Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

MALY NAPAD PADACZKOWY (PETIT MAL,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

MAŁY NAPAD PADACZKOWY (PETIT MAL, PAROXYSMUS PARVUS) Fakt, że przybliżyliśmy się do poznania istoty padaczki dzięki badaniom neuro- fizjologicznym nie powinien nam zamykać oczu na doniosłość nozografii klinicznej. Bay (1961) trzymając się klasyfikacji fenomenologicznej Janza wprowadza w róż- nicowaniu różnych odmian małego napadu kryterium wieku, w którym napady się rozpoczynają. Niektóre odmiany małych napadów są związane z wiekiem; mają one tę właściwość, że występują symetrycznie i prowadzą do ruchów w płaszczyźnie ciała. strzałkowej. Między pierwszym miesiącem a 5 r. ż., najczęściej zaś do ukoń- czenia roku, pojawiają się napady propulsywne, trwające oka mgnienie, o cechach błyskawicznego drgnienia (Blitzkrampf), przytaknięcia (Nickkrampf) lub skłonu (Sa-• laamkrampf). Analogiczne do przytaknięcia są drop seizures, dotyczące nóg, tak. iż chory może upaść na twarz, chociaż zazwyczaj zdąży odzyskać równowagę. Napady tej grupy często występują w seriach do 50 i odpowiadają wówczas pojęciu pikrio- lepsji. Druga grupa związanych z wiekiem małych napadów znamionuje się retrepulsją i występuje u dzieci między 4 a 14 r. ż., najczęściej między 5 a 10. Napad polega na ruchu gałek ocznych i powiek ku górze lub na uniesieniu i odrzuceniu w tył głowy, również na ruchu tułowia wstecz i podniesieniu ramion, tak że chory mógłby upaść na wznak, gdyby nie krótkotrwałość napadu. Ruchy te zwykły występować klonicznie jako drgnienia o rytmie 2-3sek, z czego wynika wolno drgający przebieg ruchu. Najczęściej napad ma charakter szczątkowego mrugnięcia, jakby oczopląsu lub lekkich drgnień głowy czy rąk, ale zawsze zauważyć można retrepulsywny kie- runek tego poronnego napadu. Niektórzy do tejże grupy zaliczają napady cbsence ze względu na identyczny obraz eeg i skłonność do piknoleptycznej wielokrotności. Trzeciej grupie małych napadów nadano nazwę impulsywnych; we francuskim piśmiennictwie określa się je jako secousses, Lennox nazywa je niesłusznie mioklo- nicznymi. Chodzi tu o nagłe.ibardzo gwałtowne, do rażenia prądem podobne drgnie- nia całego ciała, szczególnie, pasa barkowego i ramion, rzadziej i nóg; w tym ostat- nim wypadku chory pada nagle na ziemię, częściej na twarz, rzadziej do tyłu. Chory natychmiast podnosi się. Jeżeli trzyma coś w ręku, ciska ty.m przedmiotem, co w retrepulsywnych napadach bywa rzadkością. Napady impulsywne występują pojedynczo lub po 2-5 w krótkich odstępach czasu. Jeżeli u tego samego chorego występują i duże napady, opisane małe mogą uchodzić za zwiastuny lub za aurę mo- toryczną; czasem uważa się je nie bardzo słusznie za równoważniki dużych napadów. Napady tej trzeciej grupy pojawiają się w wieku między 10 a 22 r. ż., najczęściej w latach 14-17. Występują one tylko wyjątkowo pod postacią piknolepsji. Do rzad- kości należy występowanie u tego samego chorego napadów przynależnych do róż- nych tych trzech grup. Typowa dla każdej grupy symptomatyka, podobnie jak jej bioelektryczny korelat, pozostają w ciągu całego życia nie zmienione, dzięki czemu można z wyglądu napadów odgadnąć, jakiego typu były one w latach dziecięcych i kiedy mniej Więcej się rozpoczęły. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, pierścionek zaręczynowy, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

MALY NAPAD PADACZKOWY (PETIT MAL,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyrwanie nerwu przeponowego po jednej stronie znosi zwykle od razu ruchy oddechowe odpowiedniej połowy przepony i wiodąc z czasem do jej zaniku pociąga za sobą jej uniesienie się po stronie operowanej ku górze. Następuje to zwykle po pewnym czasie, nierzadko dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach. Po wyrwaniu prawegol nerwu przeponowego przepona unosi się zazwyczaj wyżej niż po wyr- waniu lewego: w pierwszym wypadku przepona znajduje się po zabiegu podczas wdechu średnio o 8 cm wyżej nii po lewej stronie a podczas Wydechu o 4 cm, natomiast po wyrwaniu lewego nerwu odpowiednie odległości wynoszą 6 cm i 2 cm w stosunku do prawej połowy prze- pony. Przyczyną odmiennego zachowania się obu połów przepony jest to, że unoszeniu się lewej polowy przeciwdziała Poniekąd serce leżące na przyśrodkowej jej części. Nie zawsze jednak wyrwanie nerwu prze- ponowego pociąga za sobą zmianę ustawienia przepony. Nie ma jej wte- dy, gdy istnieje dodatkowy nerw przeponowy lub zespolenie nerwu przeponowego, z nerwem podobojczykowym. Dodatkowe unerwienie ruchowe przepony, bywa czasami tak silnie rozwinięte, że zastępuje zupełnie czynność głównego pnia nerwu przeponowego, Rozległe zrosty u podstawy płuca mogą znacznie zmniejszyć uniesienie się przepony. Niekiedy przepona unosi się stopniowo dopiero z czasem, po tygodniach lub miesiącach, a nawet po upływie 1-1/2 lat w miarę- zapadania się dolnego płata płucnego. Czasami po stronie operowanej spostrzega się ruchy paradoksalne przepony. Polegają one na unoszeniu się przepony podczas wdechu i opadaniu podczas wydechu, zależnie prawdopodobnie od ujem- nego działania ssącego klatki piersiowej w czasie wdechu. Czasami prze- pona jest nieruchoma po stronie operowanej, natomiast badaniem radio- logicznym stwierdza się wahadłowe ruchy oddechowe śródpiersia. Zależą one od tego, że drugie płuco przesuwa w okresie wdechu śródpiersie w stronę operowaną, by zapobiec powstawaniu próżni wskutek unieru- chomienia przepony. [patrz też: , klimatyzacja precyzyjna, firma sprzątająca, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off

« Previous Entries