Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Róznicowanie miedzy napadami podkorowymi i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Różnicowanie między napadami podkorowymi i histerycznymi jest bardzo trudne, niektórzy bowiem w dużych napadach histerycznych widzą również me- chanizmy podkorowe. Zresztą Pawłow mówi również o przewadze układu podko- rowego nad korowym w histerii. Działania impulsywne i napady wściekłości u osob- ników- charakteropatycznych zwykło się również kojarzyć z czynnościami pnia móz- gowego. Niektóre z opisów w piśmiennictwie przypominają do tego stopnia opisy dużych napadów histerycznych, że mimo woli budzi się obawa, czy w pewnych przy- padkach niewątpliwych zmian organicznych w obszarze podkorowym autorzy nie padają ofiarą dodatkowych asrawacii histerycznych. Od zarzutu tego nie jest wolny Stern, który w kazuistyce swojej zamieszcza również przypadki histerii, interpretując objawy dużego napadu histerycznego tak, jak -gdyby nie było różnicy między auto- matyzmami podkorowymi a fingowanymi demonstratywnymi zjawiskami histerycz- nymi. Oczywiście koncepcje tego typu nje brały pod uwagę i nie biorą wciąż jeszcze możliwości, że pod symptornatyką klasycznej histerii mogą się kryć ciężkie orga- niczne zmiany w mózgu, Czasem z kombinacji tej może wyniknąć histero-epilepsja. Zagadnienie padaczki podkorowej wymaga jeszcze dokładnych badań klinicznych, i to ze współudziałem kliniki psychiatrycznej. ENDOGENNE ZMIANY NASTROJU (STATUS DYSTHYMICI ENDOGENES) Typowe dla padaczki są wspomniane wyżej endogenne zmiany nastroju (sta- tus dysthymici endogenes), uważane przez niektórych autorów nawet za stany psychotyczne lub z nimi równoważne. Występują one okresowo, a raczej można powiedzieć napadowo, Stawia się je dźisiaj w pewien związek z padaczką skro- niową, za czym przemawia doniosły argument ex juvantibus: ustępują dość łatwo po zastosowaniu specyfików w rodzaju fenyloacetylourea lub fenylóace- tyloetylourea (neophenal Polfa lub trinuride “P” albo “H” “Sapos”, ostatnio zwłaszcza tegretol “Geigy”). Endogenne zmiany nastroju przebiegają zaśad- niczo bez przyćmienia świadomości, rozpoczynają się nagle i niespodziewanie, bez zrozumiałego podr.ażnienia z zewnątrz. W ciężkich przypadkach chodzi tu o nagłe stany przygnębienia z impulsywnym dążeniem do samobójstwa. Niektó- rzy epileptycy na 10 minut przed tym nie zdradzają jeszcze zaburzenia nastroju, potem nagle mogą targnąć się na swoje życie. Czasem widuje się okresowe stany drażliwości. Personel pielęgniarski szpitali psychiatrycznych wie dobrze o “kry- tycznych dniach” epileptyków. Stan taki może poprzedzać napad padaczkowy lub serię napadów. [przypisy: , odżywka do włosów, Szkoła tańca Poznań, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Róznicowanie miedzy napadami podkorowymi i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Alkoholizacja nerwu przeponowego o znaczeniu wyrwania nerwu przeponowego w leczeniu gruźlicy płuc- jako zabiegu uzupełniającego odmę opłucną częściową można sądzić na podstawie materiału Oddziału gruźliczego Dra K. Dąbrowskiego w Szpi- talu Wolskim w Warszawie, zestawionego przez Nadzieję Berdo w ta- blicy dotyczącej 56 przypadków gruźlicy rozwiniętej jednego i obu płuc, obserwowanych od % roku do 7% lat.
Alkoholizacja nerwu przeponowego (Phrenicoalcoholisatio) W r. 1916 Heuschen polecił zamiast wyrywania nerwu przeponowego wstrzykiwanie Ido niego (po jego odsłonięciu) kilku l 90ro alkoholu, zwłaszcza w przypadkach, w których nie ma pewności, czy drugie płuco jest zupełnie zdrowe oraz w których ogniska gruźlicze znajdują się w gór- nej trzecięj części płuca. Porażenie przepony nie daje w tych przypad- kach dość często żadnych wyników leczniczych, równocześnie zaś bez po- trzeby, a czasami i ze szkodą dla chorego wyłącza z aktu oddechowego- zdrowe dolne części płuca. Szczególnie poleca się alkoholizację nerwu przeponowego, jeżeli chodzi o lewe płuco, wyrwanie bowiem lewego nerwu przeponowego częściej pociąga za sobą przykre dolegliwości. Wprawdzie, w przypadkach ognisk gruźliczych w szczycie płucnym dobre wyniki z za- chowaniem czynności zdrowych dolnych części płuca daje częściowa tora- koplastyka i nawet apikoliza z plombą parafinową, te jednak zabiegi są ryzykowniejsze niż alkoholizacja nerwu przeponowego. Natomiast w przy- padkach zmian gruźliczych w dolnym płacie poleca się raczej wyrwanie nerwu niż jego alkoholizację. Wstrzyknięcie alkoholu do nerwu przeponowego na przestrzeni mniej więcej 5 cm wywołuje w miejscu wstrzyknięcia i nieco niżej całkowite zwyrodnienie nerwu ustępujące po pewnym czasie miejsca jego odradza- niu się (regeneratio). Porażenie połowy przepony trwa zwykle od kilku miesięcy do roku i dłużej, a w tym czasie można wytworzyć sobie sąd, czy unieruchomienie przepony jest skuteczne pod względem leczniczym. W razie potrzeby można zabieg powtórzyć, w przypadkach zaś jego nie- skuteczności – zastosować inne metody chirurgiczne nie wywołując nie- potrzebnie trwałego porażenia przepony. Zamiast wstrzykiwania alkoholu polecono wstrzykiwanie do nerwu przeponowego stężonego roztworu nowokainy. Porażenie przepony utrzy- muje się przez parę miesięcy. [więcej w: , trener personalny, Szkoła tańca Poznań, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off