Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

W 16 r. Z. dwukrotnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W 16 r. Ż. dwukrotnie zdarzyło się, że wyszła z domu niewiadomo w jakich oko- licznościach i ocknęła się za pierwszym razem w pociągu daleko poza przystan- kiem, do którego ważny był jej bilet miesięczny, a za drugim razem w ogrodzie na śniegu w lekkiej odzieży domowej. Od 18 r. Ż. zaczęła równie impulsywnie wstrzy- kiwać sobie morfinę, dochodząc do dawki 0,02 trzy razy dziennie. Po jakimś czasie zaczęła odczuwać głód morfiny i dalsze wstrzykiwania odbywały się w pełnej świa- domości tego, co czyni. Na miesiąc przed przyjęciem do Kliniki Chorób Psychicz- nych AMG (27. IV. 1955) opanowała podobno ten nałóg i wyzbyła się go zupełnie. Badaniem somatycznym stwierdzono łącznie 24 blizny pooperacyjne na lewym ra- mieniu i przedramieniu, na prawym ramieniu, na pośladkach. na udach oraz na podudziu prawym. Poza tym stan ogólny dobry, stan neurologiczny bez odchyleń od normy. Pneumoencefalografia dała obraz nie odbiegający od stanu prawidłowego. Elektroencefalografii z przyczyn technicznych nie wykonano. Stan psychiczny: zachowuje się spokojnie, jest posłuszna i szczera, nie jest jednak skłonna wszystkich wtajemniczać w swoje przeżycia, sprawność intelektualna na dobrym poziomie, nie stwierdza się jakichkolwiek zaburzeń afektywnych, nastrój dostosowany, pełne poczucie choroby psychioenej, uczuciowość wyższa bez zarzutu, łączność afektywna z otoczeniem dobra. Chora w klinice tylko raz odczuwała gwał- towną chęć. wstrzyknięcia sobie morfiny. Gdyby do niej miała dostęp, na pewno uległaby temu popędowi. Odczuwała przy tym silny niepokój, tak iż miejsca sobie znaleźć nie mogła. Po pewnym czasie popęd ten minął. Zachowanie chorej nie zdra- -dzało cech lepkości ani innych typowych przejawów charakteru padaczkowego. Już po wypisaniu chorej, mianowicie dnia 23. V. 1955 r. wykonano u niej w Za- kładzie Neurofizjologii i Fizjologii Porównawczej Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu badanie elektroencefalograficzne. W odprowadzeniach jednobiegunowych ż okolic czołowej, ciemieniowej, potylicznej i skroniowej obustronnie oraz w odpro- wadzeniach dwubiegunowych z prawej półkuli i z tylnych części lewej (poza row- kiem Rolanda) zanotowano krzywe nisKonapięciowe z nielicznymi i krótkotrwałymi lok. 1/2 sekundy) salwami fal alfa o 14 h i amplitudzie ok. 10 mikrowolt i licznymi nieregularnymi niskonapięciowymi rytmarni typu beta. Jedynie w przednich partiach lewej półkuli w odprowadzeniach dwubiegunowych, a mianowicie ciemieniowo-czo- łowym, skroniowo-czołowym i ciemieniowo-skroniowym stwierdzono obok rytmów opisanych wyżej w jednym miejscu f a l e w o l n e 4 – 5 h i amplitudzie 30 mikro- wolt na przestrzeni około 1 sekundy. Po 3-minutcwej hiperwentylacji fale wolne nigdzie nie pojawiły się, a obraz eeg nie uległ wyraźniejszym zmianom w stosunku do opisanego powyżej. [hasła pokrewne: , gabinety stomatologiczne, wkładki sfp, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

W 16 r. Z. dwukrotnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

NAPADY PADACZKOWE POCHODZENIA PODKOROWEGO Osobnym wyjątkowo trudnym zagadnieniem są napady pochodzenia-podkorowego, O których hie zawsze myśli się przy różnicowaniu z histerią. W rozdziale o histerii prży omawianiu różnicowania między dużymi napadami histerycznymi a podkoro– wymi zamieściłem już na ten temat wzmiankę, -nawiązującą do pracy Neumayera i Seemanna (1954). Obszerniejsze badania poświęcił temu zagadnieniu w czasie II wojny światowej 1. Stern (ogłoszone dopiero w r. 1951). Autor ten stanął na sta- nowisku, że toniczny składnik typowego napadu padaczkowego jest pochodzenia podkorowego. Podrażnienie kory mózgowej prowadzi do kurczów klonicznych, na- tomiast pełny napad wymaga objęcia podrażnieniem obszarów podkorowych. Czasem może w ogóle nie dojść do drgawek; napad polega tylko na biegu przed siebie lub biegu okrężnym. W r. 1619 Bootius pierwszy użył określenia epilepsia culsiva. Są też w użyciu inne miana: epilepsia corsoria lub procursiva, epilepsia mtatoria, running fits, runntng epilepsy, Laufanfall, Laufepilepsie, typ dromoleptyczny Krischa. epi- lepsie retropulsive, paroxysmal compulsive running (Strauss 1960) itd. Zjawiska te występują również niekiedy jako aura ruchowa. W rzadkich przypadkach caly na- pad może polegać wyłącznie na objawach wegetatywnych: naczynioruchowych, wy- dzielniczych, oddechowych (aura vegetativa). Dawniejsze opisy tych napadów pod- korowych pochodzą z czasów, gdy nie dokonywano jeszcze badań eeg, Obecnie śród- mózgowiu przypisuje się coraz większe znaczenie jako siedzibie impulsów padacz- korodnych w znaczeniu centrencephalic system Penfielda. Wychodzące stąd podraż- nienia mogą się ograniczyć tylko do obszaru podkorowego lub mogą się uogólnić na korę mózgową. Napadom podkorowym nadawano różne nazwy: epiIepsia subcorti-. calis, striaris, extrapyramidalis itd. Ich cechą jest brak składnika klonicznego, a na- pad składa się tylko ze zjawisk ruchowych, wegetatywnych i psychicznych pocho- dzenia podkorowego. Może więc czasem w ogóle brakować zjawisk kurczowych. [przypisy: , masło shea, gabinety stomatologiczne, odżywka do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries