Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Wyrwanie nerwu przeponowego po jednej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyrwanie nerwu przeponowego po jednej stronie znosi zwykle od razu ruchy oddechowe odpowiedniej połowy przepony i wiodąc z czasem do jej zaniku pociąga za sobą jej uniesienie się po stronie operowanej ku górze. Następuje to zwykle po pewnym czasie, nierzadko dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach. Po wyrwaniu prawegol nerwu przeponowego przepona unosi się zazwyczaj wyżej niż po wyr- waniu lewego: w pierwszym wypadku przepona znajduje się po zabiegu podczas wdechu średnio o 8 cm wyżej nii po lewej stronie a podczas Wydechu o 4 cm, natomiast po wyrwaniu lewego nerwu odpowiednie odległości wynoszą 6 cm i 2 cm w stosunku do prawej połowy prze- pony. Przyczyną odmiennego zachowania się obu połów przepony jest to, że unoszeniu się lewej polowy przeciwdziała Poniekąd serce leżące na przyśrodkowej jej części. Nie zawsze jednak wyrwanie nerwu prze- ponowego pociąga za sobą zmianę ustawienia przepony. Nie ma jej wte- dy, gdy istnieje dodatkowy nerw przeponowy lub zespolenie nerwu przeponowego, z nerwem podobojczykowym. Dodatkowe unerwienie ruchowe przepony, bywa czasami tak silnie rozwinięte, że zastępuje zupełnie czynność głównego pnia nerwu przeponowego, Rozległe zrosty u podstawy płuca mogą znacznie zmniejszyć uniesienie się przepony. Niekiedy przepona unosi się stopniowo dopiero z czasem, po tygodniach lub miesiącach, a nawet po upływie 1-1/2 lat w miarę- zapadania się dolnego płata płucnego. Czasami po stronie operowanej spostrzega się ruchy paradoksalne przepony. Polegają one na unoszeniu się przepony podczas wdechu i opadaniu podczas wydechu, zależnie prawdopodobnie od ujem- nego działania ssącego klatki piersiowej w czasie wdechu. Czasami prze- pona jest nieruchoma po stronie operowanej, natomiast badaniem radio- logicznym stwierdza się wahadłowe ruchy oddechowe śródpiersia. Zależą one od tego, że drugie płuco przesuwa w okresie wdechu śródpiersie w stronę operowaną, by zapobiec powstawaniu próżni wskutek unieru- chomienia przepony. [patrz też: , klimatyzacja precyzyjna, firma sprzątająca, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Wyrwanie nerwu przeponowego po jednej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niektórzy niesłusznie zaliczają napady jacksonowskie do małych napadów, zwłaszcza tzw. napady przeciwstawne (Adversiv-Petis-Maux) polegające na kur- czach klonicznych bez utraty świadomości po stronie drgawkorodnego ogniska koro- wego. Tylko wyjątkowo mogą opisane napady niezwiązane z wiekiem wystąpić w wieku dziecięcym pod postacią piknolepsji. Dodać jeszcze warto, że bardzo rzadko w czasie małego napadu typu oralnego może nastąpić przygryzienie języka, właści- wie znamienne dla dużych napadów w fazie drgawek klonicznych. Jest to jeden .z argumentów przemawiających przeciwko zaliczaniu tego typu napadów do petits maux, skoro odróżnić w nich można nie tylko zjawiska pomroczne, ale i drgawkowe. Napad mały uważa się za najpewniejszy objaw padaczki samoistnej. Pow- stało tu zamieszanie terminologiczne. Jedni wyróżniają tzw. absences, napady “nieobecności” bez drgawek, w których dochodzi do krótkotrwałej przerwy w strumieniu świadomości, trwającej od kilku sekund do pól minuty. Napad można poznać po nagłym znieruchomieniu chorego, po przerwie- w mówieniu, opuszczeniu trzymanego w ręku przedmiotu, odwróceniu się gałek ocznych ku górze, zblednięciu, czasem mlaskaniu lub bezcelowych ruchach rękami albo powiekami. Jeżeli chory mówi, to albo zamilknie, albo wyda z siebie kilka nie artykułowanych dźwięków lub niepowiązanych słów. Z zasady nie dochodzi tu do upadku chorego, chociaż może on się zachwiać lub przysiąść. Często nie dochodzi w ogóle do oznak ruchowych tego stanu, tak że najbliższe otoczenie nic nie zauważy. Zaraz potem chory może podjąć przerwaną czynność. Zdarza się nawet, że takiego napadu nie spostrzeże. Elektroencefalograficznie odpowiada tym napadom krzywa o typie fal i iglic, a także fale delta. Niektórzy za petit mal uważają równoważniki zamroczeniowe, o których będzie mowa poniżej, inni znowu to, co tradycyjnie opisywano pod nazwą absence, nazy- wają właśnie petit mal, zwłaszcza w piśmiennictwie elektroencefalograficznym. Za- mieszanie w mianownictwie jest więc ogromne. Do małych napadów zaliczają znowu niektórzy drgania miokloniczne np. ręki lub mięśni tułowia, którym nie towarzyszy utrata świadomości. Według wszelkiego prawdopodobieństwa chodzi tu jednak o po- dobne do jacksonowskich poronne napady duże. Od padaczki mioklonicznej drgania te odróżniają się. Wreszcie inni autorzy uważają za coś odrębnego tzw. piknolepsję. Chodzi tu o masowo występujące kilkusekundowe napady, w czasie któ- rych nie dochodzi do zupełnej utraty świadomości i niepamięci. Napady te wystę- pują u dzieci nieco starszych, później znikają. Rokowanie jest więc dobre. W ciągu dnia liczba napadów może dochodzić do kilkuset. Dziecko nieruchomieje, gałki oczne wywracają się ku górze, powieki drżą, ramiona i nogi w pewnym stopniu wiot- czeją, ale nie dochodzi do upadku. Choroba może trwać przez parę lat, przy czym samopoczucie dziecka nie pogarsza się, nie dochodzi też do zahamowania rozwoju umysłowego lub cielesnego. Niektórzy widywali w czasie napadu sztywność źrenic. Ma się też zdarzać mimowolne oddanie moczu. Z punktu widzenia elektroencefalo- graficznego piknolepsja daje takie same zmiany jak absences. [patrz też: , Siłownie zewnętrzne, kurs sep, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments Off

« Previous Entries