Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

W zapoczatkowujacych okres snu sprawach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W zapoczątkowujących okres snu sprawach go- rączkowych przeważnie chodziło o zakażenia wirusowe, czasem jednak stwierdzano banalne nieżyty górnych dróg oddechowych. W Jednym z przypadków cukier w pły- nie mózgowo-rdzeniowym wykazywał zwyżkę do 100 – 110 mg w porównaniu z równoczesną wartością cukru we krwi 80 mg. W tym samym przypadku stwier- dzono białko i wałeczki w moczu. Większość autorów wiąże opisany obraz kliniczny z zaburzeniami w obrębie międzymózgowia, powołując się na stwierdzane z zasady zaburzenia metabolizmu (napadowy głód), zmiany nastroju podkorowego charak- teru, okresowość. Rosenk5tter i Wende badali swojego chorego elektroencefalogra- ficznie i stwierdzili w okresach senności zachowanie się krzywych eeg identycznie z obrazem we, śnie naturalnym, co poznać po dynamicznym charakterze aktywności elektrycznej po podnietach psychosensorycznych: pojawianie się fal alfa przy po- wierzchownym śnie i tzw. kompleks K we śnie głębszym. Autorzy ci uważają, że na tej zasadzie można odgraniczyć zespól Kleine-Levina od stanów pomrocznych pochodzenia padaczkowego lub innej etiologii organicznej. Gdyby jednak wraz z Sel- bachem założyć, że padaczka zależy od zaburzenia sterowniczych czynności między- mózgowia w znaczeniu względnej przewagi “zasady odżywczo-zwrotnej” (trophotro- pes Prinzip), czyli archaicznego typu przemiany materii przy niedomodze układu współczulnego, to w tych okresowych stanach snu i napadowej żarłoczności można by się dopatrywać trofotropizmu znamiennego dla padaczki. Mimo to, Rosenkotter i Wende stawiają zespół Kleine-Levina bliżej narkolepsji niż padaczki. W piśrnien- nictwie spotkać można na oznaczenie tego zespołu symptomatologiczne nazwy w ro- dzaju somnolentia periodica cum bulimia. Słuszniej, jednak można by mówić o hy- pergrypnia periodica. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, Studnie głębinowe, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

W zapoczatkowujacych okres snu sprawach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PADACZKA SKRONIOWA Napady psychomotoryczne czyli równoważniki pomroczne uważa się obecnie za najistotniejszy wyraz padaczki skroniowej (epilepsia temporalis). Czyste na- pady tego. typu stanowią zdaniem Gibbsów (1950-1952) 600 wszystkich przy- padków padaczki (materiał 11 przypadków); w połączeniu z innymi posta- ciami napadów 15%. Stany pomroczne ponapadowe mogą występować po wszystkich rodzajach napadów, a więc zarówno po ogniskowych, jak i po uogól- nionych napadach drgawkowych. Nie widuje się ich po nieuogólnionych napa- dach jacksonowskich. Godne uwagi, że obraz eeg bywa taki sam w endogen- nych zmianach nastroju i to zarówno w przednapadowych występujących pod postacią zwiastunów, jak i w egzogenni e sprowokowanych stanach “koheren- tnej wściekłości”, a nawet w wywołanych za pomocą leków (Landolt, 1960). Nie udało się jednak umiejscowić owych endogennych- zmian nastroju w płatach skroniowych. W związku z tym zwrócono baczniejszą uwagę na fizjologiczną rolę płatów skro- nionych. Perfield operując chorych cierpiących na padaczkę skroniową drażnił tę Okolicę kory i wywoływał pojawianie się wyobrażeń odtwórczych o cechach wspom- men: wyobrażenia te były zawsze te same z tego samego punktu kory. Ponieważ operacji tych dokonywano w znieczuleniu miejscowym, chorzy opisywali dokladnie wywoływane obrazy pamięciowe. Były to znane melodie, śpiewy, rozmowy, zapachy, smaki, znajome głosy, warkot samochodu itd., wszystkie o cechach konkretnych. przeżyć, żywych wspomnień nasuwających skojarzenia myślowe i podbarwionych uczuciowo. Czasem zamiast wspomnień wywołać można odosobniony stan afektywny: niepokój lub lęk (jakby na potwierdzenie tezy o istnieniu pamięci emocjonalnej). Penfield wyobraża sobie mechanizm pamięci jako proces trój okresowy : odebranie- wrażeń zewnętrznych, ich integracja w postaci uświadomienia i zrozumienia, wresz- cie ich zapamiętanie, przechowanie i gotowość odtworzenia. Umiejscowienie tych kolejnych okresów należy sobie wyobrażać następująco: wrażenia zmysłowe trafiają. do odpowiednich pól kory mózgowej (I okres), stamtąd przechodzą do układu wzgó- rzowo-podwzgórzowego w wyższych poziomach pnia mózgowego, gdzie dokonuje się- wspomniana wyżej integracja (II okres), wreszcie trafiają jako ślady pamięciowe do kory płatów skroniowych (III okres). Sztuczne -podrażnienie kory skroniowej lub wyładowania w ognisku drgawkorodnym tej okolicy uruchamia opisany mecha- nizm, dzięki czemu bodziec powraca do układu pnia mózgu do ośrodka świadomości i odtwarza odpowiednie wspomnienie. [przypisy: , tusz do rzęs, implanty Warszawa, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

« Previous Entries