Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Na temat tzw. gelolepsji panuja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na temat tzw. gelolepsji panują w piśmiennictwie poglądy nader niejedno- lite. Chodzi tu o napadowy, śmiech, (gr. gelao – śmieję. się), który jedni utożsamiają .z katapleksją, jeżeli dochodzi do zwiotczenia mięśni, a nawet utraty na oka mgnie- nie świadomości, inni wiążą te napady z przebytym zapaleniem mózgu lub innym gatunkiem encefalopatii. W pewnych przypadkach trudno rozstrzygnąć, czy śmiech jest czynnikiem wyzwalającym, jak w katapleksji, czy też chodzi o śmiech przyrnu- ,sowy (Lachschlag) jako istotną część napadu, Te różne zapatrywania wychodzą spod pióra autorów, którzy prawdopodobnie nigdy nie widzieli na własne, oczy tej rzad- kiej postaci napadów padaczkowych. W Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Gdańsku mieliśmy sposobność leczyć lO-letniego chłopca, dobrze rozwiniętego, który na kilka miesięcy przed przyjęciem do kliniki zaczął w nocy miewać napady, polegające na nagłym wymachiwaniu rękami i nogami wśród głośnego śmiechu; był przy tym zupełnie zdezorientowany. Poszczególny napad trwał do półtorej minuty, bywało ich w ciągu nocy 12-15, napady dzienne występowały rzadko. Raz tyljco wystąpił duży napad drgawkowy. Z autoanamnezy wynikało, że pamiętał tylko początek na- padów dziennych, z czasem potrafił je przewidzieć na podstawie ogarniającego go zawsze krótkotrwałego “nieprzyjemnego uczucia”. Pamiętał również początek śmie- chu, który pojawiał się bez nastroju rozweselenia. Zaraz potem już przestawał re- jestrować przeżycia i wykazywał zupełną niepamięć retropsychotyczną. Jeżeli w porę zaczął wykonywać gwałtowne ruchy kończynami, to udawało mu się zapobiec na- padowi; gdy już zaczął się śmiech, nie umiał już napadu przerwać. Elektroencefa- log rafia wykazała rozlane zmiany z przewagą obustronnie w okolicach czołowo- skroniowych. W eeg poszerzenie komór bocznych, bardziej po stronie lewej. Napady te widzieliśmy na własne oczy: zaczynały się od głośnego przyspieszonego oddechu, po którym zaraz zaczynał się głośny śmiech wśród ogromnego niepokoju ruchowego, miotania się, kopania. W czasie tego śmiechu chłopiec rozglądał się zupełnie zdezo- rientowany i nie reagował na pytania, jakby nie poznawał otoczenia. Po ustaniu śmiechu siadał na łóżku i głośno mlaskał. Całość napadu trwała około jedne-j mi- nuty. Po chwili świadomość się przejaśniała i można się było przekonać, że chłopiec nic nie pamięta. Napady te o cechach gelolepsji zakwalifikowano jako napady psy- choruchowego pochodzenia skroniowego, po czym zastosowano w 12 dniu pobytu w klinice tegretol firmy Geigy w dawce dobowej po 600 mg. Napady, których liczba dochodziła do 6 w ciągu każdej nocy, ustały po tegretolu natychmiast i jak dotąd (już kilka miesięcy) trwale, przy tej samej dawce podtrzymującej. Na przykładzie tym można dowieść, że przypuszczenie, jakoby chodziło tu o na- pady z pnia mózgowego, jest raczej niesłuszne. Również niezupełnie jasne jest jak dotąd pochodzenie napadów, określanych nazwami uralepsja i orgazmolepsja. [podobne: , olejowanie włosów, przedłużanie rzęs, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Na temat tzw. gelolepsji panuja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Typus adversivus. Na 712. chorych Hallen zanotował ten typ napadu 48• razy. W grę tutaj wchodzą czynności statyczne dotyczące położenia ciała: chory. zgina się, skręca głowę lub tułów, w tę samą stronę zwraca również oczy, cza- sem gdy napad trwa dłużej, chory wykonuje ruchy obrotowe dookoła własnej osi ruchy te nie mają charakteru tonicznego. .Aurę opisują chorzy jako .aku- styczną lub optyczną; w tym ostatnim przypadku może chodzić o spostrze- żenia figur geometrycznych lub o zawroty o cechach błędnikowych. W rzad-. kich wypadkach takiej aura stato-acusto-optica może chodzić o• przeżycia w ro- . dzaju dreamy state, przy czym chory odczuwa lęk lub “gniot”. Bardzo często owe ruchy obrotowe zrastają się z treścią przeżyć pomrocznych, przy czym chory może wykonywać ruchy taneczne, biec przed siebie lub dokonywać in- nych zbornych czynności. Przeżycia te pogrążone są już jednak w niepamięci . 3. Typus vocalisatorius sive dysphasicus występował u 712 chorych 57 razy. Chodzi tu o automatyzmy dysfatyczne występujące w okresie aury lub w cza- , sie napadu pomrocznego; chory mruczy coś niezrozumiałego (epilepsie mctr- . mottante dawnych autorów) lub powtarza stereotypowo jedną zgłoskę albo jedno i to sarno zdanie, często w postaci neologizmu. Tutaj zalicza się opisy- wane przez niektórych chorych uczucie utraty zdolności mowy towarzyszące zazwyczaj aurze epigastrycznej. Czasem chodzi o napadową afazję motoryczną lub żargonową, rzadziej posuwającą się aż do afazji sensorycznej. Zjawiska te ustępują doszczętnie z przeminięciem zamroczenia. Opisane crises dysphasiques mogą nieki dy wzbogacać symptomatologię napadów typu oralnego -Iub adwer- sywnego. Napad typu .dysfatycznego .może być poprzedzony aurą słuchową, węchową, czuciową lub lękową. 4. Paroxysmus psychomotoricus purus. Zalicza się tu napady polegające na tym, że chory w. stanie pomrocznym wykonuje automatyczne ruchy kończyną . górną lub dolną, głową czy całym ciałem. Chory ręką może wykonywać ryt- miczne ruchy drapania, miętoszenia, pocierania lub .inne niezrozumiałe czyn- ności. Wstępem do takiego napadu może być stan marzeniowy z doznaniami wzrokowymi, słuchowymi, smakowo-węchowymi lub sensorycznymi. 5. Za osobny typ napadu uznać trzeba stany napadowe omdlenia nazywane syncope temporalis lub fausses absences (Gastaut). Napad polega na nagłej utracie napięcia mięśniowego, wskutek czego chory wśród typowych dla napadu . psychoruchowego zaburzeń wegetatywnych upada. Nie ma tu jednak znamien- . nych dla omdlenia zwiastunów krążeniowych. Napad zaczyna się nagle i nagle . się kończy. Poprzedzony bywa aurą noszącą niekiedy cechy dreamy state. Na- padom tego typu towarzyszy krzywa bioelektryczna typowa dla napadów psy- choruchowych. [hasła pokrewne: , kosmetyki naturalne, olejowanie włosów, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries