Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Napadowe oddanie moczu lub napadawe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Napadowe oddanie moczu lub napadawe przeżycie orgazmu maże być istotnie przejawem padaczki z pnia mózgowego, ale mogłoby tu również chodzić O coś podobnego do katapleksji, gdzie nagłe silne wzruszenie mogłoby prowadzić do kataplektycznego zwiotczenia zwieracza lub do orgazmu, który może występować u neuropatycznych osobników paradoksalnie, np. u dzieci pod wpływem chłosty lub strachu. Te ostatnie zjawiska oczywiście nic nie mają wspólnego z padaczką, ale w piśmiennictwie nie ma wnikliwszego różnicowania tych spraw. Zespół Kleine-Levina jest być może spowinowacony z padaczką, nie- którzy autorzy jednak stanowczo temu przeczą, przyjmując hipotetycznie inną ge- nezę tego rzadkiego cierpienia Zespół ten opisany został w r. 1925 przez Kleinego. 11 lat później Levin (1936) opisał 7 dalszych Przypadków. W późniejszych pracach opisano szczegółowo klinikę tego zespołu (Critchley, 1942; Ronald, 1946; Grewel, 1947; Bosenkotter i Wende, 1955). Chodzi tu o kilkudniowe lub kilkutygodniowe okresy senności i snu podobnego do naturalnego, w czasie których chorzy Okazują niezwykłą -żarłoczność. W przeważającej większości byli to młodzi chłopcy; począ- tek choroby przypadał na okres pokwitania, sprawa kończyła się w• 20 r. Ż. Sen ma wszystkie cechy snu fizjologicznego, nie ma jakościowych zmian świadomości. Chorzy budzą się samorzutnie, można ich też łatwo obudzić, bronią się jednak przeciw podnietom zewnętrznym i wpadają w rozdrażnienie, gdy się ich wyrywa ze snu zbyt gwałtownie. Pod względem somatycznym i neurologicznym nie stwierdza się żadnych odchyleń poza wyraźną bradykardią. Pod względem psychicznym uderza zwolnienie toku myślenia, obniżenie napadu psychoruchowego, utrudnienie skupiania uwagi, brak zainteresowań, czynnościowe upośledzenie pamięci i sprawności intelektualnej, nastrój drażliwości, zobojętnienia, smutku, rzadziej stwierdza się wyraźne przygnę- blenie. W kilku przypadkach donoszono o przeżyciach omamowych, prawdopodob- nie jednak chodziło o wspomnienia marzeń sennych lub sny hipnagogiczne. W Wielu przypadkach sprawa zaczynała się nagle po jakiejś sprawie gorączkowo-zakaźnej, czasem jednak nic takiego nie stwierdzono. Po pewnym czasie okres taki nagle przemijał, chorzy czuli się świeżo i rzeźko, nadmierny głód, tak bardzo znamienny dla tego cierpienia, ustępował. W okresach bezobjawowych nie stwierdzało się naj- mniejszych objawów chorobowych. [hasła pokrewne: , okulista, ortodonta, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Napadowe oddanie moczu lub napadawe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pewna 65-letnia chora z, wybitnymi objawami padaczki skroniowej na tle hiperostozy czołowo-skroniowej przeżywała “kino”, polegające na tym, że na ścianie zjawiały jej się poruszające się sceny barwne z postaciami ludzkimi. Gdy wpatrywała się w portret męża, stwierdzała ze zdumieniem, że na fotografii twarz ta ożywiała się, robiła miny, słowem żyła. Bardzo trudno było dowiedzieć- się od chorej, czy mąż na tej fotografii naprawdę w danej chwili się znajduje, zapewniała bowiem, że naprawdę widzi to, co opisuje. Dopiero gdy zadano Jej pytanie, gdzie w tej chwili mąż się znajduje, odpowiadała, że oczywiście w pracy i śmiała SIę na myśl, że mógłby siedzieć w ramkach portretu. Podobne wątpliwości nasuwają się w stosunku do tzw. omamów przedsion- kowych. Obraz chorobąwy przypomina zespół Menter-ea, a jednak nim nie jest, To samo dotyczy opisów iluzji: chory widzi otaczające go osoby w stanie znie- kształcorryrn np. wydłużone głowy, czasem brak .głowy lub jej połowy, chylące się ku niemu ściany. I tutaj należy zbadać przeświadczenie chorego o rzeczy- wistości doznawanych spostrzeżeń i jego krytycyzm, zamiast mówić o iluzjach, których definicja w psychopatologii jest zupełnie określona. To co niektórzy mylnie nazywają halucynacjami w padaczce skroniowej albo iluzjami, to po- winno się nazywać automatyzmami, a więc np. automatismi visuales, acustici- olfactorii, mnestici itd. Te automatyzmy zmysłowe są typowe dla napadów psychosensorycznych, które należy przeciwstawić napadom psychomotorycznym. Pierwsze są pochodzenia ogniskowego i polegają na miejscowym podrażnieniu ok.olicy skroniowej, nie pociągają też za sobą jakościowych zaburzeń świado- mości, następowej niepamięci, ani sądu realizującego. Innymi .słowy, napady psychosensoryczne nie mają charakteru psychotycznego, w przeciwieństwie do napadów psychomotorycznych, które mają charakter uogólniony i są tym samym stanem psychotycznym; utożsamiamy je z równoważnikami pomrocznymi daw- nej nomenklatury. Dotychczas nie dokonano w sposób jednoznaczny zróżnico- wania elektroencefalograficznego napadów psychomotorycznych i psychosenso- rycznych. Natomiast stwierdzono identyczność eeg w stanach pomrocznych róż-, nego czasu trwania włącznie z fugami padaczkowymi (Bonduelle i in., 1963). Kliniczny podział padaczki na duże napady (convulsiones), małe (pycnolepsia) i psychoruchowe znajduje oparcie w wynikach badań elektroencefalagraficznych. Okazało się mianowicie, że każdej z tych postaci klinicznych od- powiada zasadniczo osobny typ krzywej. W prawidłowych warunkach na jedną se- kundę przypada ok. 10 fal alfa o nieznacznych wychyleniach. U chorych z dużymi napadami padaczkowymi, w czasie napadu lub poza nimi dochodzi do przyspiesze- nia rytmu fal i znacznego zwiększenia ich amplitudy. U chorych z małymi napa- dami znacznie zwiększa się amplituda, lecz fale, są naprzemiennie to szybkie, to zwolnione (iglice-fale). U• chorych z równoważnikami jest również zwolnienie rytmu ze znacznym wychyleniem krzywej, lecz przychodzi ono co kilka fal, zbliżonych wyglądem i częstością do prawidłowych fal alfa.Ikrzywa trapezoidalna), Schemat ten tylko z grubsza ma zastosowanie, odmian krzywych eeg jest znacznie więcej. Omó- wimy te zagadnienia bardziej .szczegótowo w osobnym rozdziale. Wypada tu tylko podnieść, że dzięki eeg częstokroć wykrywamy tło padaczkowe w przypadkach, w których dawni klinicyści mogli się opierać tylko na kryteriach klinicznych. Dla przykładu przypomnę omówione w innym miejscu przypadki upojenia patologicz- nego, tików Tourettea itd. [podobne: , dentysta Kraków, deratyzacja warszawa, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries