Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Niektórzy usiluja ograniczyc nazwe “napady

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niektórzy usiłują ograniczyć nazwę “napady psychoruchowe” (psychomotor seizures) wyłącznie do napadowo występujących, najwyżej kilka minut trwają- cych stanów pomrocznych, w czasie których chory wykonuje automatycznie zawsze te same, w tej samej kolejności przebiegające ruchy lub czynności. Tego rodzaju napady zamroczeni owe są istotnie równoważne z napadami dużymi lub małymi. Nie ma jednak istotnego powodu, aby odrzucać starą nazwę ekwiwa- lent lub nozograficznie ostro odgraniczać napad zamroczeniewy od innych sta- nów pomrocznych, gdyż granica różnicowa nie jest ostra, mimo że w piśmien- nictwie często się na nią wskazuje. Każde zamroczenie zaczyna się nagle i koń- czy się nagle i w każdym zamroczeniu działania wykazują pewną monotonię jakby automatyczną. Elektroencefalograficznie wszystkie te stany są do siebie podobne. Tak jak każdy napad, tak i zamroczeniowy, chociaż wykazuje jakieś niewyjaśnione bliżej powinowactwo do padaczki, może występować i niezależnie od niej. Szczególnie często stany te spotykamy w przebiegu padaczki. Jeżeli za-, mroczenie wyprzedza wystąpienie napadu padaczki, mówimy o zamroczeniu przednapadowym (obnubilatio praeproxysmalis sive praeepilep- tica). Częściej pojawia się ono tuż po napadzie, co określamy nazwą za- mroczenia ponapadowego (obnubilatio postparoxysmalis sive poste- pilęptica). W przypadkach tych chory ze stanu zwyczajnego soporu przechodzi bezpośrednio w zamroczenie, które trwać może krótko lub bardzo długo, a więc od kilku- lub kilkunastu minut do wielu tygodni. Taki sam zespół zamrocze- niowy pojawić się może u epileptyka niezależnie od napadu padaczkowego, i to jest właśnie sensu stricto równoważnik. Zdarza się czasem, że w przebiegu dłu- gotrwałego stanu zamroczenia wystąpi napad drgawkowy lub nawet seria na- padów. Ułatwia to w wątpliwych przypadkach rozpoznanie. Krótkotrwałe rów- noważniki mogą polegać na tym, że chory nagle zaczyna wykonywać .jakieś nie- dorzeczne czynności, np. mówi coś bez związku, powtarza te same wyrazy, śmieje się lub śpiewa, szuka czegoś bezcelowo, przestawia przedmioty, skubie coś, rozbiera się nagle, oddaje mocz w publicznym miejscu, wychyla zawartość spluwaczki, wdrapuje się na okno, uprawia na oczach wszystkich samogwałt, może w tym stanie również popełnić przestępstwo. Czasem czynności te ogra- niczają się do ruchów żucia, mlaskania lub ślinienia się albo do tężcowych ru- chów wypinania się, lub też do ruchów obrotowych (paroxysmus rotatorius), albo wreszcie do przebiegania pewnego odcinka w przód (paroxysmus ambulans sive epilepsfa procursiva) itd. Czasem po zachowaniu chorego można nic nie poznać, dopóki nie uderzy nas, że chory nie odpowiada na pytania albo odpo- wiada niedorzecznie, lub że działania jego są niezrozumiałe. W zachowaniu chorego widzi się jakby automatyzm. Za każdym, razem chory zazwyczaj wy- konuje ten sam rząd czynności, jak gdyby nawiązywał do rozszczepiennej oso- bowości z ostatniego zamroczenia. Chorzy zachowują się, jakby działali w ma- rzeniu sennym .Zarówno ich ruchy, jak i czynności myślowe są spowolniałe, orientacja w miejscu, otoczeniu, własnej sytuacji i czasie jest zakłócona. Przy braku wprawy łatwo uznać równoważniki zamroczeniowe, zwłaszcza takie, w których chory wykonuje dziwaczna czynności – za histerię. W wątpliwych przypadkach rozstrzyga elektroencefalografia. Z chorymi udaje się nierzadko nawiązać łączność intelektualną i uczuciową. Rozmowa z nimi, zwłaszcza gdy chodzi o zamroczenie jasne, jest możliwa, stwierdzić można Jednak, że zmieniają urojeniowo otaczające osoby i przedmioty, chociaż niektóre rozpoznają dobrze. [patrz też: , surówki bawełniane, oczyszczanie organizmu, trener personalny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Niektórzy usiluja ograniczyc nazwe “napady

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ze względu na ujemne strony operacji Sauerbrucha, Monaldi opra- cował (w r. 1932) torakoplastykę przednio-boczną. która nie usztywnia klatki piersiowej, natomiast usuwa urazy odde- chowe chorego płuca. Operacja polega: 1. na wyrwaniu nerwu przeponowego, które usuwa najpotężniejszy uraz od- dechowy, wywierany przez oddychanie przeponowe, i 2. na całkowitym usunięciu pierwszego żebra i wycięciu kawałków żeber długości od 6 do 8 cm od II do VIII żebra z uniemożliwieniem odtworzenia się żeber, przez co zachowuje się zupełną trwałą sprężystość klatki piersiowej z usunięciem urazów oddechowych zapadnię- tego płuca. Kawałki żeber wycina się wzdłuż linii największej ruchomości ściany klatki piersiowej, zwanej “Linea dom.nanto”. Biegnie ona od dołka nadobojczyko- wego przez pierwsze międzyżebrze przy mostku ku dołowi i na zewnątrz aż do linii pachowej środkowej w VII międzyżebrzu. Operację Monaldiego wykonuje się w znieczuleniu miejscowym dwuczasowo. Zadanie pierwszego posiedzenia stanowi wyrwanie nerwu przeponowego i wycięcie podokostne kawałków żeber . od drugiego do ósmego. Po tygodniu wykonuje się wycięcie częściowe III i II żeber oraz. całkowite usunięcie podokostne I żebra. Dla zapobieżenia odtworzeniu się żeber niszczy się okostną za pomocą okładów, przepojonych 8-10% formaliną. Chorzy opuszczają łóżko już w tydzień po operacji. Gorączka po ope- racji trwa tylko przez kilka dni. Ilość plwociny szybko się zmniejsza, prątki gruźlicy często znikają już wkrótce, kaszel ustępuje lub znacz- nie łagodnieje. Operowana strona klatki piersiowej prawie nie bierze udziału w oddychaniu, a płuco pozostaje w zupełnym spoczynku, co sprzyja gojeniu się zmian gruźliczych. Torakoplastyka tylno – boczna ma dawać najlepsze wyniki w sucho- tach płuc wysiękowo-rozpadowych i w przypadkach jam, położonych w sprężystym jeszcze miąższu, pod warunkiem że ich ściany nie zeszty- wniały. Jeżeli jamy, usadowione w szczycie lub w okolicach przykrę- gowych, są otoczone stwardniałym miąższem płucnym lub mają ściany sztywne, to operacja Monaldiego nie daje dobrego wyniku. W tych przy- padkach naj właściwsza jest torakoplastyka prz.ykręgowa Sauerbrucha. [hasła pokrewne: , badania psychologiczne, gabinet ginekologiczny, surówki bawełniane ]

Comments Off

« Previous Entries