Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

W zapoczatkowujacych okres snu sprawach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W zapoczątkowujących okres snu sprawach go- rączkowych przeważnie chodziło o zakażenia wirusowe, czasem jednak stwierdzano banalne nieżyty górnych dróg oddechowych. W Jednym z przypadków cukier w pły- nie mózgowo-rdzeniowym wykazywał zwyżkę do 100 – 110 mg w porównaniu z równoczesną wartością cukru we krwi 80 mg. W tym samym przypadku stwier- dzono białko i wałeczki w moczu. Większość autorów wiąże opisany obraz kliniczny z zaburzeniami w obrębie międzymózgowia, powołując się na stwierdzane z zasady zaburzenia metabolizmu (napadowy głód), zmiany nastroju podkorowego charak- teru, okresowość. Rosenk5tter i Wende badali swojego chorego elektroencefalogra- ficznie i stwierdzili w okresach senności zachowanie się krzywych eeg identycznie z obrazem we, śnie naturalnym, co poznać po dynamicznym charakterze aktywności elektrycznej po podnietach psychosensorycznych: pojawianie się fal alfa przy po- wierzchownym śnie i tzw. kompleks K we śnie głębszym. Autorzy ci uważają, że na tej zasadzie można odgraniczyć zespól Kleine-Levina od stanów pomrocznych pochodzenia padaczkowego lub innej etiologii organicznej. Gdyby jednak wraz z Sel- bachem założyć, że padaczka zależy od zaburzenia sterowniczych czynności między- mózgowia w znaczeniu względnej przewagi “zasady odżywczo-zwrotnej” (trophotro- pes Prinzip), czyli archaicznego typu przemiany materii przy niedomodze układu współczulnego, to w tych okresowych stanach snu i napadowej żarłoczności można by się dopatrywać trofotropizmu znamiennego dla padaczki. Mimo to, Rosenkotter i Wende stawiają zespół Kleine-Levina bliżej narkolepsji niż padaczki. W piśrnien- nictwie spotkać można na oznaczenie tego zespołu symptomatologiczne nazwy w ro- dzaju somnolentia periodica cum bulimia. Słuszniej, jednak można by mówić o hy- pergrypnia periodica. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, Studnie głębinowe, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

W zapoczatkowujacych okres snu sprawach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyrwanie nerwu przeponowego (Phrenicoexhaeresis s. phrenicectomia) Częstość zapalenia opłucnej w przebiegu odmy opłucnej leczniczej oraz niemożność otrzymania skutecznej odmy w pewnej Iiczbie przypad- ków gruźlicy płuc wskutek zrostów opłucnych nasunęły ria myśl zasto- sowanie w celu leczniczym sztucznie wywołanego porażenia przepony po stronie chorego płuca. Zastosowano ten zabieg pierwotnie do leczenia gruźlicy z jamami, usadowionymi w dolnym płacie jednego płuca, zwła- szcza w górno-tylnym odcinku tego plata, tu bowiem jamy trudno się goją w związku z ruchami oddechowymi przepony. Zniesienie ru- chów i uniesienie ku górze porażonej połowy przepony, zmniejszając napięcie chorego. płata płucnego i zapewniając mu spokój, miało sprzyjać zapadnięciu się jamy i gojeniu się zmiany gruźliczej przez zwłóknie- nie. Polecone w tym celu przecięcie nerwu przeponowego (Stilrtz w r. 1911) – phrenicotomia – okazało się często bezskuteczne wskutek istnienia dodatkowego nerwu przeponowego, czasami nawet silniej roz- winiętego niż główny pień, z którym on się łączy w klatce piersiowej. Przecięcie nerwu przeponowego nie daje w niektórych przypadkach pożądanego skutku także wskutek odradzania się (regeneratio) nerwu albo wskutek zachowania dolnych jego połączeń z nerwem współczuł- nym. Niepowodzenia te skłoniły Sauerbrucha (1913 r.) do zastąpienia przecięcia nerwu przeponowego przez jego wyrwanie. Jest to “phreni- coexhaeresis”. Mquer nazywa ten zabieg “phrenicectomia”. Technicznie metodę opisał dokładnie w r. 1922 Felix. Zabieg polega na zniszczeniu ile możności całkowitym nie tylko samego nerwu przeponowego, ale, także dolnych jego połączeń i nerwu przeponowego dodatkowego. Me- toda zdobyła wkrótce prawo obywatelstwa i wyrugowała zupełnie za- bieg przecięcia nerwu przeponowego. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, implanty Warszawa, olej do włosów ]

Comments Off