Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Wyrwanie nerwu przeponowego (Phrenicoexhaeresis s.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyrwanie nerwu przeponowego (Phrenicoexhaeresis s. phrenicectomia) Częstość zapalenia opłucnej w przebiegu odmy opłucnej leczniczej oraz niemożność otrzymania skutecznej odmy w pewnej Iiczbie przypad- ków gruźlicy płuc wskutek zrostów opłucnych nasunęły ria myśl zasto- sowanie w celu leczniczym sztucznie wywołanego porażenia przepony po stronie chorego płuca. Zastosowano ten zabieg pierwotnie do leczenia gruźlicy z jamami, usadowionymi w dolnym płacie jednego płuca, zwła- szcza w górno-tylnym odcinku tego plata, tu bowiem jamy trudno się goją w związku z ruchami oddechowymi przepony. Zniesienie ru- chów i uniesienie ku górze porażonej połowy przepony, zmniejszając napięcie chorego. płata płucnego i zapewniając mu spokój, miało sprzyjać zapadnięciu się jamy i gojeniu się zmiany gruźliczej przez zwłóknie- nie. Polecone w tym celu przecięcie nerwu przeponowego (Stilrtz w r. 1911) – phrenicotomia – okazało się często bezskuteczne wskutek istnienia dodatkowego nerwu przeponowego, czasami nawet silniej roz- winiętego niż główny pień, z którym on się łączy w klatce piersiowej. Przecięcie nerwu przeponowego nie daje w niektórych przypadkach pożądanego skutku także wskutek odradzania się (regeneratio) nerwu albo wskutek zachowania dolnych jego połączeń z nerwem współczuł- nym. Niepowodzenia te skłoniły Sauerbrucha (1913 r.) do zastąpienia przecięcia nerwu przeponowego przez jego wyrwanie. Jest to “phreni- coexhaeresis”. Mquer nazywa ten zabieg “phrenicectomia”. Technicznie metodę opisał dokładnie w r. 1922 Felix. Zabieg polega na zniszczeniu ile możności całkowitym nie tylko samego nerwu przeponowego, ale, także dolnych jego połączeń i nerwu przeponowego dodatkowego. Me- toda zdobyła wkrótce prawo obywatelstwa i wyrugowała zupełnie za- bieg przecięcia nerwu przeponowego. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, implanty Warszawa, olej do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Wyrwanie nerwu przeponowego (Phrenicoexhaeresis s.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W zapoczątkowujących okres snu sprawach go- rączkowych przeważnie chodziło o zakażenia wirusowe, czasem jednak stwierdzano banalne nieżyty górnych dróg oddechowych. W Jednym z przypadków cukier w pły- nie mózgowo-rdzeniowym wykazywał zwyżkę do 100 – 110 mg w porównaniu z równoczesną wartością cukru we krwi 80 mg. W tym samym przypadku stwier- dzono białko i wałeczki w moczu. Większość autorów wiąże opisany obraz kliniczny z zaburzeniami w obrębie międzymózgowia, powołując się na stwierdzane z zasady zaburzenia metabolizmu (napadowy głód), zmiany nastroju podkorowego charak- teru, okresowość. Rosenk5tter i Wende badali swojego chorego elektroencefalogra- ficznie i stwierdzili w okresach senności zachowanie się krzywych eeg identycznie z obrazem we, śnie naturalnym, co poznać po dynamicznym charakterze aktywności elektrycznej po podnietach psychosensorycznych: pojawianie się fal alfa przy po- wierzchownym śnie i tzw. kompleks K we śnie głębszym. Autorzy ci uważają, że na tej zasadzie można odgraniczyć zespól Kleine-Levina od stanów pomrocznych pochodzenia padaczkowego lub innej etiologii organicznej. Gdyby jednak wraz z Sel- bachem założyć, że padaczka zależy od zaburzenia sterowniczych czynności między- mózgowia w znaczeniu względnej przewagi “zasady odżywczo-zwrotnej” (trophotro- pes Prinzip), czyli archaicznego typu przemiany materii przy niedomodze układu współczulnego, to w tych okresowych stanach snu i napadowej żarłoczności można by się dopatrywać trofotropizmu znamiennego dla padaczki. Mimo to, Rosenkotter i Wende stawiają zespół Kleine-Levina bliżej narkolepsji niż padaczki. W piśrnien- nictwie spotkać można na oznaczenie tego zespołu symptomatologiczne nazwy w ro- dzaju somnolentia periodica cum bulimia. Słuszniej, jednak można by mówić o hy- pergrypnia periodica. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, Studnie głębinowe, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off