Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Koncepcja sztywnych engramów Sernona doznala

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Koncepcja sztywnych engramów Sernona doznała dzięki koncepcji Penfielda dynamizacji czynnościowej. Dzięki temu rozumiemy lepiej, dlaczego napady padaczki skroniowej przebiegają. tak często z przeżyciami o cechach zmysłowo wspominanych obrazów wzrokowych; słuchowych, węchowo-smakowych; wspomnienia te niesłusznie nazywają nie-psy- chiatrzy halucynacjami; niesłusznie, gdyż brak- tym wspomnieniom sądu realizują- cego. Wiadomo, że pod względem rozwojowym płaty skroniowe pochodzą ze sta- rych, już u amfibii spotykanych struktur węchomózgowia. W układzie tym mają się mieścić pierwociny psychiki natury instynktowej, protopatycznej, odczynów negacji i sugestywności. Koty pozbawione operacyjnie węchornózgowia tracą agresywność, łagodnieją. Niektórzy, np. Gastaut (1954), zwracają uwagę na podobieństwo charak- teru chorych, którym usunięto obustronnie płaty skroniowe, z zachowaniem tak samo zoperowanych kotów. Chorzy tacy. stają się m. in. “hipersocjalni”. NAPADY PSYCHOSENSORYCZNE Związane z uszkodzeniem okolic skroniowych napady psychosensoryczne po- chodząz wyładowania bioelektrycznego dużych obszarów kory skroniowej, węchomózgowia i pnia mózgu .. Napady te polegają na odczuwaniu niezwykłego zapachu lub smaku, zwykle przykrego, przy czym chory nie traci prźytom- riości i nie zdradza potem niepamięci. To samo dotyczy napadów wzrokowych i słuchowych. Zjawiska słuchowe są częstsze; chory słyszy dźwięki, tony, szmery; turkot, warkot,brzęczenie, ale również muzykę, dawno, słyszane zna- j orne melodie i piosenki, albo też znaj orne glosy o treści trudnej do sprecyzo-: wania, lecz mającej charakter wspomnień typu dejcl vu lub dejcl vecu. Podob- nie rozmaita jest skala zróżnicowania wrażeń wzrokowych: bywają to barwy różowe, błękitne i inne, mroczki, smugi lub osoby, obrazy, widoki. Pewna chora w Klinice Gdańskiej, która nigdy nie widziała morza, choć nie wyklu- czone, że widziała je w kinie, widywała napadowo falujące morze. z płynącymi statkami i ludźmi, zawsze stereotypowo w tej samej kolejności i o tych sa- mych cechach. I nie ma niepamięci. Nastrój chorego w czasie napadu bywa czasem dziwny, chory może mieć uczucie r: odwrotność zjawiska dejcl vu – jakby obcości: otoczenie staje się mu dziwnie niezwykle, niezhajome; wszystko to nierzadko mikrooptycznie pomniejszone lub makrooptycznie wyolbrzymione. Z chorym. można rozmawiać i pamięta tę rozmowę, chociaż świadomość jego jest marzeniowo przyćmiona (etat de reve, dreami) state). [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, implanty zębów, firma sprzątająca ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Koncepcja sztywnych engramów Sernona doznala

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przebieg choroby: Padaczka samoistna zaczyna się bardzo często we wczes- nych latach dziecięcych. Lange-Bostroem obliczają, że ok. 20% chorych ma pierwsze objawy przed 10 r. ż., 50% między 10 a 20, a tylko niespełna 15% powyżej 30 r. ż. Mężczyźni chorują znacznie częściej niż kobiety. Przeciętnie biorąc, padaczka zdaje się znacznie skracać życie .. Więcej niż dwie trzecie ch0- rych nie osiąga 40 r. ż., a 40% nie osiąga 30. Chorzy, u których objawy wy- stąpily przed 10 r. Ż., żyją jeszcze przeciętnie 25.lat. Im później wystąpią objawy, . tym krócej trwa choroba aż do śmierci; mniej niż 15 lat upływa do śmierci u przeszło polowy chorych, a w trzech czwartych przypadków choroba trwa do 20 lat. Lekkie przypadki osiągają, zwłaszcza przy dobrym pielęgnowaniu, nawet ponad 50 i 60 lat życia. Najczęstszą przyczyną śmierci bywa sama pa- . daczka, mianowicie status epilepticus oraz śmierć w czasie napadu. Przebieg choroby bywa różnoraki. W wywiadzie chorych. bardzo często stwierdza się wzmożone pogotowie drgawkowe. już we wczesnych latach dziecięcych, prze- jawiające się “konwulsjami” w naj wcześniej szych latach lub pojedynczymi na- padami u starszych dzieci, pojawiającymi się np. w przebiegu chorób gorączko- wych. Potem zazwyczaj występuje dłuższa przerwa aż do okresu pokwitania. Około tego okresu najczęściej ujawnia się padaczka. Małe napady, występujące najczęściej u dzieci lub w. okresie przedpokwitaniowym, nierzadko w okresie pokwitania ustępują. U dzieci i u młodocianych często obok małych napadów pojawiają się duże. Krzywa elektroencefalograficzna bywa jednak jednoznacżna. Czasem typ małych napadów przechodzi z biegiem czasu w typ dużych napa- dów. Ten ostatni jest naj częstszą postacią padaczki. Częstość napadów bywa przerozmaita, od mnogich napadów na dobę aż do pojedynczych napadów raz na rok lub jeszcze rzadziej. Czasem napady występują seriami po kilka lub więcej, po czym następuje przerwa na dłuższy okres czasu. Przerwy takie mogą trwać i wiele lat, co często chory i jego otoczenie uważają za .wyleczenie, mniej zwracając uwagi na przykre żazwyczaj i przeważnie postępujące zmiany otę- . pieniowe i charakteropatyczne. Z biegiem czasu przerwy między napadami stają się coraz krótsze. Bardzo często napady występują tylko w nocy lub przeważnie w nocy (e pile psia nocturnu). Gdy proces się pogarsza, napady po- jawiają się i w nocy, i w dzień. [podobne: , implanty zębów, magnez i witamina b6, proktolog ]

Comments Off

« Previous Entries