Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Padaczke podkorowa poznac mozna po

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Padaczkę podkorową poznać można po następujących objawach: 1) nie ma objawów korowych, świadomość jest zachowana, choć jakościowo zmie- niona, źrenice reagują, nie zdarza się ani przykąszenie języka, ani zanieczyszczenie moczem lub stolcem; 2) jeżeli występują kurcze, to tężcowe, często ze współudziałem oczu (kurcz spoj- rzeniowy); zjawiska toniczne mogą być nieznaczne, górować mogą objawy pozapi- ramidowo-hiperkinetyczne o cechach drżenia, atetozy, ruchów wymiotnych, pląsa- wiczych, mioklonicznych, balistycznych; 3) mogą się pojawiać automatyzmy ruchowe i odruchy pierwotne z pnia mózgo- wego: ssania, żucia, połykania, tiki oddechowe, kurcze lokomotoryczne i statokine- tyczne, np. prokursja i retrokursja, ruchy dreptania, kopania, uderzenia, także pełne wyrazu odruchy obronne, ucieczki itd., wreszcie ruchy ciała obrotowe, okręcana się dokoła osi ciała, skrętu głowy z następowym skrętem ciała. Tutaj miałyby też nale- żeć prymitywne reakcje wściekłości, a także znieruchomienia z objawami kata- leptycznymi; 4) znamienne są zaburzenia . wegetatywne, głównie naczynioruchowe, oddechowe i wydzielnicze, np. ślinienie się; 5) w czasie napadu lub też przed napadem mogą występować silne stany wzru- szeniowe, np. strach, nienawiść, przesyt życiowy, wyrażane słownie lub pantorni- micznie; 6) czasem głównym składnikiem napadu jest działanie impulsywne o charakterze napastniczym, często z objawami tzw. kinesia paradoxa; 7) niektórzy zaliczają tutaj narkolepsję, widząc w niej coś w rodzaju epilepsia suocorticalis partialis. Nie brakło też podciągnięcia pod pojęcie napadów podkoro- wych piknolepsji, katapleksji lub objawów w rodzaju gelolepsji, urolepsii i orga- zmolepsji; 8) niektórzy dzielą napady podkorowe na miejscowe (podkorowy jacksonizm) i uogólnione, te ostatnie na hiper-, hipo- i akinetyczne. Niektórzy mówią o krótko- trwałych napadach. podkorowych typu petit maI, jak np. tężcowe kurcze pewnych grup mięśniowych, napadowe ruchy pląsawic ze i atetoidne, kurczowe ziewanie, ryt- miczne ruchy żucia i inne zjawiska “oralno-iteratywne”, kurczowe mruganie itd. – próbując je odgraniczyć od dłużej trwających całkowitych napadów. Niektórzy mó- wią o postaciach padaczki z pnia mózgowego: anankastycznej, oralno-iteratywnej, odmóżdżeniowej i kataleptycznej. [przypisy: , sklep kolagen, badania psychologiczne, kosmetyki organiczne ]

Comments Off