Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Na temat tzw. gelolepsji panuja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na temat tzw. gelolepsji panują w piśmiennictwie poglądy nader niejedno- lite. Chodzi tu o napadowy, śmiech, (gr. gelao – śmieję. się), który jedni utożsamiają .z katapleksją, jeżeli dochodzi do zwiotczenia mięśni, a nawet utraty na oka mgnie- nie świadomości, inni wiążą te napady z przebytym zapaleniem mózgu lub innym gatunkiem encefalopatii. W pewnych przypadkach trudno rozstrzygnąć, czy śmiech jest czynnikiem wyzwalającym, jak w katapleksji, czy też chodzi o śmiech przyrnu- ,sowy (Lachschlag) jako istotną część napadu, Te różne zapatrywania wychodzą spod pióra autorów, którzy prawdopodobnie nigdy nie widzieli na własne, oczy tej rzad- kiej postaci napadów padaczkowych. W Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Gdańsku mieliśmy sposobność leczyć lO-letniego chłopca, dobrze rozwiniętego, który na kilka miesięcy przed przyjęciem do kliniki zaczął w nocy miewać napady, polegające na nagłym wymachiwaniu rękami i nogami wśród głośnego śmiechu; był przy tym zupełnie zdezorientowany. Poszczególny napad trwał do półtorej minuty, bywało ich w ciągu nocy 12-15, napady dzienne występowały rzadko. Raz tyljco wystąpił duży napad drgawkowy. Z autoanamnezy wynikało, że pamiętał tylko początek na- padów dziennych, z czasem potrafił je przewidzieć na podstawie ogarniającego go zawsze krótkotrwałego “nieprzyjemnego uczucia”. Pamiętał również początek śmie- chu, który pojawiał się bez nastroju rozweselenia. Zaraz potem już przestawał re- jestrować przeżycia i wykazywał zupełną niepamięć retropsychotyczną. Jeżeli w porę zaczął wykonywać gwałtowne ruchy kończynami, to udawało mu się zapobiec na- padowi; gdy już zaczął się śmiech, nie umiał już napadu przerwać. Elektroencefa- log rafia wykazała rozlane zmiany z przewagą obustronnie w okolicach czołowo- skroniowych. W eeg poszerzenie komór bocznych, bardziej po stronie lewej. Napady te widzieliśmy na własne oczy: zaczynały się od głośnego przyspieszonego oddechu, po którym zaraz zaczynał się głośny śmiech wśród ogromnego niepokoju ruchowego, miotania się, kopania. W czasie tego śmiechu chłopiec rozglądał się zupełnie zdezo- rientowany i nie reagował na pytania, jakby nie poznawał otoczenia. Po ustaniu śmiechu siadał na łóżku i głośno mlaskał. Całość napadu trwała około jedne-j mi- nuty. Po chwili świadomość się przejaśniała i można się było przekonać, że chłopiec nic nie pamięta. Napady te o cechach gelolepsji zakwalifikowano jako napady psy- choruchowego pochodzenia skroniowego, po czym zastosowano w 12 dniu pobytu w klinice tegretol firmy Geigy w dawce dobowej po 600 mg. Napady, których liczba dochodziła do 6 w ciągu każdej nocy, ustały po tegretolu natychmiast i jak dotąd (już kilka miesięcy) trwale, przy tej samej dawce podtrzymującej. Na przykładzie tym można dowieść, że przypuszczenie, jakoby chodziło tu o na- pady z pnia mózgowego, jest raczej niesłuszne. Również niezupełnie jasne jest jak dotąd pochodzenie napadów, określanych nazwami uralepsja i orgazmolepsja. [podobne: , olejowanie włosów, przedłużanie rzęs, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Na temat tzw. gelolepsji panuja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Endogenne zmiany nastroju mogą jednakże występować niezależnie od napadów drgawkowych. Chory staje się wówczas drażliwy, na- przykrza się otoczeniu, zgłasza mnóstwo nieuzasadnionych roszczeń i skarg, uważa się za prześladowanego lub szykanowanego, w takim stanie bardzo łatwo wybucha i staje się wysoce niebezpieczny dla otoczenia. Część przypad- ków okresowego opilstwa i poriomanii położyć trzeba na karb omawianych stanów. Chorzy na padaczkę w ogóle nie znoszą napojów wyskokowych, ale zwłaszcza w okresach endogennych zmian nastroju mogą nawet na małe dawki alkoholu reagować bardzo gwałtownie. Dojść może przy tym do wybuchów wściekłości lub do reakcji prymitywnych, pokrytych następnie zupełną niepa- mięcią. Zasadniczo jednak endogenne zmiany nastroju nie pozostawiają nie- pamięci. Chory nie może jednak wyjaśnić, dlaczego był tak zły i rozdrażniony. Częsty u epileptyków jest popęd do opalania (pyromania). Wiele przemawia za tym, że chodzi tu przeważnie o stany zamroczenia. Powyżej, przy omawianiu zespołu zamroczeniowo-majaczeniowego na tle padaczki, wspomi- naliśmy o znamiennej skłonności chorych do barwy czerwonej, do krwi, ognia, pożaru. W barwy te przyoblekają się wizyjne omamy wzrokowe. Piromani, . którzy nie mają niepamięci z okresu dokonania podpalania, nierzadko podają, że gnało ich do tego czynu wyobrażenie czerwieni i płomienia. W ich wspom- nieniach ognista czerwień bywa czasem ostatnim przeżyciem, jakie pamiętają, .zanim sensorium ich przestało zapisywać pamięciowo dalsze przeżycia. Bywają oni popychani popędem podobnym do płciowego, w którym rozkosz wzniece- nia pożaru i napawania się potęgą tego żywiołu staje się pobudką górującą w wyobraźni podpalacza. [hasła pokrewne: , salon fryzjerski mokotów, przedłużanie rzęs, opieka medyczna ]

Comments Off