Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘ból pleców’

NAPADY PSYCHOMOTORYCZNE (DAWNA NAZWA -

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

NAPADY PSYCHOMOTORYCZNE (DAWNA NAZWA – ROWNOWAŻNIKI POMROCZNE, PAROXYSMI AEQUIVALENTES) Wprowadzona przez autorów anglosaskich nazwa napadów psychoruchowych (psychomotor seizures) przyjmuje się w piśmiennictwie światowym coraz powszech- niej, ponieważ – .jak się to niejednokrotnie podnosi – nie ma lepszej na oznaczenie różnorodności objawów składających się na to pojęcie. Nazwie równoważniki czyli ekwiwalenty zarzuca się, że nie określa trafnie owych krócej lub dłużej trwających stanów napadowych, nie są to bowiem stany równoważne z napadami padaczko- wymi, lecz są same gatunkiem napadów. Chociaż z punktu widzenia psychopato- logicznego napady psychoruchowe zdają się być zawsze krócej lub dłużej trwającymi stanami pomrocznymi, to jednak używane często przez różnych autorów określenie napady zamroczeni owe czyli pomroczne (Diimmarattacke) nie uwzględnia ruchowej strony tych zjawisk. Ta ruchowa strona, którą badacz widzi, skłoniła behawiory- stycznie zorientowanych autorów do stworzenia nazwy automatyzmy; autorzy ci z przyczyn doktrynalnych starają się nie wnikać w przeżycia psychiczne chorego doznającego owych automatyzmów. Stąd niektórzy (np. Michalski, 1959) doszli w swym eklektyzmie do tego, że osobno opisują stany psychotyczne padaczkowe, a osobno owe automatyzmy, tak jak gdyby nie były to jedne i te same zjawiska, oglądane, raz “z zewnątrz”, a drugi raz “z wewnątrz”, tj. od strony podmiotowych przeżyć chorego. Niektórych autorów wprowadza w błąd różny czas trwania tego typu napadów;, skłonni są oni uważać za .”automatyzmy” czyli napady psychoru- chowe tylko stany pomroczne krótkotrwałe. Autorzy ci nie są jednak zdolni podać. istotnej różnicy między krótkimi automatyzmami i długotrwałymi stanami pomrocz- nymi. Trudności te mogą być natury technicznej, mianowicie badanie eeg bywa łatwe w przypadkach krótkotrwałych automatyzmów, natomiast stany pomroczne długo trwające ,przebiegają często z podnieceniem psychoruchowym i innymi +objawami psychotycznymi uniemożliwiającymi doprowadzenie chorego do badania. Długotrwale stany psychotyczne zmuszają do umieszczenia chorego w szpitalu psychiatrycznym, który przeważnie nie rozporządza aparaturą eeg, nie mówiąc już o .możliwych błę- dach rozpoznawczych. Dlatego w piśmiennictwie trudno znaleźć prace na temat ty- powych zmian eeg w długotrwałych równoważnikach padaczkowych. [więcej w: , olej do włosów, catering dietetyczny, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

NAPADY PSYCHOMOTORYCZNE (DAWNA NAZWA -

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dolegliwości żołądkowe, nieraz bardzo uporczywe i uciążliwe dla cho- rych w związku z wyrwaniem nerwu przeponowego, szybko ustępują po zastosowaniu odmy otrzewnej. Dla otrzymania tej odmy nakłuwa się powłoki brzuszne w połowie od- ległości między pępkiem a przednim górnym kolcem biodrowym po lewej stronie i wprowadza się 250-350 ml wyjałowionego powietrza. Powłoki można nakłuwać też w X prawym międzyżebrzu w tylnej linii. pachowej, przy czym chory podczas zabiegu leży na lewym boku. Igłę wkłuwa się znieczulając ścianę brzucha na całej jej grubości w miejscu wkłucia. Po przejściu igły przez otrzewną ścienną łączy się ją ze strzykawką po- jemności 50-70 ml lub z przyrządem do odmy i wprowadza się powietrze. Kontrola manometryczna jest zbędna. Obawa zranienia pętli jelitowej jest przesadna, zazwyczaj bowiem wymyka się ona przy powolnym posu- waniu igły. Powstanie odmy otrzewnej objawia się zniknięciem stłumie- nia wątrobnego już po wprowadzeniu do jamy otrzewnej 100 ml po- wietrza. Czasami odmę otrzewną trzeba powtarzać kilkakrotnie. Odma otrzewna działa skutecznie przeciwko dolegliwościom nie tylko żołąd- kowym, ale nieraz także oddechowym i sercowym. W zakresie narządu krążenia po wyrwaniu nerwu przepono- wego spostrzega się w niektórych przypadkach przyspieszenie czynności serca, bicie serca, skurcze dodatkowe, objawy niewydolności krążenia i nawet obrzęk płuc. Dolegliwości te zdarzają się częściej u tych cho- rych, u których stwierdza się chociażby lekkie objawy osłabienia serca już przed zabiegiem. W zakresie narządu oddechowego zdarza się zaostrzenie -sprawy gruźliczej w chorym płucu, przerzucenie się jej na drugie płuco, rozbudzenie w nim ogniska nieczynnego. Powikłania te zdarzają się mniej -więcej operowanych przypadków. Prócz tego, w następstwie wy- rwania nerwu przeponowego pojawia się niekiedy silny krwotok płucny wskutek znacznego przekrwienia biernego, wywołanego przez ucisk du- żych naczyń. Krwotok może powstawać także wskutek porażenia poprzez nerw współczulny naczyń włoskowatych z następowym ich rozszerzeniem. Pękniecie zrostów wiedzie czasami do powstania samorodnej odmy opłucnej. Częstym objawem jest także duszność. Na Oddziale K. Dąbrowskiego w Szpitalu Wolskim w Warszawie spostrzegano na 330 przypadków wyrwanie nerwu przeponowego następujące powikłania: raz krótko trwającą przeczulicę skóry, dwa razy zespół Hornera. w tym raz przej- ościowy, trzy razy zespoły żołądkowo-sercowe, pięć razy znaczniejszą duszność; zmiany kształtu żołądka bez zaburzeń stwierdzono mniej więcej w 30% przypadków, zej- ścia śmiertelnego. zaleźne od zabiesu, nie bvło (Notizieui Berdo i Józef Himmell. Wobec powikłań, związanych z zabiegiem, trzeba przed jego zarządze- niem dokładnie zbadać stan podmiotowy i przedmiotowy chorego, zwła- szcza narządy oddechowy, krążenia i trawienny, i należycie chorego do za- biegu przygotować. [podobne: , odzież bhp, proktolog, ból pleców ]

Comments Off