Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘masło shea’

NAPADY PADACZKOWE POCHODZENIA PODKOROWEGO Osobnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

NAPADY PADACZKOWE POCHODZENIA PODKOROWEGO Osobnym wyjątkowo trudnym zagadnieniem są napady pochodzenia-podkorowego, O których hie zawsze myśli się przy różnicowaniu z histerią. W rozdziale o histerii prży omawianiu różnicowania między dużymi napadami histerycznymi a podkoro– wymi zamieściłem już na ten temat wzmiankę, -nawiązującą do pracy Neumayera i Seemanna (1954). Obszerniejsze badania poświęcił temu zagadnieniu w czasie II wojny światowej 1. Stern (ogłoszone dopiero w r. 1951). Autor ten stanął na sta- nowisku, że toniczny składnik typowego napadu padaczkowego jest pochodzenia podkorowego. Podrażnienie kory mózgowej prowadzi do kurczów klonicznych, na- tomiast pełny napad wymaga objęcia podrażnieniem obszarów podkorowych. Czasem może w ogóle nie dojść do drgawek; napad polega tylko na biegu przed siebie lub biegu okrężnym. W r. 1619 Bootius pierwszy użył określenia epilepsia culsiva. Są też w użyciu inne miana: epilepsia corsoria lub procursiva, epilepsia mtatoria, running fits, runntng epilepsy, Laufanfall, Laufepilepsie, typ dromoleptyczny Krischa. epi- lepsie retropulsive, paroxysmal compulsive running (Strauss 1960) itd. Zjawiska te występują również niekiedy jako aura ruchowa. W rzadkich przypadkach caly na- pad może polegać wyłącznie na objawach wegetatywnych: naczynioruchowych, wy- dzielniczych, oddechowych (aura vegetativa). Dawniejsze opisy tych napadów pod- korowych pochodzą z czasów, gdy nie dokonywano jeszcze badań eeg, Obecnie śród- mózgowiu przypisuje się coraz większe znaczenie jako siedzibie impulsów padacz- korodnych w znaczeniu centrencephalic system Penfielda. Wychodzące stąd podraż- nienia mogą się ograniczyć tylko do obszaru podkorowego lub mogą się uogólnić na korę mózgową. Napadom podkorowym nadawano różne nazwy: epiIepsia subcorti-. calis, striaris, extrapyramidalis itd. Ich cechą jest brak składnika klonicznego, a na- pad składa się tylko ze zjawisk ruchowych, wegetatywnych i psychicznych pocho- dzenia podkorowego. Może więc czasem w ogóle brakować zjawisk kurczowych. [przypisy: , masło shea, gabinety stomatologiczne, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘masło shea’

NAPADY PADACZKOWE POCHODZENIA PODKOROWEGO Osobnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pierwotna odma opłucna lecznicza po stronie zdrowego płuca Spostrzeżenia dodatniego wpływu odmy opłucnej na zmiany gruźlicze TV drugim płucu nasunęły Ascoliemu myśl leczenia gruźlicy płuc odmą, wytworzoną po stronie zdrowego płuca, w tych przypadkach, w których, rozległe zrosty uniemożliwiają wytworzenie odmy po stronie ze zmia- nami gruźliczymi. Metoda ta ma za zadanie ograniczyć ruchomość cho– rego płuca przez znaczne przesunięcie śródpiersia w jego stronę. Dla osiągnięcia większego unieruchomienia chorego płuca AscoH poprzedza wytworzenie odmy wyrwaniem nerwu p.rzeponowego po chorej stronie.. Metoda Ascoliego nie zdobyła dotychczas powszechnego uznania. U nas stosował ją w 5 przypadkach Marceli Staroniewicz w Sanato– rium “Staszycówka” w Ludwikowie pod Poznaniem i doszedł do wniosku, że jest to metoda cenna. Natomiast nieliczne zresztą próby nie zachę- ciły Martyszewskiego i Stankiewicz-Trybo-wskiej do dalszego jej stoso- wania. Lnicacer stosując tę metodę w 30 przypadkach gruźlicy płuc uzy– skał szybką poprawę w przypadkach świeżych zmian wysiękowych, usa– dowionych WI górnym płacie, w których nie można było wytworzyć kla– sycznej odmy z powodu zrostów. Wyniki były gorsze w przypadkach” zmian włóknistych oraz przewlekłych mieszanych. Tam, gdzie zmiany włókniste były rozległe, a śródpiersie sztywne, tak iż płuco chore nie- zapadło się, poprawy nie było żadnej.
Odma opłucna lecznicza wybiórcza Przez miano: “odma opłucna wybiórcza” (Barlow i Kramer) rozumie- się taką odmę opłucną leczniczą, która uciska część płuca zawierającą ognisko gruźlicze nie naruszając czynności zdrowych części tego samego płuca. Zdrowe części płuca, rozszerzone prawie całkowicie, w przypad- kach odmy wybiórczej są oddzielone od ściany klatki piersiowej tylko- cienką warstwą powietrza. Odróżnia się odmę wybiórczą pierwotną i wtórną. Postać pierwotna powstaje od razu po wytworzeniu odmy albo po pierwszych jej dopełnię- niach, wtórna – po dłuższym trwaniu odmy. Dla powstania odmy wybiórczej niezbędne są następujące warunki: 1. usadowienie zmian gruźliczych w jednym tylko płacie płucnym; 2. brak zrostów w okolicy wcięć, dzięki czemu płaty płuc zachowują czynnościową samodzielność; 3. zdolność płata, w którym są zmiany gruźlicze, do zapadnięcia; je- żeli zmieniony chorobowo płat płuca jest zbitą lub stwardniałą ma-są nie dającą się ucisnąć, to odma wybiórcza powstać nie może; 4. wprowadzenie do jamy opłucnej, zgodnie z techniką Guiertier-Pe- doja, małych ilości powietrza (200…,-300 ml), tak by ciśnienie w ja- mie opłucnej było zawsze niskie, ujemne. [hasła pokrewne: , masło shea, olejek do włosów, bielizna nocna ]

Comments Off

« Previous Entries