Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘olejek cbd’

W rozpoznaniu róznicowym liczyc sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W rozpoznaniu różnicowym liczyć się trzeba przede wszystkim z histerią, w przebiegu której dochodzi niekiedy do rzekomego rozdwojenia lub nawet zwielokrotnienia osobowości. Histerycy mogą również (zreśztą w naszych wa- runkach bardzo rzadko się to zdarza) zmieniać zawód, przerzucać się z miejsca na miejsce i tworzyć nowe osobowości, lecz przy bliższym badaniu cechy histe- ryczne z jednej strony i cechy padaczkowe z drugiej strony nie mogą ujść uwagi. Psychopatologiczna . analiza przypadków padaczki skroniowej pozwala na roz- różnienie dwóch ich. odmian zależnie od zachowania się świadomości. W typo- wych krótko- czy długotrwałych napadach psychoruchowych zachodzi wyraźna Jakościowa zmiana świadomości. Jest jednak druga grupa napadów, w których nie można się w ogóle dopatrzeć zmiany świadomości. Typowa dla pierwszej grupy jest całkowita lub niemal całkowita niepamięć retropsychotyczna. W dru- giej grupie natomiast chorzy potrafią odtworzyć ze szczegółami doznawane prze- życia psychiczne i ocenić je krytycznie. Pierwsza grupa ma charakter niewątpli- wie psychotyczny, druga natomiast nie. Chory pierwszej grupy ma w chwili przeżywania zjawisk psychotycznych pełny sąd realizujący i tylko w tych przy- padkach mamy prawo mówić o halucynacjach. W drugiej grupie napadów skro- niowych sensorium pozostaje czyste i chorzy nie miewają zaburzeń pamięci. Przeżywane zjawiska wzrokowe, słuchowe, czuciowo-ustrojowe, wspomnieniowe, uczuciowe i inne nie mają charakteru psychotycznego, toteż chorzy wcale nie wierzą w rzeczywistość doznawanych spostrzeżeń. Zjawiska te nie przebiegają więc z sądem realizującym. Opisy napadów skroniowych w piśmiennictwie świata, nawet u autorów najwybitniejszych, którzy stworzyli całą problematykę, nie mogą zadowolić psychiatry, który przyzwyczajony jest do ścisłego i meto- dycznego opisu zjawisk psychopatologicznych. Jeżeli chory podaje, że widzi lub słyszy, to autorzy nie obeznani z diagnostyką psychiatryczną po prostu auto- matyzmy te kwalifikują jako omamy. W opisach tych nie ma wzmianki na temat sądu realizującego, stanu sensorium i innych doniosłych szczegółów opisowych, bez których nie da się zaklasyfikować objawu. Stwierdzenie, czy spostrzeżeniom chorego wzrokowym, słuchowym, czy innym towarzyszy istotnie sąd realizujący, bywa czasem zadaniem bardzo trudnym, wymagającym doskonałej biegłości w diagnostyce psychiatrycznej. Jeżeli zapytamy chorego bez ogródek, czy rze- czywiście widzi zjawiające mu się napadowo postacie lub słyszy głosy, a chory odpowie tak, to chory może mieć na myśli rzeczywistość tych spostrzeżeń. Szcze- gólnie chory mało inteligentny, otępiały lub dziecko mogą nie rozumieć. czy lekarz pyta o rzetelność informacji na temat doznawanych widzeń, czy też o rze- czywiste istnienie poza jego wyobraźnią przedmiotów jego spostrzeżeń. Jeżeli pojęcie projekcji na zewnątrz i definicję sądu realizującego, a tym samym i de- finicję halucynacji niejeden lekarz nawet źle rozumie, to chyba nic może nas dziwić, że przeciętny, a zwłaszcza nieinteligentny chory nie pojmuje o co go lekarz pyta. Dobrze jest choremu wytłumaczyć porównawczo, co mamy na myśli, na przykładzie: szumi mi lub dzwoni w uszach, albo przy uderzeniu w oko doznaję świetlnych zjawisk, ale ani te dźwięki, ani te zjawiska świetlne nie są wywołane przez adekwatne podniety. [więcej w: , dentysta Kraków, ubranka dla niemowląt, olejek cbd ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek cbd’

W rozpoznaniu róznicowym liczyc sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Torakoplastykę stosuje się w gruźlicy przewlekłej postępującej po- woli (włóknisto-serowatej; z jamami; włóknisto-rozpadowej), usadowio- nej w jednym płucu bez zmian w drugim, opornej na inne metody lecze- nia. Poleca się ją zwłaszcza w gruźlicy płuc z dużymi jamami o ścianach grubych w szczycie płuca, jeżeli odmy opłucnej zastosować nie można, ze względu na bardzo rozległe zrosty opłucne lub całkowite zarośnięcie jamy opłucnej, albo jeżeli leczenie odmą jest niebezpieczne wobec możli- wości przebicia się jamy leżącej powierzchownie w płucu. Poleca się torakoplastykę także w przypadkach jam dużych o twardych ścianach, gdy odma nie byłaby skuteczna, nie mogłaby bowiem dostatecznie uci- snąć jam ani ich unieruchomić. Najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadkach gruźlicy jednego tylko płuca z wyraźną skłonnością do bliznowacenia. Torakoplastykę stosuje się także w przypadkach przetok płucnych O dużym otworze powstających w toku odmy opłucnej leczniczej, zasto- sowanej w gruźlicy jednego płuca, a także w przypadkach rozleglejszych jam oskrzelowych, długo trwających ropni płuc bez ciężkich objawów klinicznych, o ścianach twardych, niezdolnych do samorodnego zapadnię- cia się. Warunkami niezbędnymi do powodzenia torakoplastyki są: 1) sprawne serce; 2) dostateczna wydolność drugiego płuca; 3) dobry ogólny stan; 4) brak objawów toksycznych i 5) młody wiek (naj odpowiedniejszy od 20 do 40-45 roku życia). Wielkie znaczenie ma także stopień sztywności śródpiersia. Przeciwskazania do leczenia gruźlicy płuc torakoplastyką stanowią: 1. suchoty płuc o ostrym przebiegu oraz wyraźne zaostrzenie choroby; 2. gruźlica przewlekła jednego płuca z rozległą rozedmą drugiego; 3. przewlekła gruźlica obu płuc, gdyż najmniejsze już zmiany w dru- gim płucu po torakoplastyce ulegają zwykle wybitnemu zaostrze- niu, wsku tek nagłego i bardzo znacznego wzmożenia czynności tego płuca po zapadnięciu się chorego płuca; 4. ciężki ogólny stan chorego; 5. ciężki stan narządów wewnętrznych, zwłaszcza serca, także gru- źlica czynna nerki, jelit; 6. pojemność życiowa płuc poniżej 2000 ml; 7. podeszły wiek (powyzej 45 roku życia) nawet przy nieuszkodzonym sercu; 8. późny okres ciąży. [przypisy: , rehabiliacja, olejek cbd, badania psychologiczne ]

Comments Off