Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Technika odmy leczniczej obustronnej jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Technika odmy leczniczej obustronnej jest w ogóle taka sama jak przy wytwarzaniu odmy po jednej stronie. Odmę wytwarza się najpierw po· stronie płuca ze zmianami rozleglejszymi i dalej posuniętymi. Wprowadza się najwyżej 250 ml powietrza i obserwuje się ogólny stan chorego, ogólną ciepłotę ciała, tętno, częstość .oddechów, szybkość opadania krwinek i za- chowanie się obrazu rentgenowskiego płuc. Zwraca się uwagę, by obję- tość płuc w obrazie rentgenowskim uległa zmniejszeniu tylko o 1/3, naj- wyżej o połowę swej wielkości. Dopiero po kilku tygodniach (co naj- mniej po dwóch), w ciągu których ustrój dostosowuje się stopniowo do zmienionych warunków, przystępuje się do wytworzenia odmy po drugiej stronie. Okres ten skraca się tylko w wyjątkowych przypadkach u osób młodych i niewyniszczonych. Kazimierz Dąbrowski i Józef Gackowski skracali go niekiedy do 2-3 dni a nawet do jednego dnia. Już wytworzoną ·odmę dopełnia się co 2-i-4 dni, później po 3-4 pierwszych dopełnie- niach raz na 1-2 tygodnie, a jeszcze później raz na 3 tygodnie, przy czym odmę dopełnia się na przemian raz po jednej stronie, drugi raz po drugiej. Przez cały czas leczenia chory powinien być pod ścisłą obserwacją lekarza, najlepiej w sanatorium. Należy zwracać baczną uwagę na ogólny stan chorego (ogólną ciepłotę ciała, stan odżywienia, wagę ciała) , zmiany w na- rządzie oddechowym, stan narządu krążenia, szybkość opadania krwinek w krwi, obraz rentgenowski płuc, Ciśnienie w jamach opłucnych należy utrzymać na poziomie duzych ciśnień ujemnych, dążąc do uzyskania po obu stronach odmy wybiórczej. Jeżeli dokładna. obserwacja jest niemo- żliwa, to leczenia odmą obustronną nie należy w ogóle zaczynać. W toku leczenia odmą opłucną obustronną zdarzają się powikłania takie same jak przy leczeniu odmą po jednej stronie. Są one o wiele po- ważniejsze dla chorego i mogą nakazywać zmniejszenie odmy po jednej stronie a nawet zaprzestanie tego leczenia. Zwłaszcza groźne jest dołą- -czenie się odmy ophucnej sarnorodnej oraz wysięków opłucnych, szczegól- nie ropnych, i przetoki opłucno-oskrzelowej. Powikłanie odmą opłucną samorodną wywołuje znaczną duszność aż do uduszenia. Bardzo często wymaga ona wybitnego obniżenia ciśnienia w jamie opłucnej przez aspirację z niej powietrza. Często trzeba wypuścić część .powietrza także i z drugiej jamy opłucnej. Wysięki surowicze i suro- wiczo-włóknikowe leczy się w zasadzie zachowawczo, nieraz wszakże trzeba je wypuścić albo zmniejszyć odmę po stronę drugiego płuca, zwła- szcza gdy powstaje obawa opancerzenia płuca po stronie wysięku. W razie powikłania wysiękiem ropnym gruźliczym lub gruźliczo-mieszanym większość lekarzy zaprzestaje leczenia odmą po stronie drugiego płuca, a to dlatego, że takie wysięki często pociągają za sobą opancerzenie płuca po stronie wysięku ze znacznym zmniejszeniem powierzchni oddechowej płuca. [przypisy: , stomatologia Kraków, opieka medyczna, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off