Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

PADACZKA SKRONIOWA Napady psychomotoryczne czyli

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PADACZKA SKRONIOWA Napady psychomotoryczne czyli równoważniki pomroczne uważa się obecnie za najistotniejszy wyraz padaczki skroniowej (epilepsia temporalis). Czyste na- pady tego. typu stanowią zdaniem Gibbsów (1950-1952) 600 wszystkich przy- padków padaczki (materiał 11 przypadków); w połączeniu z innymi posta- ciami napadów 15%. Stany pomroczne ponapadowe mogą występować po wszystkich rodzajach napadów, a więc zarówno po ogniskowych, jak i po uogól- nionych napadach drgawkowych. Nie widuje się ich po nieuogólnionych napa- dach jacksonowskich. Godne uwagi, że obraz eeg bywa taki sam w endogen- nych zmianach nastroju i to zarówno w przednapadowych występujących pod postacią zwiastunów, jak i w egzogenni e sprowokowanych stanach “koheren- tnej wściekłości”, a nawet w wywołanych za pomocą leków (Landolt, 1960). Nie udało się jednak umiejscowić owych endogennych- zmian nastroju w płatach skroniowych. W związku z tym zwrócono baczniejszą uwagę na fizjologiczną rolę płatów skro- nionych. Perfield operując chorych cierpiących na padaczkę skroniową drażnił tę Okolicę kory i wywoływał pojawianie się wyobrażeń odtwórczych o cechach wspom- men: wyobrażenia te były zawsze te same z tego samego punktu kory. Ponieważ operacji tych dokonywano w znieczuleniu miejscowym, chorzy opisywali dokladnie wywoływane obrazy pamięciowe. Były to znane melodie, śpiewy, rozmowy, zapachy, smaki, znajome głosy, warkot samochodu itd., wszystkie o cechach konkretnych. przeżyć, żywych wspomnień nasuwających skojarzenia myślowe i podbarwionych uczuciowo. Czasem zamiast wspomnień wywołać można odosobniony stan afektywny: niepokój lub lęk (jakby na potwierdzenie tezy o istnieniu pamięci emocjonalnej). Penfield wyobraża sobie mechanizm pamięci jako proces trój okresowy : odebranie- wrażeń zewnętrznych, ich integracja w postaci uświadomienia i zrozumienia, wresz- cie ich zapamiętanie, przechowanie i gotowość odtworzenia. Umiejscowienie tych kolejnych okresów należy sobie wyobrażać następująco: wrażenia zmysłowe trafiają. do odpowiednich pól kory mózgowej (I okres), stamtąd przechodzą do układu wzgó- rzowo-podwzgórzowego w wyższych poziomach pnia mózgowego, gdzie dokonuje się- wspomniana wyżej integracja (II okres), wreszcie trafiają jako ślady pamięciowe do kory płatów skroniowych (III okres). Sztuczne -podrażnienie kory skroniowej lub wyładowania w ognisku drgawkorodnym tej okolicy uruchamia opisany mecha- nizm, dzięki czemu bodziec powraca do układu pnia mózgu do ośrodka świadomości i odtwarza odpowiednie wspomnienie. [przypisy: , tusz do rzęs, implanty Warszawa, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

PADACZKA SKRONIOWA Napady psychomotoryczne czyli

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Warunki, niezbędne do powstania odmy opłucnej ciemnej, są nastę- pujące: 1. wczesne powikłanie odmy opłucnej leczniczej suchym zapaleniem opłucnej z zejściem w przyrośnięcie dolnego płata płucnego w okolicy przykręgowej bez zgrubienia opłucnej ściennej; 2. prawidłowy stan dolnego płata płucnego: lub nieznaczne tylko w nim zmiany; 3. dołączenie się w okresie późniejszym wysiękowego zapalenia opłucnej z zejściem w znaczne zgrubienie opłucnej w tych miej- scach, w których nie doszło przedtem do zrostu płuca z opłucną ścienną. Zgrubienie dotyczy przede wszystkim opłucnej ściennej dochodząc do 7 i nawet 12 mm a w małej tylko mierze opłucnej płuc, której drogi limfatyczne są znacznie szersze niż delikatna sieć naczyń chłonnych opłucnej ściennej. Prócz tego drogi limfa- tyczne opłucnej płuc są bardzo obficie zespolone z naczyniami limfatycznymi płuca. Toteż wysięk opłucny nie utrudnia odpływu limfy z blaszki opłucnej płuc i z powierzchownych warstw płuca do dużych węzłów wnękowych. Przy współdziałaniu wymienionych czynników boczna część klatki piersiowej odpowiadająca odmie jest przy badaniu rentgenowskim ciemna, ponieważ w obrębie odmy na mocny cień składają się 2 war- stwy zgrubiałej opłucnej ściennej, w przykręgowej zaś części znajduje się powietrze, nieco uciśnięte płuco z małó zmienioną opłucną ścienną i opłucną płuc. O wiele rzadziej odma ciemna zdarza się w okolicy górnego płata płucnego. Bywa to wtenczas, gdy płat ten przyrośnie wcześnie w oko- licy przykręgowej, a później powstanie zgrubienie opłucnej ściennej w oko- licy szczytu płuca bez wyraźniejszych zmian w innych częściach opłucnej. Otok olejny Odmę opłucną ciemną cechuje skłonność do zarastania jamy opłucnej. Nieraz rozpoznaje się ją mylnie jako otorbiony ropniak opłucny. a jaś- niejsze pole przykręgowe uchodzi czasami za jamą w płucu. Rozróżnić te sprawy można przez nakłucie klatki piersiowej. [hasła pokrewne: , kosmetyki organiczne, olejek arganowy, implanty Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries