Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Koncepcja sztywnych engramów Sernona doznala

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Koncepcja sztywnych engramów Sernona doznała dzięki koncepcji Penfielda dynamizacji czynnościowej. Dzięki temu rozumiemy lepiej, dlaczego napady padaczki skroniowej przebiegają. tak często z przeżyciami o cechach zmysłowo wspominanych obrazów wzrokowych; słuchowych, węchowo-smakowych; wspomnienia te niesłusznie nazywają nie-psy- chiatrzy halucynacjami; niesłusznie, gdyż brak- tym wspomnieniom sądu realizują- cego. Wiadomo, że pod względem rozwojowym płaty skroniowe pochodzą ze sta- rych, już u amfibii spotykanych struktur węchomózgowia. W układzie tym mają się mieścić pierwociny psychiki natury instynktowej, protopatycznej, odczynów negacji i sugestywności. Koty pozbawione operacyjnie węchornózgowia tracą agresywność, łagodnieją. Niektórzy, np. Gastaut (1954), zwracają uwagę na podobieństwo charak- teru chorych, którym usunięto obustronnie płaty skroniowe, z zachowaniem tak samo zoperowanych kotów. Chorzy tacy. stają się m. in. “hipersocjalni”. NAPADY PSYCHOSENSORYCZNE Związane z uszkodzeniem okolic skroniowych napady psychosensoryczne po- chodząz wyładowania bioelektrycznego dużych obszarów kory skroniowej, węchomózgowia i pnia mózgu .. Napady te polegają na odczuwaniu niezwykłego zapachu lub smaku, zwykle przykrego, przy czym chory nie traci prźytom- riości i nie zdradza potem niepamięci. To samo dotyczy napadów wzrokowych i słuchowych. Zjawiska słuchowe są częstsze; chory słyszy dźwięki, tony, szmery; turkot, warkot,brzęczenie, ale również muzykę, dawno, słyszane zna- j orne melodie i piosenki, albo też znaj orne glosy o treści trudnej do sprecyzo-: wania, lecz mającej charakter wspomnień typu dejcl vu lub dejcl vecu. Podob- nie rozmaita jest skala zróżnicowania wrażeń wzrokowych: bywają to barwy różowe, błękitne i inne, mroczki, smugi lub osoby, obrazy, widoki. Pewna chora w Klinice Gdańskiej, która nigdy nie widziała morza, choć nie wyklu- czone, że widziała je w kinie, widywała napadowo falujące morze. z płynącymi statkami i ludźmi, zawsze stereotypowo w tej samej kolejności i o tych sa- mych cechach. I nie ma niepamięci. Nastrój chorego w czasie napadu bywa czasem dziwny, chory może mieć uczucie r: odwrotność zjawiska dejcl vu – jakby obcości: otoczenie staje się mu dziwnie niezwykle, niezhajome; wszystko to nierzadko mikrooptycznie pomniejszone lub makrooptycznie wyolbrzymione. Z chorym. można rozmawiać i pamięta tę rozmowę, chociaż świadomość jego jest marzeniowo przyćmiona (etat de reve, dreami) state). [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, implanty zębów, firma sprzątająca ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Koncepcja sztywnych engramów Sernona doznala

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W toku leczenia gruźlicy odmą opłucną obustronną spostrzega się dość często znaczne wychudzenia chorego, pomimo że sprawa prze- biega bez objawów toksycznych. Powikłanie to przypisuje się zaburzeniu czynności uciśniętych płuc polegającej na zatrzymywaniu tłuszczów po- karmów i ich rozszczepianiu przez zaczyn lipiodieretyczny, wytwarzany przez zdrowe płuca. Wychudnienie może być tak znaczne, że wymaga za- przestania leczenia odmą obustronną. Dotychczas nie rozstrzygnięto, jak długo trzeba stosować odmę leczni- czą obustronną dla uzyskania wyleczenia bez narażenia na poważniejsze- ograniczenie powierzchni oddechowej obu płuc po zakończeniu leczenia. De Castiglione na podstawie zestawienia piśmiennictwa światowego do roku 1928 podaje czas trwania leczenia w przypadkach pomyślnych na 12 do 24 miesięcy. Wyniki leczenia zależą w znacznej mierze od umiejętnego doboru przypadków. W piśmienictwie polskim mamy dotychczas tylko dwie większe statystyki doty- ezące omawianej metody. Statystyka Kazimierza Dąbrowskiego i Józefa Gackow- skiego opiera się na 65 przypadkach. W 8 z nich odma była początkowo po jednej. stronie, odmę zaś po drugiej stronie wytworzono później, mianowicie w 4 do 15 miesięcy po stwierdzeniu bilateralizacji sprawy gruźliczej. 57 pozostałych cho- rych leczono równoczesną odmą obustronną. Przypadki, które skończyły się śmiercią w drugiej grupie, naleźały do cięźkich,. a w pierwszej grupie były to przypadki, w. których odmę po drugiej stronie wytwo- rzono dopiero po 10-15 miesiącach od okazania się zmian gruźliczych w tym płucu, a więc u których długo czekano z tym zabiegiem. Jako powikłania spostrzegano 2 razy odmę samorodną (3,17%), 17 – wysięki opłucne (26,1%) i 5 razy krwio- plucie (7,6 %). Statystyka Pawła Martyszewskiego i Wandy Stankiewicz-Trybowskiej obejmuje 10 przypadków, leczonych w Sanatorium Sejmiku Warszawskiego w Otwocku oraz, w Stacji Odmy Sztucznej Towarzystwa Przeciwgruźliczego Warszawskiego w War- szawie. Stwierdzono przy tym leczeniu: 1. zgon w 20% (14 przypadków); 2. pogor– lizenie w 4,3% (3 przypadki); 3. stan bez zmiany w i4,3% (10 przypadków); 4. ogólną” poprawę w 27% (19 przypadków); 5. znaczną poprawę ze zniknięciem prątków· gruźlicy w plwocinie w 30% (21 przypadków); 6. los nieznany w 4,3% (3 przypadki). Z tych statystyk wynika, że odma opłucna obustronna jest metodą, za pomocą której można nieraz osiągnąć poprawę w przypadkach gruźlicy- obu płuc. Mając to na względzie przeznacza się dziś śmielej przypadki, gruźlicy płuc także do odmy po jednej stronie. [przypisy: , rehabiliacja, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, krem neutrogena ]

Comments Off

« Previous Entries