Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘medicus jawor rejestracja’

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
June 14th, 2019

Wyliczyliśmy, że próba 760 pacjentów spowodowałaby obserwację 201 zdarzeń w celu analizy czteroskładnikowego punktu końcowego przy 80% mocy. Wyliczyliśmy, że ta sama wielkość próbki spowodowałaby 113 zdarzeń w dwuskładnikowym punkcie końcowym obserwowanych w badaniu z 61% mocą wykrycia ryzyka tego zdarzenia końcowego, które było o 35% niższe w przypadku lewosimendanu niż w przypadku placebo, zakładając 18% częstość zdarzeń wśród pacjentów w grupie placebo i poziom istotności wynoszący 0,04. Po przeanalizowaniu łącznej częstości zdarzeń złożonych wśród pierwszych 600 pacjentów, próbkę zwiększono do 880 pacjentów, aby w próbie uzyskać z góry określoną liczbę zdarzeń do analizy czteroskładnikowego punktu końcowego. Istotność statystyczna dla dwóch głównych punktów końcowych była oparta na poziomie alfa dostosowanym do planowanego przeglądu okresowego. Z założenia dwuskładnikowy punkt końcowy był testowany na poziomie 0,04 i czteroskładnikowym punkcie końcowym na poziomie 0,01. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘medicus jawor rejestracja’

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
June 14th, 2019

Próbki krwi do analizy kinazy kreatynowej i poziomów MB kinazy kreatynowej otrzymano i analizowano miejscowo w ciągu 8 godzin przed zabiegiem chirurgicznym oraz w 3 i 5 dniu po operacji. Dodatkowe próbki uzyskano, jeśli wskazano klinicznie objawy niedokrwienia. Elektrokardiogramy rejestrowano w punkcie wyjściowym i po operacji w dniach 0, 1, 2, 3 i 5, a także w dniu i dniu po każdym podejrzeniu wystąpienia zdarzenia niedokrwiennego przez 30 dni. W 30 dniu (lub w 5-dniowym oknie po 30 dniu) pacjenci skontaktowali się telefonicznie w celu zebrania informacji dotyczących stanu przeżycia, pooperacyjnego zawału mięśnia sercowego, dializy lub rehospitalizacji. W dniu lub po 90 dniu (lub w 5-dniowym oknie po 90 dniu) pacjenci skontaktowali się telefonicznie w celu oceny przeżycia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘medicus jawor rejestracja’

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
June 14th, 2019

W przeciwieństwie do tego, wpływ lewosimendanu na leczenie, a nie profilaktykę u pacjentów, u których rozwija się zespół niskiego rzutu serca po operacji kardiochirurgicznej, jest badany w Levosimendanie w celu zmniejszenia śmiertelności u pacjentów z kardiochirurgią o wysokim ryzyku Pacjenci: wielostronna, randomizowana, kontrolowana próba (CHEETAH). Łącznie, próby te mogą definiować rolę lewosimendanu, profilaktycznie lub jako leczenie zespołu pooperacyjnego niskiego rzutu serca u pacjentów wysokiego ryzyka poddawanych operacjom kardiochirurgicznym. Istnieje wiele potencjalnych przyczyn heterogenicznych wyników badań klinicznych z lewosimendanem w kontekście kardiochirurgii.9-14,17,18,22,23 Jak zasugerowano w naszym badaniu i w poprzedniej metaanalizie, lewosimendan może przynieść korzyści tylko pacjentom którzy mają ciężką dysfunkcję lewej komory na początku linii podstawowej. Większe dawki lewosimendanu w bolusie niż stosowane w naszym badaniu mogą być bardziej skuteczne, chociaż takie schematy są związane z większą częstością i większym nasileniem niedociśnienia i innych działań niepożądanych. Ponadto czas podawania lewosimendanu przed operacją może być ważny, a lewosimendan, który rozpoczyna się tuż przed zabiegiem operacyjnym, może nie być skuteczny w zapobieganiu okołooperacyjnemu uszkodzeniu mięśnia sercowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘medicus jawor rejestracja’

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
June 14th, 2019

Lewosimendan rozcieńczono jako 12,5 mg w 100 ml 5% glukozy. Jako placebo zastosowano mieszany roztwór witamin o żółtym zabarwieniu, pozbawiony istotnych działań sercowo-naczyniowych i nie do odróżnienia od lewosimendanu (patrz Dodatek dodatkowy). Lewosimendan lub placebo rozpoczęto jako ciągły wlew w dawce 0,05 .g na kilogram masy ciała na minutę. Dawkę można następnie zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od lekarza prowadzącego; minimalna dawka wynosiła 0,025 .g na kilogram na minutę, a maksymalna dawka 0,2 .g na kilogram na minutę. Wlew można kontynuować do 48 godzin (aby umożliwić długotrwałe wsparcie u najbardziej poszkodowanych pacjentów) lub do czasu zakończenia leczenia na OIT. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘medicus jawor rejestracja’

