Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

W toku leczenia gruzlicy odma

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W toku leczenia gruźlicy odmą opłucną obustronną spostrzega się dość często znaczne wychudzenia chorego, pomimo że sprawa prze- biega bez objawów toksycznych. Powikłanie to przypisuje się zaburzeniu czynności uciśniętych płuc polegającej na zatrzymywaniu tłuszczów po- karmów i ich rozszczepianiu przez zaczyn lipiodieretyczny, wytwarzany przez zdrowe płuca. Wychudnienie może być tak znaczne, że wymaga za- przestania leczenia odmą obustronną. Dotychczas nie rozstrzygnięto, jak długo trzeba stosować odmę leczni- czą obustronną dla uzyskania wyleczenia bez narażenia na poważniejsze- ograniczenie powierzchni oddechowej obu płuc po zakończeniu leczenia. De Castiglione na podstawie zestawienia piśmiennictwa światowego do roku 1928 podaje czas trwania leczenia w przypadkach pomyślnych na 12 do 24 miesięcy. Wyniki leczenia zależą w znacznej mierze od umiejętnego doboru przypadków. W piśmienictwie polskim mamy dotychczas tylko dwie większe statystyki doty- ezące omawianej metody. Statystyka Kazimierza Dąbrowskiego i Józefa Gackow- skiego opiera się na 65 przypadkach. W 8 z nich odma była początkowo po jednej. stronie, odmę zaś po drugiej stronie wytworzono później, mianowicie w 4 do 15 miesięcy po stwierdzeniu bilateralizacji sprawy gruźliczej. 57 pozostałych cho- rych leczono równoczesną odmą obustronną. Przypadki, które skończyły się śmiercią w drugiej grupie, naleźały do cięźkich,. a w pierwszej grupie były to przypadki, w. których odmę po drugiej stronie wytwo- rzono dopiero po 10-15 miesiącach od okazania się zmian gruźliczych w tym płucu, a więc u których długo czekano z tym zabiegiem. Jako powikłania spostrzegano 2 razy odmę samorodną (3,17%), 17 – wysięki opłucne (26,1%) i 5 razy krwio- plucie (7,6 %). Statystyka Pawła Martyszewskiego i Wandy Stankiewicz-Trybowskiej obejmuje 10 przypadków, leczonych w Sanatorium Sejmiku Warszawskiego w Otwocku oraz, w Stacji Odmy Sztucznej Towarzystwa Przeciwgruźliczego Warszawskiego w War- szawie. Stwierdzono przy tym leczeniu: 1. zgon w 20% (14 przypadków); 2. pogor– lizenie w 4,3% (3 przypadki); 3. stan bez zmiany w i4,3% (10 przypadków); 4. ogólną” poprawę w 27% (19 przypadków); 5. znaczną poprawę ze zniknięciem prątków· gruźlicy w plwocinie w 30% (21 przypadków); 6. los nieznany w 4,3% (3 przypadki). Z tych statystyk wynika, że odma opłucna obustronna jest metodą, za pomocą której można nieraz osiągnąć poprawę w przypadkach gruźlicy- obu płuc. Mając to na względzie przeznacza się dziś śmielej przypadki, gruźlicy płuc także do odmy po jednej stronie. [przypisy: , rehabiliacja, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, krem neutrogena ]

Comments Off