Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Otok oLejny (Oleothorax). Przez otok

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Otok oLejny (Oleothorax). Przez otok ol-ejny rozumie się metodę leczniczą, polegającą na wpro- wadzaniu do jamy opłucnej cieczy oleistej. Metodę polecił A. Schmidt, teoretycznie zaś uzasadnił i udoskonalił Bernou (1922 r.). Skuteczność metody ma zależeć od działania mechanicznego (odprężającego), drażnią- cego i odkażającego stosowanej cieczy oleistej. Zasięg wskazań do leczenia gruźlicy płuc otokiem olejnym znacznie się skurczył z rozwojem innych radykalniej.szych metod chirurgicznego leczenia gruźlicy płuc. Obecnie niektórzy stosują otok olejny: 1. w przypadkach gruźlicy płuc ze skłonnością do szybkiego tworze- nia się zrostów z następowym przedwczesnym zarośnięciem jamy opłucnej, pomimo leczenia odmą opłucną (otok przeciwzarostowy); 2. w przypadkach odmy opłucnej leczniczej, wikłającej się nawra- cającym gruźliczym ropniakiem opłucnej o przebiegu złośliwym lub ropniakiem opłucnym, wtórnie zakażonym, przebiegającym z wysoką gorączką i innymi objawami toksycznymi (otok olejny odkażający). O powstaniu zrostów w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną świadczy zwiększenie ciśnienia w jamie opłucnej w porównaniu do ciśnie- nia pod koniec poprzedniego dopełnienia odmy, oczywiście, jeżeli ni? ma innych czynników, np. wysięku, który dołączając się zwiększa ciśnienie. Zrosty opłucne mogą znacznie pogorszyć dalszy przebieg gruźlicy płuc przez to, że utrudniają i mogą nawet uniemożliwiać utrzymanie odmy. Toteż ogniska gruźlicze, które były już w stanie spokoju, zaczynają z powstaniem zrostów szerzyć się, serowaci eć i rozpadać się. Otok olejny może zapobiec temu powikłaniu, ciecz bowiem oleista jako ciało nie- ściśliwe odsuwa płuco od ściany klatki piersiowej lepiej niż powietrze. Działanie przeciwzrostowe otoku może być wyzyskane tylko w tym okresie, gdy zrosty zaczynają dopiero powstawać, ponieważ otok może uwolnić płuco tylko od zrostów świeżych. Natomiast w przypadkach zrostów istniejących już czas dłuższy uciekamy się do przepalania zro- stów lub do torakoplastyki. Ze względu na niebezpieczeństwo wytwo- rzenia się przetoki opłucno-płucnej nie należy stosować otoku olej- nego, pomimo że zrosty są świeze, w przypadkach odmy leczniczej u cho- rych z rozległymi postępującymi zmianami w płucach a także u chorych z jamami podopłucnymi o cienkich ścianach. W przypadkach uporczywie nawracającego ropniaka opłucnej otok olejny jest często leczeniem tylko wstępnym do torakoplastyki. [przypisy: , olejek arganowy do włosów, depilacja laserowa Łódź, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Otok oLejny (Oleothorax). Przez otok

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Alkoholizacja nerwu przeponowego o znaczeniu wyrwania nerwu przeponowego w leczeniu gruźlicy płuc- jako zabiegu uzupełniającego odmę opłucną częściową można sądzić na podstawie materiału Oddziału gruźliczego Dra K. Dąbrowskiego w Szpi- talu Wolskim w Warszawie, zestawionego przez Nadzieję Berdo w ta- blicy dotyczącej 56 przypadków gruźlicy rozwiniętej jednego i obu płuc, obserwowanych od % roku do 7% lat.
Alkoholizacja nerwu przeponowego (Phrenicoalcoholisatio) W r. 1916 Heuschen polecił zamiast wyrywania nerwu przeponowego wstrzykiwanie Ido niego (po jego odsłonięciu) kilku l 90ro alkoholu, zwłaszcza w przypadkach, w których nie ma pewności, czy drugie płuco jest zupełnie zdrowe oraz w których ogniska gruźlicze znajdują się w gór- nej trzecięj części płuca. Porażenie przepony nie daje w tych przypad- kach dość często żadnych wyników leczniczych, równocześnie zaś bez po- trzeby, a czasami i ze szkodą dla chorego wyłącza z aktu oddechowego- zdrowe dolne części płuca. Szczególnie poleca się alkoholizację nerwu przeponowego, jeżeli chodzi o lewe płuco, wyrwanie bowiem lewego nerwu przeponowego częściej pociąga za sobą przykre dolegliwości. Wprawdzie, w przypadkach ognisk gruźliczych w szczycie płucnym dobre wyniki z za- chowaniem czynności zdrowych dolnych części płuca daje częściowa tora- koplastyka i nawet apikoliza z plombą parafinową, te jednak zabiegi są ryzykowniejsze niż alkoholizacja nerwu przeponowego. Natomiast w przy- padkach zmian gruźliczych w dolnym płacie poleca się raczej wyrwanie nerwu niż jego alkoholizację. Wstrzyknięcie alkoholu do nerwu przeponowego na przestrzeni mniej więcej 5 cm wywołuje w miejscu wstrzyknięcia i nieco niżej całkowite zwyrodnienie nerwu ustępujące po pewnym czasie miejsca jego odradza- niu się (regeneratio). Porażenie połowy przepony trwa zwykle od kilku miesięcy do roku i dłużej, a w tym czasie można wytworzyć sobie sąd, czy unieruchomienie przepony jest skuteczne pod względem leczniczym. W razie potrzeby można zabieg powtórzyć, w przypadkach zaś jego nie- skuteczności – zastosować inne metody chirurgiczne nie wywołując nie- potrzebnie trwałego porażenia przepony. Zamiast wstrzykiwania alkoholu polecono wstrzykiwanie do nerwu przeponowego stężonego roztworu nowokainy. Porażenie przepony utrzy- muje się przez parę miesięcy. [więcej w: , trener personalny, Szkoła tańca Poznań, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off