Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Róznicowanie miedzy napadami podkorowymi i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Różnicowanie między napadami podkorowymi i histerycznymi jest bardzo trudne, niektórzy bowiem w dużych napadach histerycznych widzą również me- chanizmy podkorowe. Zresztą Pawłow mówi również o przewadze układu podko- rowego nad korowym w histerii. Działania impulsywne i napady wściekłości u osob- ników- charakteropatycznych zwykło się również kojarzyć z czynnościami pnia móz- gowego. Niektóre z opisów w piśmiennictwie przypominają do tego stopnia opisy dużych napadów histerycznych, że mimo woli budzi się obawa, czy w pewnych przy- padkach niewątpliwych zmian organicznych w obszarze podkorowym autorzy nie padają ofiarą dodatkowych asrawacii histerycznych. Od zarzutu tego nie jest wolny Stern, który w kazuistyce swojej zamieszcza również przypadki histerii, interpretując objawy dużego napadu histerycznego tak, jak -gdyby nie było różnicy między auto- matyzmami podkorowymi a fingowanymi demonstratywnymi zjawiskami histerycz- nymi. Oczywiście koncepcje tego typu nje brały pod uwagę i nie biorą wciąż jeszcze możliwości, że pod symptornatyką klasycznej histerii mogą się kryć ciężkie orga- niczne zmiany w mózgu, Czasem z kombinacji tej może wyniknąć histero-epilepsja. Zagadnienie padaczki podkorowej wymaga jeszcze dokładnych badań klinicznych, i to ze współudziałem kliniki psychiatrycznej. ENDOGENNE ZMIANY NASTROJU (STATUS DYSTHYMICI ENDOGENES) Typowe dla padaczki są wspomniane wyżej endogenne zmiany nastroju (sta- tus dysthymici endogenes), uważane przez niektórych autorów nawet za stany psychotyczne lub z nimi równoważne. Występują one okresowo, a raczej można powiedzieć napadowo, Stawia się je dźisiaj w pewien związek z padaczką skro- niową, za czym przemawia doniosły argument ex juvantibus: ustępują dość łatwo po zastosowaniu specyfików w rodzaju fenyloacetylourea lub fenylóace- tyloetylourea (neophenal Polfa lub trinuride “P” albo “H” “Sapos”, ostatnio zwłaszcza tegretol “Geigy”). Endogenne zmiany nastroju przebiegają zaśad- niczo bez przyćmienia świadomości, rozpoczynają się nagle i niespodziewanie, bez zrozumiałego podr.ażnienia z zewnątrz. W ciężkich przypadkach chodzi tu o nagłe stany przygnębienia z impulsywnym dążeniem do samobójstwa. Niektó- rzy epileptycy na 10 minut przed tym nie zdradzają jeszcze zaburzenia nastroju, potem nagle mogą targnąć się na swoje życie. Czasem widuje się okresowe stany drażliwości. Personel pielęgniarski szpitali psychiatrycznych wie dobrze o “kry- tycznych dniach” epileptyków. Stan taki może poprzedzać napad padaczkowy lub serię napadów. [przypisy: , odżywka do włosów, Szkoła tańca Poznań, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Róznicowanie miedzy napadami podkorowymi i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odma opłucna wybiórcza zdarza się częściej w tych przypadkach, w których stosuje się odmę obustronną, gdy zatem nie przekracza się niskich ciśnień w jamach opłucnych. Nadto zdrowe części obu płuc otrzy- mują w tych przypadkach więcej krwi, krew bowiem dostarczana przez tętnicę płucną, nie mogąc wypełnić w dostatecznej mierze zmienionych chorobowo części płuc, kieruje się do zdrowych płatów, a to zwiększa ich oporność na ucisk. Odma opłucna wybiórcza stwarza lepsze warunki gojenia się zmian gruźliczych w płucu i w ten sposób zapewnia choremu korzystne strony leczenia odmą opłucną. Zarazem nie naraża go ona na znaczniejsze ogra- niczenie ruchomości zdrowych części płuca i znaczniejsze przesunięcie śródpiersia a także zmniejsza obciążenie drugiego płuca. Toteż lecząc gruźlicę płuc odmą dążymy do uzyskania odmy wybiórczej, zwłaszcza w gruźlicy obu płuc. W gruźlicy jednego płuca, jeżeli w toku leczenia odmą dołączy się czynne ognisko w drugim płucu, dążymy także do prze- istoczenia istniejącej już odmy w odmę wybiórczą przez jej dopełnienie w takich odstępach czasu, by uzyskać dobre odprężenie zdrowych części płuca przy ucisku chorych. Równocześnie wprowadza się powietrze do drugiej jamy opłucnej małymi ilościami, tak by ciśnienie w tej jamie było niskie, co sprzyja powstaniu odmy wybiórczej także po tej stronie. Niestety, nigdy nie da się przewidzieć, czy powiedzie się uzyskać odmę wybiórczą: jej wytworzenie jest zawsze rzeczą przypadku. Do wytworzenia odmy wybiórczej dążymy także w gruźlicy płuc u osób z wiotkim śródpiersiem, by uniknąć znacznego ucisku drugiego płuca, również u dzieci, których śródpiersie jest bardzo ruchome i wiotkie. Dla szybszego uzyskania odmy w okolicy tylko górnego płata zawie- rającego ogniska gruźlicze podjęto próby sztucznego wywoływania. zro- stów opłucnych w dolnej zdrowej .części płuca przez wprowadzenie do jamy opłucnej roztworów glukozy z następowym wprowadzaniem po- wietrza do górnej części jamy opłucnej. Zrosty i nawet zarastanie jamy opłucnej w obrębie niezapadniętego płuca często powstają zresztą także i samorodnie w toku leczenia odmą wybiórczą. Stanowi to ujemną stronę tej metody leczniczej, ponieważ zarastanie jamy opłucnej przeważnie nie ogranicza się do opłucnej dolnego płata, ale przechodzi także na górną część jamy opłucnej, tak iż dalej stosować leczenia odmą już nie podobna. Rozpoznać odmę opłucną wybiórczą można tylko badaniem radio- logicznym. [patrz też: , odżywka do włosów, olejowanie włosów, odżywki do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries