Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘olej do włosów’

NAPADY PSYCHOMOTORYCZNE (DAWNA NAZWA -

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

NAPADY PSYCHOMOTORYCZNE (DAWNA NAZWA – ROWNOWAŻNIKI POMROCZNE, PAROXYSMI AEQUIVALENTES) Wprowadzona przez autorów anglosaskich nazwa napadów psychoruchowych (psychomotor seizures) przyjmuje się w piśmiennictwie światowym coraz powszech- niej, ponieważ – .jak się to niejednokrotnie podnosi – nie ma lepszej na oznaczenie różnorodności objawów składających się na to pojęcie. Nazwie równoważniki czyli ekwiwalenty zarzuca się, że nie określa trafnie owych krócej lub dłużej trwających stanów napadowych, nie są to bowiem stany równoważne z napadami padaczko- wymi, lecz są same gatunkiem napadów. Chociaż z punktu widzenia psychopato- logicznego napady psychoruchowe zdają się być zawsze krócej lub dłużej trwającymi stanami pomrocznymi, to jednak używane często przez różnych autorów określenie napady zamroczeni owe czyli pomroczne (Diimmarattacke) nie uwzględnia ruchowej strony tych zjawisk. Ta ruchowa strona, którą badacz widzi, skłoniła behawiory- stycznie zorientowanych autorów do stworzenia nazwy automatyzmy; autorzy ci z przyczyn doktrynalnych starają się nie wnikać w przeżycia psychiczne chorego doznającego owych automatyzmów. Stąd niektórzy (np. Michalski, 1959) doszli w swym eklektyzmie do tego, że osobno opisują stany psychotyczne padaczkowe, a osobno owe automatyzmy, tak jak gdyby nie były to jedne i te same zjawiska, oglądane, raz “z zewnątrz”, a drugi raz “z wewnątrz”, tj. od strony podmiotowych przeżyć chorego. Niektórych autorów wprowadza w błąd różny czas trwania tego typu napadów;, skłonni są oni uważać za .”automatyzmy” czyli napady psychoru- chowe tylko stany pomroczne krótkotrwałe. Autorzy ci nie są jednak zdolni podać. istotnej różnicy między krótkimi automatyzmami i długotrwałymi stanami pomrocz- nymi. Trudności te mogą być natury technicznej, mianowicie badanie eeg bywa łatwe w przypadkach krótkotrwałych automatyzmów, natomiast stany pomroczne długo trwające ,przebiegają często z podnieceniem psychoruchowym i innymi +objawami psychotycznymi uniemożliwiającymi doprowadzenie chorego do badania. Długotrwale stany psychotyczne zmuszają do umieszczenia chorego w szpitalu psychiatrycznym, który przeważnie nie rozporządza aparaturą eeg, nie mówiąc już o .możliwych błę- dach rozpoznawczych. Dlatego w piśmiennictwie trudno znaleźć prace na temat ty- powych zmian eeg w długotrwałych równoważnikach padaczkowych. [więcej w: , olej do włosów, catering dietetyczny, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej do włosów’

NAPADY PSYCHOMOTORYCZNE (DAWNA NAZWA -

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do zamroczenia należy przemiana osobowości i Jakość przeistoczonego sensorium. Do majaczenia należą omamy wzrokowe i inne. Stany te mogą trwać wiele dni i tygodni i pozostawiają zazwyczaj zupełną niepamięć, chociaż zdarza się, że pozostają rozległe wyspy pamięciowe, których treść staje się nierzadko osnową psychozy szczątkowej (psychosis residualis). Psychozy te najczęściej są typu paranoicznego. Chory mocno wierzy w prześla- dowania, których doznał w czasie minionych przeżyć psychotycznych lub rza- dziej w posłannictwo religijne, udzielone mu w stanie zachwycenia. Urojenia chorego bywają czasem bardzo silne i oporne na perswazję. Najbardziej typową postacią zespołu zamroczeni owego jest zamroczenie jasne (obnubilatio lucida). Przy jednorazowym badaniu, bez wywiadu, roz- poznanie może nastręczać dużo trudności. Istotą tego stanu psychotycznego, jak to już powyżej mieliśmy sposobność mówić, jest przestawienie świadomości na osobowość rozszczepienną. Rozpoznanie jest dlatego trudne, że chory zachowuje się w sposób zborny, nie budzący zdziwienia u osób, które chorego dawniej nie znały i u tych, którzy nie mają możliwości wnikać głębiej w jego przeżycia. Powstała z rozdwojenia osobowość rozszczepienna działa niezgodnie z cechami osobowości podstawowej. Chory podejmuje podróże, załatwia jakieś sprawy, popełnia przestępstwa, podejmuje pracę w innym zawodzie i w ciągu nawet wielu tygodni i miesięcy może się utrzymać bez zwrócenia na siebie uwagi. Jeżeli mamy sposobność badać chorego w takim stanie, to stwierdzamy znaczne zwężenie pola świadomości, nikłą sprawność umysłową, upośledzoną nieznacz- nie lub znacznie orientację w czasie, przestrzeni, otoczeniu, sytuacji własnej . i we własnej osobowości. Przy bliższym rozpytywaniu o przeszłość zauważyć można poważne zaburzenia zdolności przypominania. oraz rozległe ubytki pa- mięciowe, których chory z zasady nie wypełnia konfabulacjami, lecz raczej wy- sila się, aby sobie przypomnieć zatarte wydarzenia przeszłości. Czasem chory zupełnie wyraźnie określa-swoją nową osobowość, osnutą na urojeniach wiel- kościowych. Dawna osobowość wyjątkowo tylko przepada bez śladu. Najczęściej , można ją odnaleźć w sprzężeniu z osobowością rozszczepienną. Chory twierdzi np. że mianowano go generałem. Na zarzuty, że nie posiada przecież ani po- frzebnego wykształcenia, ani mianowania, ma gotowe odpowiedzi, Podaje mia- nowicie, że sam, nie rozumie, dlaczego na niego właśnie padł wybór, a miano- wanie ma mu być wręczone przy najbliższej sposobności. Na pytanie, skąd wie otym, odpowiada.iże było to napisane-w liście, którego w tej chwili nie ma przy sobie itd. Czasem pacjent pamięta, że umarł, gdyż był ciężko chory. Co się z nim potem działo, nie wie, nie rozumie też, w jaki sposób żyje i kim jest. Rozmowa z chorym układa się zbornie, chociaż wprawne oko wykryje bezkrytycyzm, utrudnione pojmowanie, ciasny zasięg zainteresowań, ubóstwo myślowe, zabu- rzenia, pamięci i orientacji oraz cechy charakteropatyczne, przeplatające się ze swoistymi dla padaczki objawami zespołu psycheorganicznego. Dla rozpoznania •zasadnicze znaczenie posiada wywiad, a wątpliwości znikają przy obserwacji. Okaże się wtedy, że zamroezenie.. jak nagle się zaczęło, tak najczęściej i nagle się .kończy. Chory ma z okresu zamroczenia zupełną niepamięć, rzadko tylko pozostają niezrozumiałe dlań urywki wspomnień, które często określa, jakby mu się śniło. [przypisy: , okulista, olej do włosów, odzież termoaktywna ]

Comments Off

« Previous Entries