Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

PODZIAL GASTAUTA Gastaut (1964) przeciwstawia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PODZIAŁ GASTAUTA Gastaut (1964) przeciwstawia uogólnionym napadom drgawkowym uogólnione na- pady bezdrgawkowe, które dzieli na dwie grupy zależnie od tego, czy w sympto- matologii klinicznej- górują zjawiska mięśniowe doprowadzające do utraty tonusu posturalnego, czy też zjawiska psychiczne z utratą świadomości. W grupie pierwszej napadyamiotoniczne lub astatyczne polegają na kilkuminu- towej utracie świadomości, w czasie której małe dziecko leży z mięśniami rozluź- nionymi lub nie, przy czym krzywa eeg polega na bisynchroniczpych wyładowaniach fal wolnych, przerywanych niekiedy jedną lub kilku falami po 10isck. Do tejże grupy należą napady amiotonii polegające wyłącznie na krótkotrwałym zwiotczeniu mięśni, przy czym w eeg pojawia się kilka fal wolnych, poprzedzonych jedną lub dwiema falami. Drugą grupę tworzą napady typu absence, polegające na utracie świadomości na ułamek sekundy, przy czym nierzadko zauważyć można szczątek jakby drgawki klonicznej. W eeg występuje rytmiczne wyładowanie zespołów utworzonych z fali 100 msek, po której pojawia się fala wolniejsza 250 msek, co razem odpowiada zespołowi iglica-fala. Niebywały zamęt terminologiczno-pojęciowy skłonił epileptologów zrzeszonych w International League Against Epilepsy (ILAE), w World Federation of Neurology oraz w International Federation of Societies for Electroencephalography and Clinical Neurophysiology (IFSECN) do zaproponowania międzynarodowego układu klasyfikacyjnego. Przewodniczącym zespołu jest Gastaut. Dyskusję nad pro- jektem wyznaczono na wrzesień 1965 r. w czasie zjazdu ILAE we Wiedniu. Poniżej podaję (w skrócie) schemat tego ukladu: Dz;ieli on napady na częściowe (lub rozpoczynające się lokalnie) oraz uogólnione (lub bez lokalnego zapoczątkowania). Oprócz tych dwóch największych klas projekt rozróżnia jeszcze trzy, których nie będziemy tu bliżej omawiali, mianowicie jed- nostronne lub przeważnie jednostronne toniczne lub kloniczne napady dziecięce, napady noworodków z drgawkami o zmiennym charakterze oraz napady nie dające się sklasyfikować. [hasła pokrewne: , ortodonta, Depilacja laserowa, okulista ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

PODZIAL GASTAUTA Gastaut (1964) przeciwstawia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli szczyt płucny nie jest zrosły z opłucną ścienną, to ta blaszka opłucnej może po pewnym czasie pękriąć pod ciężarem plomby. Plornba wpada wtenczas do jamy opłucnej i wywołuje ropniak opłucny. Jeżeli nie ma rozległych mocnych zrostów w płucach z opłucną ścienną, to plomba nie dość ograniczona i nie dość unieruchomiona przez zrosty może zmienić z czasem swe położenie, a wtenczas przestaje uciskać na odpowiednie miejsce płuca. Zabieg nie osiąga wtedy celu. Jamy płucne leżące blisko powierzchni płuca mogą łatwo pęknąć już podczas zabiegu lub po pewnym czasie. Pociąga to za sobą przebicie się jamy gruźliczej do jamy opłucnej z następowym jej zakażeniem. Jamy wielkie o ścianach twardych. mało podatnych, wymagałyby wpro- wadzenia tak znacznej masy parafinowej, że wywierałoby to niekorzy- stne działanie na narząd krążenia i śródpiersie a przy powierzchownym położeniu jamy gruziłoby jej przebiciem się. Najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadkach jam w szczycie płu- cnym, niezbyt wielkich, głębiej leżących, dobrze otorbionych, już nie postępujących, o ścianach jeszcze dość sprężystych. Po założeniu plomby ogólna ciepłota. ciała w najbliższych dniach cza- sami podnosi się wskutek dostania się większej ilości jadów gruźliczych do krwi z uciśniętego szczytu płucnego. Do częstych objawów należą bóle w ramieniu i w okolicy łopatki po stronie operowanej, prawdo- podobnie, wskutek ucisku na splot barkowy. Czasami bywają domieszki krwi w plwocinie. Objawy te ustępują zazwyczaj w ciągu tygodnia. W statystyce Oddziału K. Dąbrowskiego w Szpitalu Wolskim w Warszawie spo- strzegano na 10 przypadków plomby zewnątrzopłucnej gorączkę po zabiegu w 5 przy- padkach, bóle w ramieniu i w całej łopatce w 7, krwioplucie w 1 (Halina Rożnowska). Pod wpływem plomby zewnątrzopłucnej jama w płucu ulega w wię- kszości przypadków uciśnięciu, a nawet znika w obrazie radiologicznym. Nie świadczy to jeszcze o zupełnym jej wygojeniu, lecz bądź co bądź plomba stwarza lepsze warunki gojenia się jamy przez zbliżenie jej ścian i spowodowanie obfitszego rozrostu tkanki łącznej. Wyniki leczenia plombą zewnątrzopłucną jam gruźliczych w szczytach płuc ogło- sił w naszym piśmiennictwie Wladysław Ostrowski. Na 26 chorych w wieku od 16 do 45 roku życia 6 (23%) straciło po zabiegu prątki gruźlicy w plwocinie, w 12 (46%) przypadkach uzyskano tylko zmniejszenie ich liczby w plwocinie, lecz równocześnie spadek gorączki, przyrost wagi ciała, poprawę ogól- nego stanu, w 4 (15%) poprawa była przemijająca .bez wyraźnego wpływu na stan płuc, w 3 (12%) po pewnym czasie stan się pogorszył i pojawiło się nowe ognisko w płucach, w 1 (4%) nastąpił zgon wskutek przebicia plomby do jamy gruźliczej. Zatem poprawę osiągnięto w 69% (18 przypadków), natomiast zabieg nie odniósł pożądanego skutku w 23% (7 przypadków), a w 4% (1 przypadek) był szkodliwy. Początkowo szeroko stosowany zabieg plomby zewnątrzopłucnej ma obecnie niewielu tylko zwolenników, ze względu na możliwość pęknięcia· opłucnej, zmianę- miejsca plomby, powikłania ropniakami opłucnymi i inne powikłania. [więcej w: , korekcja wzroku, Depilacja laserowa, Balsam Johnson ]

Comments Off