Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Wyrwanie nerwu przeponowego Zabieg technicznie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyrwanie nerwu przeponowego Zabieg technicznie nie jest trudny, wymaga jednak pewnej wprawy i ostrożności. Wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym 0,5% roztworem nowokainy lub polo- kainy z dodaniem adrenaliny, poprzedzonym na godzinę podskórnym wstrzyknię- ciem morfiny, gdyż wyrwanie nerwu przeponowego jest bolesne. Chory leży na wznak z głową zwróconą w stronę zdrowego płuca, pod barki podkłada się wałek, by odchylić głowę nieco ku tyłowi. Cięcie dlugości 3-6 cm przeprowadza się na szyi równolegle do obojczyka na 1,5-2 cm nad nim na zewnątrz od zewnętrznego brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Po odsłonięciu mięśnia od. ciąga się go ku środkowi ciała i przecina między podwiązkami żyłę szyjną ze- wnetrzną. Rozsunąwszy na tępo luźną tkankę łączną odciąga się mięsień łopatkowo- gnykowy (m. omohyoideus) ku dołowi odsłaniając w ten sposób przedni mięsień pochyły (m. scaLenus anterior). Po przec.ęciu wiotkiej jego powięzi dociera się o nerwu przeponowego, który leży na nim w postaci białego. sznura idącego sko- śnie w dół ku środkowi ciała. Oddzieliwszy nerw od otoczenia przecina się go, chwyta kleszczykami Kochera dolny jego odcinek i powoli nawija się na kleszczyki aż do urwania się nerwu. K. NoUakowski uzyskiwał dobre wyniki kliniczne i rent. genewskie nawet przy wyrwaniu 3,5-8 cm nerwu. Jednak ze względu n dolne od- gałęzienie nerwu jest pożądane, zgodnie ze wskazówką Sauerbrucha, usuwać śre- dnio 12 cm nerwu, wyrwanie bowiem mniejszego kawałka może nie spowodować porażenia przepony. Po operacji chory powinien pozostawać w łóżku przez dwa tygodnie leżąc na boku strony operowanej. Zwłaszcza poleca się ułożenie Bernou – Cadisa. Uzyskuje się je w ten sposób, że podkłada się pod koniec nożny łóżka podkładki, np. cegły wysokości 25-30 cm, a spod wezgłowia usuwa się kliny, tak iż kąt odchylenia końca nożnego łóżka od poziomu wynosi co najmniej 20°. W tym położeniu przepona unosi się pod ciężarem wą- troby bardzo wysoko i płuco chore jest unieruchomione znacznie więcej niż w położeniu poziomym. [przypisy: , witamina b6, oczyszczanie organizmu, uprawnienia sep ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Wyrwanie nerwu przeponowego Zabieg technicznie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niektórzy usiłują ograniczyć nazwę “napady psychoruchowe” (psychomotor seizures) wyłącznie do napadowo występujących, najwyżej kilka minut trwają- cych stanów pomrocznych, w czasie których chory wykonuje automatycznie zawsze te same, w tej samej kolejności przebiegające ruchy lub czynności. Tego rodzaju napady zamroczeni owe są istotnie równoważne z napadami dużymi lub małymi. Nie ma jednak istotnego powodu, aby odrzucać starą nazwę ekwiwa- lent lub nozograficznie ostro odgraniczać napad zamroczeniewy od innych sta- nów pomrocznych, gdyż granica różnicowa nie jest ostra, mimo że w piśmien- nictwie często się na nią wskazuje. Każde zamroczenie zaczyna się nagle i koń- czy się nagle i w każdym zamroczeniu działania wykazują pewną monotonię jakby automatyczną. Elektroencefalograficznie wszystkie te stany są do siebie podobne. Tak jak każdy napad, tak i zamroczeniowy, chociaż wykazuje jakieś niewyjaśnione bliżej powinowactwo do padaczki, może występować i niezależnie od niej. Szczególnie często stany te spotykamy w przebiegu padaczki. Jeżeli za-, mroczenie wyprzedza wystąpienie napadu padaczki, mówimy o zamroczeniu przednapadowym (obnubilatio praeproxysmalis sive praeepilep- tica). Częściej pojawia się ono tuż po napadzie, co określamy nazwą za- mroczenia ponapadowego (obnubilatio postparoxysmalis sive poste- pilęptica). W przypadkach tych chory ze stanu zwyczajnego soporu przechodzi bezpośrednio w zamroczenie, które trwać może krótko lub bardzo długo, a więc od kilku- lub kilkunastu minut do wielu tygodni. Taki sam zespół zamrocze- niowy pojawić się może u epileptyka niezależnie od napadu padaczkowego, i to jest właśnie sensu stricto równoważnik. Zdarza się czasem, że w przebiegu dłu- gotrwałego stanu zamroczenia wystąpi napad drgawkowy lub nawet seria na- padów. Ułatwia to w wątpliwych przypadkach rozpoznanie. Krótkotrwałe rów- noważniki mogą polegać na tym, że chory nagle zaczyna wykonywać .jakieś nie- dorzeczne czynności, np. mówi coś bez związku, powtarza te same wyrazy, śmieje się lub śpiewa, szuka czegoś bezcelowo, przestawia przedmioty, skubie coś, rozbiera się nagle, oddaje mocz w publicznym miejscu, wychyla zawartość spluwaczki, wdrapuje się na okno, uprawia na oczach wszystkich samogwałt, może w tym stanie również popełnić przestępstwo. Czasem czynności te ogra- niczają się do ruchów żucia, mlaskania lub ślinienia się albo do tężcowych ru- chów wypinania się, lub też do ruchów obrotowych (paroxysmus rotatorius), albo wreszcie do przebiegania pewnego odcinka w przód (paroxysmus ambulans sive epilepsfa procursiva) itd. Czasem po zachowaniu chorego można nic nie poznać, dopóki nie uderzy nas, że chory nie odpowiada na pytania albo odpo- wiada niedorzecznie, lub że działania jego są niezrozumiałe. W zachowaniu chorego widzi się jakby automatyzm. Za każdym, razem chory zazwyczaj wy- konuje ten sam rząd czynności, jak gdyby nawiązywał do rozszczepiennej oso- bowości z ostatniego zamroczenia. Chorzy zachowują się, jakby działali w ma- rzeniu sennym .Zarówno ich ruchy, jak i czynności myślowe są spowolniałe, orientacja w miejscu, otoczeniu, własnej sytuacji i czasie jest zakłócona. Przy braku wprawy łatwo uznać równoważniki zamroczeniowe, zwłaszcza takie, w których chory wykonuje dziwaczna czynności – za histerię. W wątpliwych przypadkach rozstrzyga elektroencefalografia. Z chorymi udaje się nierzadko nawiązać łączność intelektualną i uczuciową. Rozmowa z nimi, zwłaszcza gdy chodzi o zamroczenie jasne, jest możliwa, stwierdzić można Jednak, że zmieniają urojeniowo otaczające osoby i przedmioty, chociaż niektóre rozpoznają dobrze. [patrz też: , surówki bawełniane, oczyszczanie organizmu, trener personalny ]

Comments Off

« Previous Entries