Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘ortodonta’

Napadowe oddanie moczu lub napadawe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Napadowe oddanie moczu lub napadawe przeżycie orgazmu maże być istotnie przejawem padaczki z pnia mózgowego, ale mogłoby tu również chodzić O coś podobnego do katapleksji, gdzie nagłe silne wzruszenie mogłoby prowadzić do kataplektycznego zwiotczenia zwieracza lub do orgazmu, który może występować u neuropatycznych osobników paradoksalnie, np. u dzieci pod wpływem chłosty lub strachu. Te ostatnie zjawiska oczywiście nic nie mają wspólnego z padaczką, ale w piśmiennictwie nie ma wnikliwszego różnicowania tych spraw. Zespół Kleine-Levina jest być może spowinowacony z padaczką, nie- którzy autorzy jednak stanowczo temu przeczą, przyjmując hipotetycznie inną ge- nezę tego rzadkiego cierpienia Zespół ten opisany został w r. 1925 przez Kleinego. 11 lat później Levin (1936) opisał 7 dalszych Przypadków. W późniejszych pracach opisano szczegółowo klinikę tego zespołu (Critchley, 1942; Ronald, 1946; Grewel, 1947; Bosenkotter i Wende, 1955). Chodzi tu o kilkudniowe lub kilkutygodniowe okresy senności i snu podobnego do naturalnego, w czasie których chorzy Okazują niezwykłą -żarłoczność. W przeważającej większości byli to młodzi chłopcy; począ- tek choroby przypadał na okres pokwitania, sprawa kończyła się w• 20 r. Ż. Sen ma wszystkie cechy snu fizjologicznego, nie ma jakościowych zmian świadomości. Chorzy budzą się samorzutnie, można ich też łatwo obudzić, bronią się jednak przeciw podnietom zewnętrznym i wpadają w rozdrażnienie, gdy się ich wyrywa ze snu zbyt gwałtownie. Pod względem somatycznym i neurologicznym nie stwierdza się żadnych odchyleń poza wyraźną bradykardią. Pod względem psychicznym uderza zwolnienie toku myślenia, obniżenie napadu psychoruchowego, utrudnienie skupiania uwagi, brak zainteresowań, czynnościowe upośledzenie pamięci i sprawności intelektualnej, nastrój drażliwości, zobojętnienia, smutku, rzadziej stwierdza się wyraźne przygnę- blenie. W kilku przypadkach donoszono o przeżyciach omamowych, prawdopodob- nie jednak chodziło o wspomnienia marzeń sennych lub sny hipnagogiczne. W Wielu przypadkach sprawa zaczynała się nagle po jakiejś sprawie gorączkowo-zakaźnej, czasem jednak nic takiego nie stwierdzono. Po pewnym czasie okres taki nagle przemijał, chorzy czuli się świeżo i rzeźko, nadmierny głód, tak bardzo znamienny dla tego cierpienia, ustępował. W okresach bezobjawowych nie stwierdzało się naj- mniejszych objawów chorobowych. [hasła pokrewne: , okulista, ortodonta, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ortodonta’

Napadowe oddanie moczu lub napadawe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PODZIAŁ GASTAUTA Gastaut (1964) przeciwstawia uogólnionym napadom drgawkowym uogólnione na- pady bezdrgawkowe, które dzieli na dwie grupy zależnie od tego, czy w sympto- matologii klinicznej- górują zjawiska mięśniowe doprowadzające do utraty tonusu posturalnego, czy też zjawiska psychiczne z utratą świadomości. W grupie pierwszej napadyamiotoniczne lub astatyczne polegają na kilkuminu- towej utracie świadomości, w czasie której małe dziecko leży z mięśniami rozluź- nionymi lub nie, przy czym krzywa eeg polega na bisynchroniczpych wyładowaniach fal wolnych, przerywanych niekiedy jedną lub kilku falami po 10isck. Do tejże grupy należą napady amiotonii polegające wyłącznie na krótkotrwałym zwiotczeniu mięśni, przy czym w eeg pojawia się kilka fal wolnych, poprzedzonych jedną lub dwiema falami. Drugą grupę tworzą napady typu absence, polegające na utracie świadomości na ułamek sekundy, przy czym nierzadko zauważyć można szczątek jakby drgawki klonicznej. W eeg występuje rytmiczne wyładowanie zespołów utworzonych z fali 100 msek, po której pojawia się fala wolniejsza 250 msek, co razem odpowiada zespołowi iglica-fala. Niebywały zamęt terminologiczno-pojęciowy skłonił epileptologów zrzeszonych w International League Against Epilepsy (ILAE), w World Federation of Neurology oraz w International Federation of Societies for Electroencephalography and Clinical Neurophysiology (IFSECN) do zaproponowania międzynarodowego układu klasyfikacyjnego. Przewodniczącym zespołu jest Gastaut. Dyskusję nad pro- jektem wyznaczono na wrzesień 1965 r. w czasie zjazdu ILAE we Wiedniu. Poniżej podaję (w skrócie) schemat tego ukladu: Dz;ieli on napady na częściowe (lub rozpoczynające się lokalnie) oraz uogólnione (lub bez lokalnego zapoczątkowania). Oprócz tych dwóch największych klas projekt rozróżnia jeszcze trzy, których nie będziemy tu bliżej omawiali, mianowicie jed- nostronne lub przeważnie jednostronne toniczne lub kloniczne napady dziecięce, napady noworodków z drgawkami o zmiennym charakterze oraz napady nie dające się sklasyfikować. [hasła pokrewne: , ortodonta, Depilacja laserowa, okulista ]

Comments Off

« Previous Entries