Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Typus adversivus. Na 712. chorych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Typus adversivus. Na 712. chorych Hallen zanotował ten typ napadu 48• razy. W grę tutaj wchodzą czynności statyczne dotyczące położenia ciała: chory. zgina się, skręca głowę lub tułów, w tę samą stronę zwraca również oczy, cza- sem gdy napad trwa dłużej, chory wykonuje ruchy obrotowe dookoła własnej osi ruchy te nie mają charakteru tonicznego. .Aurę opisują chorzy jako .aku- styczną lub optyczną; w tym ostatnim przypadku może chodzić o spostrze- żenia figur geometrycznych lub o zawroty o cechach błędnikowych. W rzad-. kich wypadkach takiej aura stato-acusto-optica może chodzić o• przeżycia w ro- . dzaju dreamy state, przy czym chory odczuwa lęk lub “gniot”. Bardzo często owe ruchy obrotowe zrastają się z treścią przeżyć pomrocznych, przy czym chory może wykonywać ruchy taneczne, biec przed siebie lub dokonywać in- nych zbornych czynności. Przeżycia te pogrążone są już jednak w niepamięci . 3. Typus vocalisatorius sive dysphasicus występował u 712 chorych 57 razy. Chodzi tu o automatyzmy dysfatyczne występujące w okresie aury lub w cza- , sie napadu pomrocznego; chory mruczy coś niezrozumiałego (epilepsie mctr- . mottante dawnych autorów) lub powtarza stereotypowo jedną zgłoskę albo jedno i to sarno zdanie, często w postaci neologizmu. Tutaj zalicza się opisy- wane przez niektórych chorych uczucie utraty zdolności mowy towarzyszące zazwyczaj aurze epigastrycznej. Czasem chodzi o napadową afazję motoryczną lub żargonową, rzadziej posuwającą się aż do afazji sensorycznej. Zjawiska te ustępują doszczętnie z przeminięciem zamroczenia. Opisane crises dysphasiques mogą nieki dy wzbogacać symptomatologię napadów typu oralnego -Iub adwer- sywnego. Napad typu .dysfatycznego .może być poprzedzony aurą słuchową, węchową, czuciową lub lękową. 4. Paroxysmus psychomotoricus purus. Zalicza się tu napady polegające na tym, że chory w. stanie pomrocznym wykonuje automatyczne ruchy kończyną . górną lub dolną, głową czy całym ciałem. Chory ręką może wykonywać ryt- miczne ruchy drapania, miętoszenia, pocierania lub .inne niezrozumiałe czyn- ności. Wstępem do takiego napadu może być stan marzeniowy z doznaniami wzrokowymi, słuchowymi, smakowo-węchowymi lub sensorycznymi. 5. Za osobny typ napadu uznać trzeba stany napadowe omdlenia nazywane syncope temporalis lub fausses absences (Gastaut). Napad polega na nagłej utracie napięcia mięśniowego, wskutek czego chory wśród typowych dla napadu . psychoruchowego zaburzeń wegetatywnych upada. Nie ma tu jednak znamien- . nych dla omdlenia zwiastunów krążeniowych. Napad zaczyna się nagle i nagle . się kończy. Poprzedzony bywa aurą noszącą niekiedy cechy dreamy state. Na- padom tego typu towarzyszy krzywa bioelektryczna typowa dla napadów psy- choruchowych. [hasła pokrewne: , kosmetyki naturalne, olejowanie włosów, odzież dla dzieci ]

Comments Off