Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘protetyka’

Dlugotrwale spostrzezenia losów chorych na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Długotrwałe spostrzeżenia losów chorych na gruźlicę płuc, leczonych, wyrwaniem nerwu przeponowego, wyjaśniły ostatecznie, że zabieg ten nie może zastąpić odmy opłucnej leczniczej i nie powinien stanowić samo,.· dzielnej metody leczniczej, z wyjątkiem takich przypadków, w których nie da się zastosować leczenie odmą opłucną. Wyrwanie nerwu przeponowego jako, zabieg leczniczy w gruźlicy płuc: stosuje się obecnie: 1. w przypadkach jam gruźliczych usadowionych w dolnym pła- cie płucnym; w razie siedziby jam gruźliczych w górnym płacie wyrwanie nerwu przeponowego może być skuteczne, jeż-eli przy istnieniu zrostów międzypłatowych porażenie przepony zmniejsza ruchomość tego płata; 2. w przypadkach znacznego przesunięcia śródpiersia wskutek zmian, marskich w płucu dotkniętym gruźlicą; 3. ze względów społecznych, gdy chory na gruźlicę płuc nie może pod- dać się częstym dopełnieniom odmy opłucnej; 4. li osób powyżej 45 roku życia, gdyż one często źle znoszą odmę opłucną; 5. przy zakończeniu leczenia odmą opłucną w tych przypadkach w któ- rych płuco utraciło zdolność dostatecznego rozprężania się, wyrwa- nie nerwu przeponowego zmniejsza wielkość jamy opłucnej i przez to zapobiega powstaniu puchliny opłucnej wskutek próżni; 6. w przypadkach obfitych, często powtarzających się krwotoków płucnych, jeżeli nie można z jakichkolwiek powodów zastosować dla zatamowania krwotoku odmy opłucnej. Niekiedy wszakże krwo- toki płucne pojawiają się dopiero po wyrwaniu nerwu przepono- wego wskutek biernego przekrwienia w uciśniętej części płuca. Wyrwanie nerwu przeponowego może być w przypadkach jam gruźli- czych skuteczne, jeżeli jama jest niewielka i jest otoczona zdrową tkanką płucną. Jamy o ścianach twardych oraz otoczone rozległym naciekiem zapalnym okołoogniskowym mogą nie zapadać się po wyrwa- niu nerwu przeponowego, nawet mimo wysokiego ustawienia przepony . Jak wykazują badania rentgenokirnograficzne, wysokie ustawienie prze- -pony nie zawsze jest połączone z jej unieruchomieniem, gdyż po- .mimo wyrwania nerwu przeponowego przepona może wykonywać nadal ruchy czynne albo bierne, zwane paradoksalnymi. W takich przypadkach duże jamy o twardych ścianach, usadowione w górnym płacie, mogą nie tylko pozostawać nadal nieuciśnięte, ale niekiedy poruszają się, jak to stwierdzają badania rentgenokimograficzne, z ruchami żeber oraz przepony, tak iż cel wyrwania nerwu przeponowego nie zostaje osiągnięty. [podobne: , gabinety stomatologiczne, foteliki dla dzieci, protetyka ]

Comments Off