Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

NAPADY PADACZKOWE POCHODZENIA PODKOROWEGO Osobnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

NAPADY PADACZKOWE POCHODZENIA PODKOROWEGO Osobnym wyjątkowo trudnym zagadnieniem są napady pochodzenia-podkorowego, O których hie zawsze myśli się przy różnicowaniu z histerią. W rozdziale o histerii prży omawianiu różnicowania między dużymi napadami histerycznymi a podkoro– wymi zamieściłem już na ten temat wzmiankę, -nawiązującą do pracy Neumayera i Seemanna (1954). Obszerniejsze badania poświęcił temu zagadnieniu w czasie II wojny światowej 1. Stern (ogłoszone dopiero w r. 1951). Autor ten stanął na sta- nowisku, że toniczny składnik typowego napadu padaczkowego jest pochodzenia podkorowego. Podrażnienie kory mózgowej prowadzi do kurczów klonicznych, na- tomiast pełny napad wymaga objęcia podrażnieniem obszarów podkorowych. Czasem może w ogóle nie dojść do drgawek; napad polega tylko na biegu przed siebie lub biegu okrężnym. W r. 1619 Bootius pierwszy użył określenia epilepsia culsiva. Są też w użyciu inne miana: epilepsia corsoria lub procursiva, epilepsia mtatoria, running fits, runntng epilepsy, Laufanfall, Laufepilepsie, typ dromoleptyczny Krischa. epi- lepsie retropulsive, paroxysmal compulsive running (Strauss 1960) itd. Zjawiska te występują również niekiedy jako aura ruchowa. W rzadkich przypadkach caly na- pad może polegać wyłącznie na objawach wegetatywnych: naczynioruchowych, wy- dzielniczych, oddechowych (aura vegetativa). Dawniejsze opisy tych napadów pod- korowych pochodzą z czasów, gdy nie dokonywano jeszcze badań eeg, Obecnie śród- mózgowiu przypisuje się coraz większe znaczenie jako siedzibie impulsów padacz- korodnych w znaczeniu centrencephalic system Penfielda. Wychodzące stąd podraż- nienia mogą się ograniczyć tylko do obszaru podkorowego lub mogą się uogólnić na korę mózgową. Napadom podkorowym nadawano różne nazwy: epiIepsia subcorti-. calis, striaris, extrapyramidalis itd. Ich cechą jest brak składnika klonicznego, a na- pad składa się tylko ze zjawisk ruchowych, wegetatywnych i psychicznych pocho- dzenia podkorowego. Może więc czasem w ogóle brakować zjawisk kurczowych. [przypisy: , masło shea, gabinety stomatologiczne, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

NAPADY PADACZKOWE POCHODZENIA PODKOROWEGO Osobnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Różnicowanie między napadami podkorowymi i histerycznymi jest bardzo trudne, niektórzy bowiem w dużych napadach histerycznych widzą również me- chanizmy podkorowe. Zresztą Pawłow mówi również o przewadze układu podko- rowego nad korowym w histerii. Działania impulsywne i napady wściekłości u osob- ników- charakteropatycznych zwykło się również kojarzyć z czynnościami pnia móz- gowego. Niektóre z opisów w piśmiennictwie przypominają do tego stopnia opisy dużych napadów histerycznych, że mimo woli budzi się obawa, czy w pewnych przy- padkach niewątpliwych zmian organicznych w obszarze podkorowym autorzy nie padają ofiarą dodatkowych asrawacii histerycznych. Od zarzutu tego nie jest wolny Stern, który w kazuistyce swojej zamieszcza również przypadki histerii, interpretując objawy dużego napadu histerycznego tak, jak -gdyby nie było różnicy między auto- matyzmami podkorowymi a fingowanymi demonstratywnymi zjawiskami histerycz- nymi. Oczywiście koncepcje tego typu nje brały pod uwagę i nie biorą wciąż jeszcze możliwości, że pod symptornatyką klasycznej histerii mogą się kryć ciężkie orga- niczne zmiany w mózgu, Czasem z kombinacji tej może wyniknąć histero-epilepsja. Zagadnienie padaczki podkorowej wymaga jeszcze dokładnych badań klinicznych, i to ze współudziałem kliniki psychiatrycznej. ENDOGENNE ZMIANY NASTROJU (STATUS DYSTHYMICI ENDOGENES) Typowe dla padaczki są wspomniane wyżej endogenne zmiany nastroju (sta- tus dysthymici endogenes), uważane przez niektórych autorów nawet za stany psychotyczne lub z nimi równoważne. Występują one okresowo, a raczej można powiedzieć napadowo, Stawia się je dźisiaj w pewien związek z padaczką skro- niową, za czym przemawia doniosły argument ex juvantibus: ustępują dość łatwo po zastosowaniu specyfików w rodzaju fenyloacetylourea lub fenylóace- tyloetylourea (neophenal Polfa lub trinuride “P” albo “H” “Sapos”, ostatnio zwłaszcza tegretol “Geigy”). Endogenne zmiany nastroju przebiegają zaśad- niczo bez przyćmienia świadomości, rozpoczynają się nagle i niespodziewanie, bez zrozumiałego podr.ażnienia z zewnątrz. W ciężkich przypadkach chodzi tu o nagłe stany przygnębienia z impulsywnym dążeniem do samobójstwa. Niektó- rzy epileptycy na 10 minut przed tym nie zdradzają jeszcze zaburzenia nastroju, potem nagle mogą targnąć się na swoje życie. Czasem widuje się okresowe stany drażliwości. Personel pielęgniarski szpitali psychiatrycznych wie dobrze o “kry- tycznych dniach” epileptyków. Stan taki może poprzedzać napad padaczkowy lub serię napadów. [przypisy: , odżywka do włosów, Szkoła tańca Poznań, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries