Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘proktolog’

Przebieg choroby: Padaczka samoistna zaczyna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przebieg choroby: Padaczka samoistna zaczyna się bardzo często we wczes- nych latach dziecięcych. Lange-Bostroem obliczają, że ok. 20% chorych ma pierwsze objawy przed 10 r. ż., 50% między 10 a 20, a tylko niespełna 15% powyżej 30 r. ż. Mężczyźni chorują znacznie częściej niż kobiety. Przeciętnie biorąc, padaczka zdaje się znacznie skracać życie .. Więcej niż dwie trzecie ch0- rych nie osiąga 40 r. ż., a 40% nie osiąga 30. Chorzy, u których objawy wy- stąpily przed 10 r. Ż., żyją jeszcze przeciętnie 25.lat. Im później wystąpią objawy, . tym krócej trwa choroba aż do śmierci; mniej niż 15 lat upływa do śmierci u przeszło polowy chorych, a w trzech czwartych przypadków choroba trwa do 20 lat. Lekkie przypadki osiągają, zwłaszcza przy dobrym pielęgnowaniu, nawet ponad 50 i 60 lat życia. Najczęstszą przyczyną śmierci bywa sama pa- . daczka, mianowicie status epilepticus oraz śmierć w czasie napadu. Przebieg choroby bywa różnoraki. W wywiadzie chorych. bardzo często stwierdza się wzmożone pogotowie drgawkowe. już we wczesnych latach dziecięcych, prze- jawiające się “konwulsjami” w naj wcześniej szych latach lub pojedynczymi na- padami u starszych dzieci, pojawiającymi się np. w przebiegu chorób gorączko- wych. Potem zazwyczaj występuje dłuższa przerwa aż do okresu pokwitania. Około tego okresu najczęściej ujawnia się padaczka. Małe napady, występujące najczęściej u dzieci lub w. okresie przedpokwitaniowym, nierzadko w okresie pokwitania ustępują. U dzieci i u młodocianych często obok małych napadów pojawiają się duże. Krzywa elektroencefalograficzna bywa jednak jednoznacżna. Czasem typ małych napadów przechodzi z biegiem czasu w typ dużych napa- dów. Ten ostatni jest naj częstszą postacią padaczki. Częstość napadów bywa przerozmaita, od mnogich napadów na dobę aż do pojedynczych napadów raz na rok lub jeszcze rzadziej. Czasem napady występują seriami po kilka lub więcej, po czym następuje przerwa na dłuższy okres czasu. Przerwy takie mogą trwać i wiele lat, co często chory i jego otoczenie uważają za .wyleczenie, mniej zwracając uwagi na przykre żazwyczaj i przeważnie postępujące zmiany otę- . pieniowe i charakteropatyczne. Z biegiem czasu przerwy między napadami stają się coraz krótsze. Bardzo często napady występują tylko w nocy lub przeważnie w nocy (e pile psia nocturnu). Gdy proces się pogarsza, napady po- jawiają się i w nocy, i w dzień. [podobne: , implanty zębów, magnez i witamina b6, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘proktolog’

Przebieg choroby: Padaczka samoistna zaczyna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dolegliwości żołądkowe, nieraz bardzo uporczywe i uciążliwe dla cho- rych w związku z wyrwaniem nerwu przeponowego, szybko ustępują po zastosowaniu odmy otrzewnej. Dla otrzymania tej odmy nakłuwa się powłoki brzuszne w połowie od- ległości między pępkiem a przednim górnym kolcem biodrowym po lewej stronie i wprowadza się 250-350 ml wyjałowionego powietrza. Powłoki można nakłuwać też w X prawym międzyżebrzu w tylnej linii. pachowej, przy czym chory podczas zabiegu leży na lewym boku. Igłę wkłuwa się znieczulając ścianę brzucha na całej jej grubości w miejscu wkłucia. Po przejściu igły przez otrzewną ścienną łączy się ją ze strzykawką po- jemności 50-70 ml lub z przyrządem do odmy i wprowadza się powietrze. Kontrola manometryczna jest zbędna. Obawa zranienia pętli jelitowej jest przesadna, zazwyczaj bowiem wymyka się ona przy powolnym posu- waniu igły. Powstanie odmy otrzewnej objawia się zniknięciem stłumie- nia wątrobnego już po wprowadzeniu do jamy otrzewnej 100 ml po- wietrza. Czasami odmę otrzewną trzeba powtarzać kilkakrotnie. Odma otrzewna działa skutecznie przeciwko dolegliwościom nie tylko żołąd- kowym, ale nieraz także oddechowym i sercowym. W zakresie narządu krążenia po wyrwaniu nerwu przepono- wego spostrzega się w niektórych przypadkach przyspieszenie czynności serca, bicie serca, skurcze dodatkowe, objawy niewydolności krążenia i nawet obrzęk płuc. Dolegliwości te zdarzają się częściej u tych cho- rych, u których stwierdza się chociażby lekkie objawy osłabienia serca już przed zabiegiem. W zakresie narządu oddechowego zdarza się zaostrzenie -sprawy gruźliczej w chorym płucu, przerzucenie się jej na drugie płuco, rozbudzenie w nim ogniska nieczynnego. Powikłania te zdarzają się mniej -więcej operowanych przypadków. Prócz tego, w następstwie wy- rwania nerwu przeponowego pojawia się niekiedy silny krwotok płucny wskutek znacznego przekrwienia biernego, wywołanego przez ucisk du- żych naczyń. Krwotok może powstawać także wskutek porażenia poprzez nerw współczulny naczyń włoskowatych z następowym ich rozszerzeniem. Pękniecie zrostów wiedzie czasami do powstania samorodnej odmy opłucnej. Częstym objawem jest także duszność. Na Oddziale K. Dąbrowskiego w Szpitalu Wolskim w Warszawie spostrzegano na 330 przypadków wyrwanie nerwu przeponowego następujące powikłania: raz krótko trwającą przeczulicę skóry, dwa razy zespół Hornera. w tym raz przej- ościowy, trzy razy zespoły żołądkowo-sercowe, pięć razy znaczniejszą duszność; zmiany kształtu żołądka bez zaburzeń stwierdzono mniej więcej w 30% przypadków, zej- ścia śmiertelnego. zaleźne od zabiesu, nie bvło (Notizieui Berdo i Józef Himmell. Wobec powikłań, związanych z zabiegiem, trzeba przed jego zarządze- niem dokładnie zbadać stan podmiotowy i przedmiotowy chorego, zwła- szcza narządy oddechowy, krążenia i trawienny, i należycie chorego do za- biegu przygotować. [podobne: , odzież bhp, proktolog, ból pleców ]

Comments Off

« Previous Entries