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
June 14th, 2019

Wzrost od początkowej dawki 0,05 .g na kilogram na minutę przeprowadzono u 127 pacjentów (51,2%) w grupie lewosimendanu, w porównaniu do 159 (61,6%) w grupie placebo (P = 0,02). Powody przerwania infuzji i odśluzowania podano odpowiednio w tabelach S2 i S3 w dodatkowym dodatku. Zmienne hemodynamiczne i proces opieki
Dane hemodynamiczne nie były dostępne dla wszystkich pacjentów, ponieważ monitorowanie hemodynamiczne nie było wymagane i przeprowadzono je zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta i osądem lekarza. Dostępne dane hemodynamiczne, częstość stosowania leków wazoaktywnych oraz punktacja inotropowa po randomizacji były podobne w obu grupach. Nie było różnic między grupami w dostępnych pooperacyjnych wartościach laboratoryjnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘medicus jawor rejestracja’

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
June 14th, 2019

Jednak grupa ta uczestniczyła w grupowych sesjach edukacyjnych dotyczących zdrowej diety podczas comiesięcznych wizyt. Grupa aerobowa uczestniczyła w programie kontroli wagi, w którym uczestnicy otrzymali zbilansowaną dietę, która zapewniała deficyt energii od 500 do 750 kcal dziennie i zawierała około g białka wysokiej jakości na kilogram masy ciała na dzień. 2 Uczestnicy spotykali się co tydzień z dietetykiem w celu dostosowania diety i terapii behawioralnej (terapia dietetyczna). Zostali poinstruowani, aby ustalać cotygodniowe cele behawioralne i uczestniczyć w sesjach ważenia. Zapoznano się z dziennikami żywności, a cele ustalono na podstawie dzienników. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘medicus jawor rejestracja’

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
June 14th, 2019

Wysokie koszty leków przeciwnowotworowych były krytykowane przez czołowych naukowców1 i lamentowały w prasie popularnej2. Średnia cena roku leczenia nowym lekiem na raka przekracza obecnie 100 000 USD1, a korzyści z wielu z tych terapii – często poprawa mediana przeżycia rzędu tygodni do miesięcy – nie wydają się współmierne do ich cen.2 Drogie leki przeciwnowotworowe kosztują społeczeństwo na dwa sposoby. Po pierwsze, wysokie ceny są ponoszone przez płatników za każdym razem, gdy leki są przepisywane. Po drugie, wysokie ceny uniemożliwiają niezależne badania porównawcze skuteczności, które miałyby na celu stworzenie równie skutecznych, ale tańszych rozwiązań alternatywnych – tym samym chroniąc udział w rynku drogich leków. Rozważmy octan abirateronu, inhibitor enzymów cytochromu P450 c17 (CYP17), które są odpowiedzialne za ekstragonadalną konwersję pregnenolonu do testosteronu, kluczowej ścieżki biochemicznej wykorzystywanej przez opornego na kastrację rak prostaty. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘medicus jawor rejestracja’

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
June 14th, 2019

Klinicyści i szpitale mogą nadal stosować najlepsze praktyki w leczeniu pacjentów z posocznicą, ale powinni zwracać uwagę na częstość występowania nadmiernego leczenia i leczenia. Twórcy polityki i płatnicy mogą nadal zachęcać do stosowania najlepszych praktyk, ale unikać nakładania sztywnych protokołów lub wiązać zwroty z szybkościami wdrażania protokołów lub wynikami. Zalecamy skoncentrowanie się na zwiększeniu edukacji dla klinicystów i społeczeństwa, zapewnieniu środków na opracowanie i przetestowanie nowych protokołów oraz zwiększenie funduszy na badania nad patofizjologią sepsy, diagnozą, leczeniem i nadzorem. Istnieje również pilna potrzeba oceny wpływu protokołów sepsy na poziom szpitala na całkowite dawkowanie antybiotyków, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, infekcje Clostridium difficile, dostępność ICU-łóżka i powikłania centralnego umieszczenia cewnika żylnego. Taka ocena jest szczególnie ważna, jeśli decydenci robią postępy z mandatami, ponieważ wymuszanie zachowań zwiększa ryzyko niezamierzonych szkód. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘medicus jawor rejestracja’

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
June 14th, 2019

Sepsis, syndrom rozregulowanego zapalenia, który występuje z ciężką infekcją, dotyka każdego roku miliony ludzi na całym świecie. Wiele badań sugeruje, że częstość występowania sepsy dramatycznie wzrasta. Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC), na przykład wskaźniki sepsy podwoiły się w latach 2000-2008. W 2010 r. Sepsa była 11. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘medicus jawor rejestracja’

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
June 14th, 2019

Przedsiębiorstwo utrzymywało, że jego dystrybucja bosentanu jest ograniczona do aptek certyfikowanych w ramach programu Tracleer Access, który wymaga edukacji, doradztwa i comiesięcznych obserwacji pacjentów włączonych do badania czynności wątroby i testów ciążowych, a zatem nie może zapewnić potencjalnym konkurentom próbki leku. Sprawa została rozstrzygnięta w lutym z nieujawnioną umową. Przykłady opatentowanych programów REMS i ich charakterystyka. Druga strategia antygeneryczna oparta na REMS wykorzystuje fakt, że FDAAA pośrednio upoważnia firmy do opatentowania swoich programów REMS. Producenci dokonali tego, opisując te programy jako innowacyjne metody bezpiecznego rozpowszechniania niebezpiecznych leków, które są nowymi i przydatnymi metodami prowadzenia działalności (patrz tabela). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »