Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

PODZIAL HALLENA Przebogata symptomatologia napadów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PODZIAŁ HALLENA Przebogata symptomatologia napadów psychoruchowych jest powodem naj- ważniejszym wspomnianego zamieszania terminologicznego. Bamberger i Matt- hes (1959) dokonali czegoś w rodzaju statystyki; doliczyli się oni 41 odmian automatyzmów, 10 różnych napadów wegetatywnych i 17 odmian aury. Nie- jeden autor próbował dlatego uporządkować ten materiał kliniczny. Dość roz- sądny jest podział Hallena (1962) napadów, które należą do jednej klasy dzięki wspólnym krzywym eeg i dzięki zależności od tego samego pod względem . rozwojowym i czynnościowym substratu mózgowego. W klasyfikacji tego autora ł największą grupę (520 na 712 chorych) stanowi tzw. typus oralis. 1. Typus oralis. Nazwa ta ma na celu wyparcie bardzo rozPJowszechnionego terminu Oral-Petit mal, słusznie z wielu stron poddanego krytyce, skoro przez małe napady umówiliśmy się rozumieć tylko napady o cechach absence. W naz- wie tej podkreślono objawy ze strony przewodu pokarmowego górujące w ich obrazie klinicznym. Typ oralny napadu psychoruchowego składa się z części sensorycznej, którą chory częstokroć świadomie przeżywa jako aurę, oraz z części ruchowej, w czasie której przeżywa niedocieczone doznania natury po- mrocznej. Część sensoryczną chory wiąże we wspomnieniach z przeżytego na- padu z przewodem pokarmowym lokalizując doznania w epigastrium, w sferze powonienia i smaku. Ruchowe zjawiska polegają na mlaskaniu, ruchach języka, .. ruchach połykowych, ruchach żucia itd. Napad typu oralnego przebiega zawsze tak samo u tego samego chorego, wykazując coś W rodzaju automatyzmu. Obja- . wom tym towarzyszą zjawiska wegetatywne: zblednięcie lub rumieniec, ślino- tok, poty, czasem zmoczenie się lub oddanie stolca, rzadziej wymioty lub wy- trysk nasienia, ponadto przyspieszenie tętna i oddechu, rozszerzenie źrenic, wzrost ciśnienia krwi itd. Na wstępie lub w zakończeniu napadu pojawia się krótkotrwały stan pomroczny, często o charakterze stanu marzeniowego (dre- amy state). [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, indywidualne kalendarze trójdzielne, surówki bawełniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

PODZIAL HALLENA Przebogata symptomatologia napadów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z pewnych stron wysuwa się ostatnio niekiedy wątpliwości, czy napady psy- choruchowe muszą być zawsze związane lokalizacyjnie z płatami skroniowymi. Rozstrzygnięcie tego sporu trzeba pozostawić dalszym badaniom. W ogóle kli- nicysta często stoi przed pytaniem, czy dane zjawisko jest natury epileptycz- nej czy nie. Hoff (1955) ustanowił następujące kryteria uznania danego zjawiska za na- pad psychosensoryczny: 1) musi ono występować napadowo, 2) musi mu towa- rzyszyć albo w czasie trwania, albo w okresie międzynapadowym patologiczna krzywa eeg, 3) musi reagować na leczenie przeciwpadaczkowe. Autor ten podjął próbę podziału napadów skroniowych, zależnie od umiej- scowienia ognisk w. płacie skroniowym. W ten sposób rozróżnił 4 typy: 1) przy umiejscowieniu powierzchniowym w obrazie klinicznym występują zjawiska podobne do omamów wzrokowych i słuchowych, również padaczka muzykogenna oraz napady podobne do zespołu Menierea; 2) przy umiejscowieniu w przedniej części płata skroniowego, najczęściej uncus i hippocampus, górują objawy hakowe ze stanami dejii tu, dejii entendu lub dejii vecu o cechach napadów wspomnieniowych. Napady takie wywoły- wał Penfield eksperymentalnie drażniąc przednie części płatów skroniowych. Przeżyciom tym towarzyszą zazwyczaj wzruszenia przykre lub przyjemne oraz odpowiedni odczyn wegetatywny; 3) przy umiejscowieniu głębokim dochodzi do automatyzmów ruchowych (mówiąc językiem jatromechanistów), czyli stanów pomrocznych. Podłożem ich są skroniowe projekcje pochodzące ze wzgórza i podwzgórza, z podstawowych formacji mózgu, również z nUcleus emygdale; 4) przy umiejscowieniu skroniowo-ciemieniowym górować mają w obrazie klinicznym zaburzenia charakteru. Ten ostatni punkt budzi jednak poważne zastrzeżenia. [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, indywidualne kalendarze trójdzielne, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off

« Previous Entries