Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Nieraz zdarzaja sie przypadki gruzlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nieraz zdarzają się przypadki gruźlicy płuc, w których leczenie odmą .opłucną .jest bezskuteczne z tego powodu, że szczyt płucny, zawiera- jący najrozleglejsze ogniska gruźlicze łącznie z jamą lub kilku jarnami nie daje się ucisnąć, gdyż silne zrosty opłucne przymocowują go do ściany klatki piersiowej. Do takich przypadków Tuffier polecił zabieg polegający na oddzieleniu na tępo obu blaszek opłucnej wraz z powię- zią i płucem od powierzchni wewnętrznej żeber zrosłych z sobą i z płu- cem i na wypełnieniu wytworzonej przestrzeni zewnątrzopłucnej tkanką tłuszczową. Zabieg poprzedza się wycięciem żeber na przestrzeni około 3 cm. Jest to tzw. odklejanie szczytu płuca zewnątrz-opłucne (apicolysis extrapleuralis). Wykonanie zabiegu jest łatwiej- sze, jeżeli ogniska gruźlicze w szczycie płuca – a jest to najczęściej jama gruźlicza – nie przylegają bezpośrednio do ściany klatki piersio- wej. Wykonując odklejanie zewnątrz opłucne, nie ograniczamy się w większości przypadków do części szczytu płuca leżącej powyżej oboj- czyka, lecz sięgamy do III, a nawet do IV żebra. Niestety, użyta do zabiegu tkanka tłuszczowa szybko się wsysa. Od- łuszczona opłucna ścienna już wkrótce wraca na dawne miejsce i po- nownie przyrasta do żeber. Wskutek tego część płuca, uciśnięta przez zabieg, rozszerza się. By nie dopuścić do tego, Davis i Bau polecili koja- rzyć apikolizę z plombowaniem obcym ciałem przestrzeni, uzyskanej przy apikolizie między żebrami a opłucną ścienną. W tym zatem zabiegu uwolnienie szczytu od zrostów łączy się z mechanicznym uciskiem plomby. Najlepsze wyniki dają plomby z parafiny, do której w celu przeciw-. gnilnym dodaje się wioformu (0,570) a dla umożliwienia badania radio- logicznego – bizmutu (0,570). Plomba musi wypełniać bardzo szczelnie wspomnianą przestrzeń, nie powinna jednak ważyć ponad 200-300 gra- mów. Po kilku tygodniach plomba obrasta torebką łącznotkankową i, jak się zdaje, sprzyja rozwojowi tkanki łącznej także w samym płucu. Wy- wierając ucisk na szczyt płucny i znajdującą się. w nim jamę plomba sprzyja zwłóknieniu szczytu i dopomaga gojeniu się ognisk gruźliczych w płucu. Apikolizę samą lub połączoną z plombowaniem można stoso- wać w razie potrzeby także w gruźlicy obu płuc. [podobne: , fizjoterapia, olejek kokosowy, korekcja wzroku ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Nieraz zdarzaja sie przypadki gruzlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odma otrzewna lecznicza Stosowanie odmy otrzewnej w leczeniu gruźlicy płuc opiera się na spo- strzeżeniach dodatniego wpływu wysokiego uniesienia przepony w pó- źnych okresach ciąży. Odmę otrzewną poleca się: 1) w daleko posuniętej rozpadowej gruźlicy płuc wykluczającej zasto- sowanie innych metod chirurgicznych; 2) w gruźlicy płuc obustronnej z siedzibą ognisk gruźliczych w dolnych płatach; 3) w obustronnej gruźlicy płuc z rozległymi zrostami opłucnymi, unie- możliwiającymi leczenie odmą opłucną; 4) w celu wzmocnienia oraz poprawy ogólnego stanu chorego jako za- bieg przygotowawczy do innych metod chirurgicznych, wymagających pewnego zasobu sił chorego; 5) w celu zwiększenia skuteczności leczenia wyrwaniem nerwu prze- ponowego; 6) w prz,ypadkach obfitego krwotoku płucnego, zwłaszcza gdy nie da się określić, które płuco krwawi. Przeciwwskazaniem do leczenia odmą otrzewną jest gruźlicze zapalenie otrzewnej, zwłaszcza przebiegające z rozległymi zrostami otrzewnymi. Przy leczeniu odmą otrzewną wprowadza się do jamy otrzewnej zazwyczaj 300-500 ml powietrza. W miarę jego wsy- sania się odmę uzupełnia się ilością powietrza do 600-700 ml, wykonując dopełnienia średnio raz na tydzień. Długość leczenia odmą otrzewną wy- nosi kilka lat, zależnie od stopnia skuteczności w leczonym przypadku. Jako powikłania w toku leczenia gruźlicy płuc odmą. otrzewną spo- strzegano: odmę śródmięśniową i podskórną, ropne zapalenie otrzewnej, zatór mózgowy i krwiak z uszkodzonego naczynia. Powikłania te zdarzają się bardzo rzadko, zwłaszcza gdy zabieg wykonuje się ostrożnie. [podobne: , proktolog, olejek kokosowy, olejek arganowy ]

Comments Off