Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Przebieg choroby: Padaczka samoistna zaczyna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przebieg choroby: Padaczka samoistna zaczyna się bardzo często we wczes- nych latach dziecięcych. Lange-Bostroem obliczają, że ok. 20% chorych ma pierwsze objawy przed 10 r. ż., 50% między 10 a 20, a tylko niespełna 15% powyżej 30 r. ż. Mężczyźni chorują znacznie częściej niż kobiety. Przeciętnie biorąc, padaczka zdaje się znacznie skracać życie .. Więcej niż dwie trzecie ch0- rych nie osiąga 40 r. ż., a 40% nie osiąga 30. Chorzy, u których objawy wy- stąpily przed 10 r. Ż., żyją jeszcze przeciętnie 25.lat. Im później wystąpią objawy, . tym krócej trwa choroba aż do śmierci; mniej niż 15 lat upływa do śmierci u przeszło polowy chorych, a w trzech czwartych przypadków choroba trwa do 20 lat. Lekkie przypadki osiągają, zwłaszcza przy dobrym pielęgnowaniu, nawet ponad 50 i 60 lat życia. Najczęstszą przyczyną śmierci bywa sama pa- . daczka, mianowicie status epilepticus oraz śmierć w czasie napadu. Przebieg choroby bywa różnoraki. W wywiadzie chorych. bardzo często stwierdza się wzmożone pogotowie drgawkowe. już we wczesnych latach dziecięcych, prze- jawiające się “konwulsjami” w naj wcześniej szych latach lub pojedynczymi na- padami u starszych dzieci, pojawiającymi się np. w przebiegu chorób gorączko- wych. Potem zazwyczaj występuje dłuższa przerwa aż do okresu pokwitania. Około tego okresu najczęściej ujawnia się padaczka. Małe napady, występujące najczęściej u dzieci lub w. okresie przedpokwitaniowym, nierzadko w okresie pokwitania ustępują. U dzieci i u młodocianych często obok małych napadów pojawiają się duże. Krzywa elektroencefalograficzna bywa jednak jednoznacżna. Czasem typ małych napadów przechodzi z biegiem czasu w typ dużych napa- dów. Ten ostatni jest naj częstszą postacią padaczki. Częstość napadów bywa przerozmaita, od mnogich napadów na dobę aż do pojedynczych napadów raz na rok lub jeszcze rzadziej. Czasem napady występują seriami po kilka lub więcej, po czym następuje przerwa na dłuższy okres czasu. Przerwy takie mogą trwać i wiele lat, co często chory i jego otoczenie uważają za .wyleczenie, mniej zwracając uwagi na przykre żazwyczaj i przeważnie postępujące zmiany otę- . pieniowe i charakteropatyczne. Z biegiem czasu przerwy między napadami stają się coraz krótsze. Bardzo często napady występują tylko w nocy lub przeważnie w nocy (e pile psia nocturnu). Gdy proces się pogarsza, napady po- jawiają się i w nocy, i w dzień. [podobne: , implanty zębów, magnez i witamina b6, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Przebieg choroby: Padaczka samoistna zaczyna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyrwanie nerwu przeponowego stosuje się także jako metodę leczni- czą uzupełniającą w rozszerzeniach oskrzeli, usadowionych w pobliżu przepony, w przypadkach ropnia dolnego płata płuca, trudno gojącej się zgorzeli płuca oraz dużej rozedmy płuc u osoby młodej ze sztywną klatką piersiową. Przeciwskazania do wyrwania nerwu przeponowego sta- nowią: 1. gruźlica płuc o przebiegu ostrym; 2. wielka aktywność postępującej gruźlicy płuc, nawet przy usado- wieniu w jednym płucu; w tych przypadkach należy poprzednio zmniejszyć natężenie sprawy chorobowej (leczenie higieniczno- dietetyczne, streptomycyna); 3. czynna gruźlica obu płuc; 4. bardzo rozległa gruźlica płuca zajmująca 2/3 lub połowę pola płuc- nego, wybitnie obniżająca pojemność życiową płuc; 5. przypadki jam o ścianach twardych, zwłaszcza jam, usadowionych w bardzo zmienionej tkance płucnej, która utraciła już zdolność do zapadania się, jak to bywa najczęściej, gdy jamy są duże; 6. równoczesna rozległa rozedma płuc; 7. daleko posunięte zwyrodnienie .mięśnia sercowego i 8. bardzo zły stan chorego. Wyrwanie nerwu przeponowego może wywołać przykre przypadłości. Zależą one przeważnie od istnienia zespoleń nerwu przepono- wego z nerwem współczulnym oraz z nerwem błędnym, po części zaś od pooperacyjnego wysokiego ustawienia przepony, które zmienia poło- żenie innych narządów. [patrz też: , implanty Warszawa, magnez i witamina b6, odzież dla dzieci ]

Comments Off