Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Niektórzy usiluja ograniczyc nazwe “napady

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niektórzy usiłują ograniczyć nazwę “napady psychoruchowe” (psychomotor seizures) wyłącznie do napadowo występujących, najwyżej kilka minut trwają- cych stanów pomrocznych, w czasie których chory wykonuje automatycznie zawsze te same, w tej samej kolejności przebiegające ruchy lub czynności. Tego rodzaju napady zamroczeni owe są istotnie równoważne z napadami dużymi lub małymi. Nie ma jednak istotnego powodu, aby odrzucać starą nazwę ekwiwa- lent lub nozograficznie ostro odgraniczać napad zamroczeniewy od innych sta- nów pomrocznych, gdyż granica różnicowa nie jest ostra, mimo że w piśmien- nictwie często się na nią wskazuje. Każde zamroczenie zaczyna się nagle i koń- czy się nagle i w każdym zamroczeniu działania wykazują pewną monotonię jakby automatyczną. Elektroencefalograficznie wszystkie te stany są do siebie podobne. Tak jak każdy napad, tak i zamroczeniowy, chociaż wykazuje jakieś niewyjaśnione bliżej powinowactwo do padaczki, może występować i niezależnie od niej. Szczególnie często stany te spotykamy w przebiegu padaczki. Jeżeli za-, mroczenie wyprzedza wystąpienie napadu padaczki, mówimy o zamroczeniu przednapadowym (obnubilatio praeproxysmalis sive praeepilep- tica). Częściej pojawia się ono tuż po napadzie, co określamy nazwą za- mroczenia ponapadowego (obnubilatio postparoxysmalis sive poste- pilęptica). W przypadkach tych chory ze stanu zwyczajnego soporu przechodzi bezpośrednio w zamroczenie, które trwać może krótko lub bardzo długo, a więc od kilku- lub kilkunastu minut do wielu tygodni. Taki sam zespół zamrocze- niowy pojawić się może u epileptyka niezależnie od napadu padaczkowego, i to jest właśnie sensu stricto równoważnik. Zdarza się czasem, że w przebiegu dłu- gotrwałego stanu zamroczenia wystąpi napad drgawkowy lub nawet seria na- padów. Ułatwia to w wątpliwych przypadkach rozpoznanie. Krótkotrwałe rów- noważniki mogą polegać na tym, że chory nagle zaczyna wykonywać .jakieś nie- dorzeczne czynności, np. mówi coś bez związku, powtarza te same wyrazy, śmieje się lub śpiewa, szuka czegoś bezcelowo, przestawia przedmioty, skubie coś, rozbiera się nagle, oddaje mocz w publicznym miejscu, wychyla zawartość spluwaczki, wdrapuje się na okno, uprawia na oczach wszystkich samogwałt, może w tym stanie również popełnić przestępstwo. Czasem czynności te ogra- niczają się do ruchów żucia, mlaskania lub ślinienia się albo do tężcowych ru- chów wypinania się, lub też do ruchów obrotowych (paroxysmus rotatorius), albo wreszcie do przebiegania pewnego odcinka w przód (paroxysmus ambulans sive epilepsfa procursiva) itd. Czasem po zachowaniu chorego można nic nie poznać, dopóki nie uderzy nas, że chory nie odpowiada na pytania albo odpo- wiada niedorzecznie, lub że działania jego są niezrozumiałe. W zachowaniu chorego widzi się jakby automatyzm. Za każdym, razem chory zazwyczaj wy- konuje ten sam rząd czynności, jak gdyby nawiązywał do rozszczepiennej oso- bowości z ostatniego zamroczenia. Chorzy zachowują się, jakby działali w ma- rzeniu sennym .Zarówno ich ruchy, jak i czynności myślowe są spowolniałe, orientacja w miejscu, otoczeniu, własnej sytuacji i czasie jest zakłócona. Przy braku wprawy łatwo uznać równoważniki zamroczeniowe, zwłaszcza takie, w których chory wykonuje dziwaczna czynności – za histerię. W wątpliwych przypadkach rozstrzyga elektroencefalografia. Z chorymi udaje się nierzadko nawiązać łączność intelektualną i uczuciową. Rozmowa z nimi, zwłaszcza gdy chodzi o zamroczenie jasne, jest możliwa, stwierdzić można Jednak, że zmieniają urojeniowo otaczające osoby i przedmioty, chociaż niektóre rozpoznają dobrze. [patrz też: , surówki bawełniane, oczyszczanie organizmu, trener personalny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Niektórzy usiluja ograniczyc nazwe “napady

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Częściej zdarza się odma wybiórcza wtórna. Dla jej uzyskania W przypadku całkowitej odmy dopełnia się odmę w takich odstępach, by zdrowy miąższ płucny mógł się rozszerzyć w dostatecznej mierze (metoda Hennel i Stivelmanna), tak iż między nim a ścianą klatki pier- .siowej pozostaje nieznaczna tylko warstwa powietrza. Części zdrowe płuca przy wprowadzeniu powietrza do jamy opłucnej zapadają się ła- twiej niż zmienione chorobowo, a zatem mniej podatne. Gdy jednak ilość powietrza w jamie opłucnej wskutek wessania: zmniejszy się, wtedy C4ę- ści zdrowe jako sprężystsze rozszerzają się szybciej, a części zawierające ogniska gruźlicze pozostają nadal zapadnięte, zwłaszcza jeżeli w nich roz- rasta a potem kurczy się tkanka łączna wiodąc do zmniejszenia objętości chorych części płuca. W tych warunkach może dojść do tego, że zo- stanie uciśnięty prawie wyłącznie chorobowo zmieniony płat płuca. Na rentgenogramie w typowych przypadkach widzimy obraz bardzo znamienny, mianowicie zapadnięty mały płat przylegający do śródpiersia, oddzielony od ściany klatkl piersiowej szeroką banią pO-. wietrz a, obok rozprężonego zdrowego płata lub zdrowych płatów zaj- mujących całą połowę klatki piersiowej i oddzielonych od jej ściany wąską warstwą powietrza. Sposób powstawania pierowtnej odmy opłucnej wybiórczej nie jest jeszcze dostatecznie wyjaśniony. Wśród czynników sprzyjających jej powstaniu odgrywa rolę stosunek między stopniem utraty zdolności do rozszerzania się i stopniem dążenia do zapadania się części płuca, zmie- nionych chorobowo, z jednej strony a zdolnością do rozprężania się zdro- wych płatów płuca z drugiej strony. Stosunek ten sprawia, że w nie- których przypadkach powietrze, wprowadzone do jamy opłucnej, gro-. madzi się przeważnie w obrębie płata ze zmianami gruźliczymi. Pewną rolę odgrywają także odruchowe skurcze mięśni oskrzeli chorego płata sprzyjające jego zapadaniu SIę oraz niedodma płata powstająca wskutek zatkania światła oskrzeli wydzieliną. Odmę wybiórczą można uzyskać także w przypadkach zbitych zrostów opłucnych w dolnej części klatki piersiowej, powstałych po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej. Jeżeli w tych przypadkach jama opłucna w okolicy górnego płata płucnego jest wolna, to wprowadzając powietrze wysoko w linii pachowej lub pod obojczykiem można otrzymać odmę, która będzie uciskać tylko górny płat ze znajdującymi się w nim ogni- skami gruźliczymi nie naruszając czynności oddechowych pozostałych płatów płuca . [podobne: , ortodonta, oczyszczanie organizmu, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries