Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Przebieg choroby: Padaczka samoistna zaczyna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przebieg choroby: Padaczka samoistna zaczyna się bardzo często we wczes- nych latach dziecięcych. Lange-Bostroem obliczają, że ok. 20% chorych ma pierwsze objawy przed 10 r. ż., 50% między 10 a 20, a tylko niespełna 15% powyżej 30 r. ż. Mężczyźni chorują znacznie częściej niż kobiety. Przeciętnie biorąc, padaczka zdaje się znacznie skracać życie .. Więcej niż dwie trzecie ch0- rych nie osiąga 40 r. ż., a 40% nie osiąga 30. Chorzy, u których objawy wy- stąpily przed 10 r. Ż., żyją jeszcze przeciętnie 25.lat. Im później wystąpią objawy, . tym krócej trwa choroba aż do śmierci; mniej niż 15 lat upływa do śmierci u przeszło polowy chorych, a w trzech czwartych przypadków choroba trwa do 20 lat. Lekkie przypadki osiągają, zwłaszcza przy dobrym pielęgnowaniu, nawet ponad 50 i 60 lat życia. Najczęstszą przyczyną śmierci bywa sama pa- . daczka, mianowicie status epilepticus oraz śmierć w czasie napadu. Przebieg choroby bywa różnoraki. W wywiadzie chorych. bardzo często stwierdza się wzmożone pogotowie drgawkowe. już we wczesnych latach dziecięcych, prze- jawiające się “konwulsjami” w naj wcześniej szych latach lub pojedynczymi na- padami u starszych dzieci, pojawiającymi się np. w przebiegu chorób gorączko- wych. Potem zazwyczaj występuje dłuższa przerwa aż do okresu pokwitania. Około tego okresu najczęściej ujawnia się padaczka. Małe napady, występujące najczęściej u dzieci lub w. okresie przedpokwitaniowym, nierzadko w okresie pokwitania ustępują. U dzieci i u młodocianych często obok małych napadów pojawiają się duże. Krzywa elektroencefalograficzna bywa jednak jednoznacżna. Czasem typ małych napadów przechodzi z biegiem czasu w typ dużych napa- dów. Ten ostatni jest naj częstszą postacią padaczki. Częstość napadów bywa przerozmaita, od mnogich napadów na dobę aż do pojedynczych napadów raz na rok lub jeszcze rzadziej. Czasem napady występują seriami po kilka lub więcej, po czym następuje przerwa na dłuższy okres czasu. Przerwy takie mogą trwać i wiele lat, co często chory i jego otoczenie uważają za .wyleczenie, mniej zwracając uwagi na przykre żazwyczaj i przeważnie postępujące zmiany otę- . pieniowe i charakteropatyczne. Z biegiem czasu przerwy między napadami stają się coraz krótsze. Bardzo często napady występują tylko w nocy lub przeważnie w nocy (e pile psia nocturnu). Gdy proces się pogarsza, napady po- jawiają się i w nocy, i w dzień. [podobne: , implanty zębów, magnez i witamina b6, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Przebieg choroby: Padaczka samoistna zaczyna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie promieniami rentgenowskimi (Roentgenotherapia) Promienie rentgenowskie nie działają na prątki gruźlicy, natomiast małe ich dawki pobudzają tkankę ziarninową gruźliczą do szybszego bli- znowacenia. Zatem leczenie gruźlicy płuc promieniami rentgenowskimi jest łagodnym nieswoistym leczeniem bodźcowym. Obumierająca tkanka ziarninowa i ogniska wysiękowe gruźlicze pod dzia- łaniem promieni rentgenowskich szybciej serowacieją i rozpadają się Na tych faktach, stwierdzonych doświadczalnie na zwierzętach, polega lecze- nie gruźlicy płuc promieniami rentgenowskimi. Dotychczasowe doświad- czenie kliniczne potwierdza, że rentgenoterapia może być pomocna: 1. w postaciach gruźlicy płuc, zatrzymanej w swym rozwoju; 2. w gruźlicy płuc przechodzącej w stan utajony; 3. w gruźlicy włóknistej postępującej powoli, przy czym jamy znajdu- jące się wewnątrz ognisk gruźliczych nie stanowią przeciwwskazania. Słowem leczenie promieniami rentgenowskimi może być z korzyścią dla chorego zastosowane tylko w przewlekłej gruźlicy płuc z wyraźną skłonnością do gojenia się. Natomiast postaci gruźlicy płuc wysiękowe, postępujące a także wytwórcze, ostro postę- pujące nie nadają się do leczenia tą metodą. W gruźlicy płuc postępującej wysiękowej z zajęciem jednego płuca leczenie promieniami rentgenow- skimi może znaleźć zastosowanie dopiero wtedy, gdy odpowiednim lecze- niem postęp sprawy gruźliczej zostanie zatrzymany i nastąpi jej przejście w zwłóknienie. Leczenie gruźlicy płuc promieniami rentgenowskimi poleca się poprze- dzać leczeniem ogólnym, przynajmniej przez 2 tygodnie, oraz naswietla- niem klatki piersiowej lampą kwarcową. Leczenie ogólne jest konieczne zwłaszcza w gruźlicy płuc przebiegającej z gorączką, gdyż umożliwia ocenę, czy tkanka gruźlicza ziarhinowa jest w danym przypadku zdolna do zbliznowacenia. Dotyczy to przede wszystkim gruźlicy wysiękowo- pneumonicznej, przechodzącej w zwłóknienie. Brak poprawy w okresie leczenia ogólnego i lampą kwarcową, zwlaszcza pogorszenie stanu ogól- nego dowodzą, że przypadek nie nadaje się do leczenia promieniami. rentgenowskimi. [przypisy: , kurs sep, Zdrowa żywność, implanty zębów ]

Comments Off

« Previous Entries