Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘olej lniany’

W 16 r. Z. dwukrotnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W 16 r. Ż. dwukrotnie zdarzyło się, że wyszła z domu niewiadomo w jakich oko- licznościach i ocknęła się za pierwszym razem w pociągu daleko poza przystan- kiem, do którego ważny był jej bilet miesięczny, a za drugim razem w ogrodzie na śniegu w lekkiej odzieży domowej. Od 18 r. Ż. zaczęła równie impulsywnie wstrzy- kiwać sobie morfinę, dochodząc do dawki 0,02 trzy razy dziennie. Po jakimś czasie zaczęła odczuwać głód morfiny i dalsze wstrzykiwania odbywały się w pełnej świa- domości tego, co czyni. Na miesiąc przed przyjęciem do Kliniki Chorób Psychicz- nych AMG (27. IV. 1955) opanowała podobno ten nałóg i wyzbyła się go zupełnie. Badaniem somatycznym stwierdzono łącznie 24 blizny pooperacyjne na lewym ra- mieniu i przedramieniu, na prawym ramieniu, na pośladkach. na udach oraz na podudziu prawym. Poza tym stan ogólny dobry, stan neurologiczny bez odchyleń od normy. Pneumoencefalografia dała obraz nie odbiegający od stanu prawidłowego. Elektroencefalografii z przyczyn technicznych nie wykonano. Stan psychiczny: zachowuje się spokojnie, jest posłuszna i szczera, nie jest jednak skłonna wszystkich wtajemniczać w swoje przeżycia, sprawność intelektualna na dobrym poziomie, nie stwierdza się jakichkolwiek zaburzeń afektywnych, nastrój dostosowany, pełne poczucie choroby psychioenej, uczuciowość wyższa bez zarzutu, łączność afektywna z otoczeniem dobra. Chora w klinice tylko raz odczuwała gwał- towną chęć. wstrzyknięcia sobie morfiny. Gdyby do niej miała dostęp, na pewno uległaby temu popędowi. Odczuwała przy tym silny niepokój, tak iż miejsca sobie znaleźć nie mogła. Po pewnym czasie popęd ten minął. Zachowanie chorej nie zdra- -dzało cech lepkości ani innych typowych przejawów charakteru padaczkowego. Już po wypisaniu chorej, mianowicie dnia 23. V. 1955 r. wykonano u niej w Za- kładzie Neurofizjologii i Fizjologii Porównawczej Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu badanie elektroencefalograficzne. W odprowadzeniach jednobiegunowych ż okolic czołowej, ciemieniowej, potylicznej i skroniowej obustronnie oraz w odpro- wadzeniach dwubiegunowych z prawej półkuli i z tylnych części lewej (poza row- kiem Rolanda) zanotowano krzywe nisKonapięciowe z nielicznymi i krótkotrwałymi lok. 1/2 sekundy) salwami fal alfa o 14 h i amplitudzie ok. 10 mikrowolt i licznymi nieregularnymi niskonapięciowymi rytmarni typu beta. Jedynie w przednich partiach lewej półkuli w odprowadzeniach dwubiegunowych, a mianowicie ciemieniowo-czo- łowym, skroniowo-czołowym i ciemieniowo-skroniowym stwierdzono obok rytmów opisanych wyżej w jednym miejscu f a l e w o l n e 4 – 5 h i amplitudzie 30 mikro- wolt na przestrzeni około 1 sekundy. Po 3-minutcwej hiperwentylacji fale wolne nigdzie nie pojawiły się, a obraz eeg nie uległ wyraźniejszym zmianom w stosunku do opisanego powyżej. [hasła pokrewne: , gabinety stomatologiczne, wkładki sfp, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

W 16 r. Z. dwukrotnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podrażnienie opłucnej oliwą gomenolową. wiedzie czasami do wysię- kowego jej zapalenia. Mniej więcej w 12,5% otok wywołuje przebicie płuca. Bywa to wtedy, gdy pęknie wiotka ściana jamy gruźliczej, leżącej w pobliżu opłucnej, gdy oderwie się zrost odrpluca, zwłaszcza przy stoso- waniu dodatnich ciśnień, a także wtedy, gdy przy dopełnianiu otoku uszkodzi się płuco igłą. Czasami w toku leczenia otokiem wytwarza się zapalenie .tkanki podskórnej wskutek podrażnienia oliwą dostającą się do niej. Z innych objawów spostrzegano po wlewaniach nawet małej ilości oliwy gomenolowej (10 ml) białkomocz, który szybko znikał (Felicja Hałacińska i Aleksander Karczyński) . W materiale statystycznym, obejmującym przeszło 300 przypadków, zestawionym przez Jana Stopczuka z Oddziału K. Dąbrowskiego w Szpitalu Wolskim w War- szawie, otok olejny dał, zależnie od doboru odpowiednich przypadków, wynik po- myślny w 38,4-61% przypadków, w 19,3-15% nie było poprawy, w 42,3-24% przypadków nastąpił zgon wskutek różnych powikłań.
Odklejanie szczytu płuca zewnątrzopłucne (Apicolysis extrapleuralis). Plomba zewnątrzoplucna [więcej w: , olej do włosów, logopeda warszawa, olej lniany ]

Comments Off

« Previous Entries