Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Ze wzgledu na ujemne strony

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ze względu na ujemne strony operacji Sauerbrucha, Monaldi opra- cował (w r. 1932) torakoplastykę przednio-boczną. która nie usztywnia klatki piersiowej, natomiast usuwa urazy odde- chowe chorego płuca. Operacja polega: 1. na wyrwaniu nerwu przeponowego, które usuwa najpotężniejszy uraz od- dechowy, wywierany przez oddychanie przeponowe, i 2. na całkowitym usunięciu pierwszego żebra i wycięciu kawałków żeber długości od 6 do 8 cm od II do VIII żebra z uniemożliwieniem odtworzenia się żeber, przez co zachowuje się zupełną trwałą sprężystość klatki piersiowej z usunięciem urazów oddechowych zapadnię- tego płuca. Kawałki żeber wycina się wzdłuż linii największej ruchomości ściany klatki piersiowej, zwanej “Linea dom.nanto”. Biegnie ona od dołka nadobojczyko- wego przez pierwsze międzyżebrze przy mostku ku dołowi i na zewnątrz aż do linii pachowej środkowej w VII międzyżebrzu. Operację Monaldiego wykonuje się w znieczuleniu miejscowym dwuczasowo. Zadanie pierwszego posiedzenia stanowi wyrwanie nerwu przeponowego i wycięcie podokostne kawałków żeber . od drugiego do ósmego. Po tygodniu wykonuje się wycięcie częściowe III i II żeber oraz. całkowite usunięcie podokostne I żebra. Dla zapobieżenia odtworzeniu się żeber niszczy się okostną za pomocą okładów, przepojonych 8-10% formaliną. Chorzy opuszczają łóżko już w tydzień po operacji. Gorączka po ope- racji trwa tylko przez kilka dni. Ilość plwociny szybko się zmniejsza, prątki gruźlicy często znikają już wkrótce, kaszel ustępuje lub znacz- nie łagodnieje. Operowana strona klatki piersiowej prawie nie bierze udziału w oddychaniu, a płuco pozostaje w zupełnym spoczynku, co sprzyja gojeniu się zmian gruźliczych. Torakoplastyka tylno – boczna ma dawać najlepsze wyniki w sucho- tach płuc wysiękowo-rozpadowych i w przypadkach jam, położonych w sprężystym jeszcze miąższu, pod warunkiem że ich ściany nie zeszty- wniały. Jeżeli jamy, usadowione w szczycie lub w okolicach przykrę- gowych, są otoczone stwardniałym miąższem płucnym lub mają ściany sztywne, to operacja Monaldiego nie daje dobrego wyniku. W tych przy- padkach naj właściwsza jest torakoplastyka prz.ykręgowa Sauerbrucha. [hasła pokrewne: , badania psychologiczne, gabinet ginekologiczny, surówki bawełniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Ze wzgledu na ujemne strony

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Padaczkę podkorową poznać można po następujących objawach: 1) nie ma objawów korowych, świadomość jest zachowana, choć jakościowo zmie- niona, źrenice reagują, nie zdarza się ani przykąszenie języka, ani zanieczyszczenie moczem lub stolcem; 2) jeżeli występują kurcze, to tężcowe, często ze współudziałem oczu (kurcz spoj- rzeniowy); zjawiska toniczne mogą być nieznaczne, górować mogą objawy pozapi- ramidowo-hiperkinetyczne o cechach drżenia, atetozy, ruchów wymiotnych, pląsa- wiczych, mioklonicznych, balistycznych; 3) mogą się pojawiać automatyzmy ruchowe i odruchy pierwotne z pnia mózgo- wego: ssania, żucia, połykania, tiki oddechowe, kurcze lokomotoryczne i statokine- tyczne, np. prokursja i retrokursja, ruchy dreptania, kopania, uderzenia, także pełne wyrazu odruchy obronne, ucieczki itd., wreszcie ruchy ciała obrotowe, okręcana się dokoła osi ciała, skrętu głowy z następowym skrętem ciała. Tutaj miałyby też nale- żeć prymitywne reakcje wściekłości, a także znieruchomienia z objawami kata- leptycznymi; 4) znamienne są zaburzenia . wegetatywne, głównie naczynioruchowe, oddechowe i wydzielnicze, np. ślinienie się; 5) w czasie napadu lub też przed napadem mogą występować silne stany wzru- szeniowe, np. strach, nienawiść, przesyt życiowy, wyrażane słownie lub pantorni- micznie; 6) czasem głównym składnikiem napadu jest działanie impulsywne o charakterze napastniczym, często z objawami tzw. kinesia paradoxa; 7) niektórzy zaliczają tutaj narkolepsję, widząc w niej coś w rodzaju epilepsia suocorticalis partialis. Nie brakło też podciągnięcia pod pojęcie napadów podkoro- wych piknolepsji, katapleksji lub objawów w rodzaju gelolepsji, urolepsii i orga- zmolepsji; 8) niektórzy dzielą napady podkorowe na miejscowe (podkorowy jacksonizm) i uogólnione, te ostatnie na hiper-, hipo- i akinetyczne. Niektórzy mówią o krótko- trwałych napadach. podkorowych typu petit maI, jak np. tężcowe kurcze pewnych grup mięśniowych, napadowe ruchy pląsawic ze i atetoidne, kurczowe ziewanie, ryt- miczne ruchy żucia i inne zjawiska “oralno-iteratywne”, kurczowe mruganie itd. – próbując je odgraniczyć od dłużej trwających całkowitych napadów. Niektórzy mó- wią o postaciach padaczki z pnia mózgowego: anankastycznej, oralno-iteratywnej, odmóżdżeniowej i kataleptycznej. [przypisy: , sklep kolagen, badania psychologiczne, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

« Previous Entries