Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

NAPADY PSYCHOMOTORYCZNE (DAWNA NAZWA -

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

NAPADY PSYCHOMOTORYCZNE (DAWNA NAZWA – ROWNOWAŻNIKI POMROCZNE, PAROXYSMI AEQUIVALENTES) Wprowadzona przez autorów anglosaskich nazwa napadów psychoruchowych (psychomotor seizures) przyjmuje się w piśmiennictwie światowym coraz powszech- niej, ponieważ – .jak się to niejednokrotnie podnosi – nie ma lepszej na oznaczenie różnorodności objawów składających się na to pojęcie. Nazwie równoważniki czyli ekwiwalenty zarzuca się, że nie określa trafnie owych krócej lub dłużej trwających stanów napadowych, nie są to bowiem stany równoważne z napadami padaczko- wymi, lecz są same gatunkiem napadów. Chociaż z punktu widzenia psychopato- logicznego napady psychoruchowe zdają się być zawsze krócej lub dłużej trwającymi stanami pomrocznymi, to jednak używane często przez różnych autorów określenie napady zamroczeni owe czyli pomroczne (Diimmarattacke) nie uwzględnia ruchowej strony tych zjawisk. Ta ruchowa strona, którą badacz widzi, skłoniła behawiory- stycznie zorientowanych autorów do stworzenia nazwy automatyzmy; autorzy ci z przyczyn doktrynalnych starają się nie wnikać w przeżycia psychiczne chorego doznającego owych automatyzmów. Stąd niektórzy (np. Michalski, 1959) doszli w swym eklektyzmie do tego, że osobno opisują stany psychotyczne padaczkowe, a osobno owe automatyzmy, tak jak gdyby nie były to jedne i te same zjawiska, oglądane, raz “z zewnątrz”, a drugi raz “z wewnątrz”, tj. od strony podmiotowych przeżyć chorego. Niektórych autorów wprowadza w błąd różny czas trwania tego typu napadów;, skłonni są oni uważać za .”automatyzmy” czyli napady psychoru- chowe tylko stany pomroczne krótkotrwałe. Autorzy ci nie są jednak zdolni podać. istotnej różnicy między krótkimi automatyzmami i długotrwałymi stanami pomrocz- nymi. Trudności te mogą być natury technicznej, mianowicie badanie eeg bywa łatwe w przypadkach krótkotrwałych automatyzmów, natomiast stany pomroczne długo trwające ,przebiegają często z podnieceniem psychoruchowym i innymi +objawami psychotycznymi uniemożliwiającymi doprowadzenie chorego do badania. Długotrwale stany psychotyczne zmuszają do umieszczenia chorego w szpitalu psychiatrycznym, który przeważnie nie rozporządza aparaturą eeg, nie mówiąc już o .możliwych błę- dach rozpoznawczych. Dlatego w piśmiennictwie trudno znaleźć prace na temat ty- powych zmian eeg w długotrwałych równoważnikach padaczkowych. [więcej w: , olej do włosów, catering dietetyczny, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

NAPADY PSYCHOMOTORYCZNE (DAWNA NAZWA -

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Powszechnie zwraca się uwagę na fakt, że dominacja pólkuli lewej dotyczy również płata skroniowego lewego. Niektórzy posuwają się nawet tak daleko, że uważają prawy płat skroniowy za neurologteznie i psychiatrycznie niemy . Uważa się np., że zmiany rozmięknieniowe okolicy fossa Sylvii po stronie pra- wej, jeżeli są izolowane, mogą ujść uwagi klinicystów. Boudin i in. (1963) pod- jęli próbę wykazania, że tak nie jest. Z ich spostrzeżeń klinicznych miałoby jakoby wynikać, że uszkodzenie płata skroniowego prawego wbrew poglądom innych autorów prowadzi do w.ystąpienia confusion mentale. Pojęcie to roz- powszechnione jest. w piśmiennictwie i francuskim i anglosaskim, jest jednak wysoce niejasne i wieloznaczne. Wywody autorów nie są przekonywające, gdyż przytoczony przez nich materiał kazuistyczny zawiera niemal bez wyjątku przypadki, w których nie tylko płat skroniowy prawy, ale i inne części” mózgu, najczęściej lewy płat skroniowy, wykazywały starsze lub świeższe zmiany orga- niczne.,Poza tym zauważyć należy, że stany psychotyczne z wszelką pewnością nie zależą od takiej czy innej lokalizacji, są bowiem odczynem całego mózgu na polietiologiczne czynniki o różnym umiejscowieniu. Nadal więc zmuszeni jesteśmy uważać prawy płat skroniowy za klinicznie niemy. Zresztą, i tutaj zaznacza się niebywałe zamieszanie w mianownictwie, gdyż nie- którzy takie właśnie napady pomroczne nazywają petit mal. Spotyka się to prze- ważnie w amerykańskim piśmiennictwie elektroencefalograficznym, Niestety, Grun- thal w podręczniku Reichardta (1955) przychylił się za Gibbsem do tej klasyfikacji i opisuje jako petit mal stany krótkotrwałego pomieszania (Ve-rwirrtheit) z niezbor- nym niepokojem ruchowym, chwianiem się lub skręcaniem ciała, zaburzeniami na- czynioruchowymi, ślinotokiem, krzykiem i bezładną mową. Napady te przebiegają często, ale nie zawsze, ze skroniowymi iglicami w eeg, które mogą przejść na oko- licę ciemieniowo-potyliczną po wystąpieniu wysokich, wolnych fal jako wyraz czyn- nościowej nadpobudliwości elektrycznej albo organicznego uszkodzenia przez guz lub uraz przedniego płata skroniowego. W połowie przypadków takiej skroniowej symptomatyki – przytaczam nadal za Griinthalem – dochodzi do wybitnych zmian charakteru i do otępienia typu padaczkowego. Nie ulega wątpliwości, że różni auto- rzy opisują sprawy różnej etiologii. Stany pomroczne towarzyszące guzom, urazom lub innym organicznym schorzeniom płatów skroniowych – jest to zjawisko nie mające nic wspólnego z padaczką samoistną. [hasła pokrewne: , Zdrowa żywność, kurs sep, catering dietetyczny ]

Comments Off

« Previous Entries