Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

W zapoczatkowujacych okres snu sprawach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W zapoczątkowujących okres snu sprawach go- rączkowych przeważnie chodziło o zakażenia wirusowe, czasem jednak stwierdzano banalne nieżyty górnych dróg oddechowych. W Jednym z przypadków cukier w pły- nie mózgowo-rdzeniowym wykazywał zwyżkę do 100 – 110 mg w porównaniu z równoczesną wartością cukru we krwi 80 mg. W tym samym przypadku stwier- dzono białko i wałeczki w moczu. Większość autorów wiąże opisany obraz kliniczny z zaburzeniami w obrębie międzymózgowia, powołując się na stwierdzane z zasady zaburzenia metabolizmu (napadowy głód), zmiany nastroju podkorowego charak- teru, okresowość. Rosenk5tter i Wende badali swojego chorego elektroencefalogra- ficznie i stwierdzili w okresach senności zachowanie się krzywych eeg identycznie z obrazem we, śnie naturalnym, co poznać po dynamicznym charakterze aktywności elektrycznej po podnietach psychosensorycznych: pojawianie się fal alfa przy po- wierzchownym śnie i tzw. kompleks K we śnie głębszym. Autorzy ci uważają, że na tej zasadzie można odgraniczyć zespól Kleine-Levina od stanów pomrocznych pochodzenia padaczkowego lub innej etiologii organicznej. Gdyby jednak wraz z Sel- bachem założyć, że padaczka zależy od zaburzenia sterowniczych czynności między- mózgowia w znaczeniu względnej przewagi “zasady odżywczo-zwrotnej” (trophotro- pes Prinzip), czyli archaicznego typu przemiany materii przy niedomodze układu współczulnego, to w tych okresowych stanach snu i napadowej żarłoczności można by się dopatrywać trofotropizmu znamiennego dla padaczki. Mimo to, Rosenkotter i Wende stawiają zespół Kleine-Levina bliżej narkolepsji niż padaczki. W piśrnien- nictwie spotkać można na oznaczenie tego zespołu symptomatologiczne nazwy w ro- dzaju somnolentia periodica cum bulimia. Słuszniej, jednak można by mówić o hy- pergrypnia periodica. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, Studnie głębinowe, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off