Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Nawet zwolennicy leczenia tuberkulinowego uznaja,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nawet zwolennicy leczenia tuberkulinowego uznają, że nie każda po- stać gruźlicy płuc nadaje się do tego leczenia. Metody tej stanowczo nie można stosować w ostrych postaciach gruźlicy ani w· postaciach wysię- kowych, w gruźlicy płuc z jamami, nawet bez gorączki, w ciężkiej gru- źlicy jelit. Wybitny upadek sił, zakażenie mieszane, objawiające się wy- soką gorączką i innymi objawami toksycznymi, równoczesna cukrzyca, zapalenie kłębków nerkowych, zwyrodnienie mięśnia: sercowego, choroba Basedowa i inne ciężkie choroby organiczne stanowią także przeciwwska- zanie do leczenia gruźlicy płuc tuberkuliną. Metodę tuberkulinową stosuje się obecnie tylko w gruźlicy węzłów wnękowych oraz w włóknistych postaciach gruźlicy płucnej i pozapłucnej przebiegających bez gorączki lub z bardzo małą gorączką. Ponieważ są to postaci gruźlicy, które przebiegają przy odpowiednim ogólnym lecze- niu łagodnie i ulec mogą nie tylko poprawie, ale i wyleczeniu, przeto trudno właściwie ocenić, jaka rola w ostatecznym wyniku przypada na leczenie tuberkuliną. Natomiast szeroko stosuje się leczenie tuberkuliną w gruźlicy narządu wzroku. Poleca się je także w gośćcu stawowym pochodzenia gruźli- czego. Leczenie tuberkuliną w tych chorobach trwa długo. Zasadniczy warunek leczenia tuberkuliną stanowi unikanie wyraźnego odczynu po każdej jej dawce. Jest to metodą alergiczną Sahliego mająca na celu tworzenie ciał odpornościowych bez wywo- ływania silnych odczynów ogólnych i ogniskowych. Unika się w tej me- todzie nie tylko wzniesień gorączkowych i odczynu ogniskowego w po- staci zaostrzenia sprawy gruźliczej (zaostrzenie szmeru oddechowego, po- jawienie się szmeru oskrzelowego lub rzężeń, zwiększenie ich liczby, przybranie charakteru dźwięcznego itd.), ale za odczyn niepożądany uważa się także obniżenie wagi ciała, przyśpieszenie tętna, pogorszenie stanu podmiotowego w postaci ogólnego osłabienia, utraty łaknienia, bó- lów w okolicy klatki piersiowej itd., nawet jeżeli tym objawom me towa- rzyszy wzrost gorączki. By nie przeoczyć odczynu, wstrzykuje się tuber- kulinę w godzinach porannych i mierzy ogólną ciepłotę ciała przynaj- mniej 3 razy dziennie. Wobec możliwości odczynu późnego, pojawia- jącego się dopiero po 30-36 godzinach; następną dawkę wstrzykuje się najwcześniej dopiero po dobie licząc od końca odczynu. Zwiększając dawkę rozcieńczenia tuberkuliny wstrzykuje się stopniowo 1, 2, 3 i tak dalej aż do 9 podziałek gramowej strzykawki Pravatza, a następnie 1, 2 itd. podziałki kilkakrotnie silniejszego stężenia tuberkuliny itd. W miarę zwiększania dawek przerwy między wstrzykiwaniami muszą być. coraz dłuższe. Jeżeli jakakolwiek dawka wywołała odczyn, to należy przy na- stępnym wstrzykiwaniu w razie słabego odczynu powtórzyć tę samą, dawkę, a w razie odczynu znacznego – wstrzyknąć dawkę mniejszą. [więcej w: , Siłownie zewnętrzne, prawo medyczne, biustonosze do karmienia ]

Comments Off