w stanach pomrocznych róż-, nego czasu trwania włącznie z fugami padaczkowymi (Bonduelle i in., 1963). Kliniczny podział padaczki na duże napady (convulsiones), małe (pycnolepsia) i psychoruchowe znajduje oparcie w wynikach badań elektroencefalagraficznych. Okazało się mianowicie, że każdej z tych postaci klinicznych od- powiada zasadniczo osobny typ krzywej. W prawidłowych warunkach na jedną se- kundę przypada ok. 10 fal alfa o nieznacznych wychyleniach. U chorych z dużymi napadami padaczkowymi, w czasie napadu lub poza nimi dochodzi do przyspiesze- nia rytmu fal i znacznego zwiększenia ich amplitudy. U chorych z małymi napa- dami znacznie zwiększa się amplituda, lecz fale, są naprzemiennie to szybkie, to zwolnione (iglice-fale). U• chorych z równoważnikami jest również zwolnienie rytmu ze znacznym wychyleniem krzywej, lecz przychodzi ono co kilka fal, zbliżonych wyglądem i częstością do prawidłowych fal alfa.Ikrzywa trapezoidalna), Schemat ten tylko z grubsza ma zastosowanie, odmian krzywych eeg jest znacznie więcej. Omó- wimy te zagadnienia bardziej .szczegótowo w osobnym rozdziale. Wypada tu tylko podnieść, że dzięki eeg częstokroć wykrywamy tło padaczkowe w przypadkach, w których dawni klinicyści mogli się opierać tylko na kryteriach klinicznych. Dla przykładu przypomnę omówione w innym miejscu przypadki upojenia patologicz- nego, tików Tourettea itd. [podobne: , dentysta Kraków, deratyzacja warszawa, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries