Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘trener personalny’

Niektórzy usiluja ograniczyc nazwe “napady

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niektórzy usiłują ograniczyć nazwę “napady psychoruchowe” (psychomotor seizures) wyłącznie do napadowo występujących, najwyżej kilka minut trwają- cych stanów pomrocznych, w czasie których chory wykonuje automatycznie zawsze te same, w tej samej kolejności przebiegające ruchy lub czynności. Tego rodzaju napady zamroczeni owe są istotnie równoważne z napadami dużymi lub małymi. Nie ma jednak istotnego powodu, aby odrzucać starą nazwę ekwiwa- lent lub nozograficznie ostro odgraniczać napad zamroczeniewy od innych sta- nów pomrocznych, gdyż granica różnicowa nie jest ostra, mimo że w piśmien- nictwie często się na nią wskazuje. Każde zamroczenie zaczyna się nagle i koń- czy się nagle i w każdym zamroczeniu działania wykazują pewną monotonię jakby automatyczną. Elektroencefalograficznie wszystkie te stany są do siebie podobne. Tak jak każdy napad, tak i zamroczeniowy, chociaż wykazuje jakieś niewyjaśnione bliżej powinowactwo do padaczki, może występować i niezależnie od niej. Szczególnie często stany te spotykamy w przebiegu padaczki. Jeżeli za-, mroczenie wyprzedza wystąpienie napadu padaczki, mówimy o zamroczeniu przednapadowym (obnubilatio praeproxysmalis sive praeepilep- tica). Częściej pojawia się ono tuż po napadzie, co określamy nazwą za- mroczenia ponapadowego (obnubilatio postparoxysmalis sive poste- pilęptica). W przypadkach tych chory ze stanu zwyczajnego soporu przechodzi bezpośrednio w zamroczenie, które trwać może krótko lub bardzo długo, a więc od kilku- lub kilkunastu minut do wielu tygodni. Taki sam zespół zamrocze- niowy pojawić się może u epileptyka niezależnie od napadu padaczkowego, i to jest właśnie sensu stricto równoważnik. Zdarza się czasem, że w przebiegu dłu- gotrwałego stanu zamroczenia wystąpi napad drgawkowy lub nawet seria na- padów. Ułatwia to w wątpliwych przypadkach rozpoznanie. Krótkotrwałe rów- noważniki mogą polegać na tym, że chory nagle zaczyna wykonywać .jakieś nie- dorzeczne czynności, np. mówi coś bez związku, powtarza te same wyrazy, śmieje się lub śpiewa, szuka czegoś bezcelowo, przestawia przedmioty, skubie coś, rozbiera się nagle, oddaje mocz w publicznym miejscu, wychyla zawartość spluwaczki, wdrapuje się na okno, uprawia na oczach wszystkich samogwałt, może w tym stanie również popełnić przestępstwo. Czasem czynności te ogra- niczają się do ruchów żucia, mlaskania lub ślinienia się albo do tężcowych ru- chów wypinania się, lub też do ruchów obrotowych (paroxysmus rotatorius), albo wreszcie do przebiegania pewnego odcinka w przód (paroxysmus ambulans sive epilepsfa procursiva) itd. Czasem po zachowaniu chorego można nic nie poznać, dopóki nie uderzy nas, że chory nie odpowiada na pytania albo odpo- wiada niedorzecznie, lub że działania jego są niezrozumiałe. W zachowaniu chorego widzi się jakby automatyzm. Za każdym, razem chory zazwyczaj wy- konuje ten sam rząd czynności, jak gdyby nawiązywał do rozszczepiennej oso- bowości z ostatniego zamroczenia. Chorzy zachowują się, jakby działali w ma- rzeniu sennym .Zarówno ich ruchy, jak i czynności myślowe są spowolniałe, orientacja w miejscu, otoczeniu, własnej sytuacji i czasie jest zakłócona. Przy braku wprawy łatwo uznać równoważniki zamroczeniowe, zwłaszcza takie, w których chory wykonuje dziwaczna czynności – za histerię. W wątpliwych przypadkach rozstrzyga elektroencefalografia. Z chorymi udaje się nierzadko nawiązać łączność intelektualną i uczuciową. Rozmowa z nimi, zwłaszcza gdy chodzi o zamroczenie jasne, jest możliwa, stwierdzić można Jednak, że zmieniają urojeniowo otaczające osoby i przedmioty, chociaż niektóre rozpoznają dobrze. [patrz też: , surówki bawełniane, oczyszczanie organizmu, trener personalny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trener personalny’

Niektórzy usiluja ograniczyc nazwe “napady

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Alkoholizacja nerwu przeponowego o znaczeniu wyrwania nerwu przeponowego w leczeniu gruźlicy płuc- jako zabiegu uzupełniającego odmę opłucną częściową można sądzić na podstawie materiału Oddziału gruźliczego Dra K. Dąbrowskiego w Szpi- talu Wolskim w Warszawie, zestawionego przez Nadzieję Berdo w ta- blicy dotyczącej 56 przypadków gruźlicy rozwiniętej jednego i obu płuc, obserwowanych od % roku do 7% lat.
Alkoholizacja nerwu przeponowego (Phrenicoalcoholisatio) W r. 1916 Heuschen polecił zamiast wyrywania nerwu przeponowego wstrzykiwanie Ido niego (po jego odsłonięciu) kilku l 90ro alkoholu, zwłaszcza w przypadkach, w których nie ma pewności, czy drugie płuco jest zupełnie zdrowe oraz w których ogniska gruźlicze znajdują się w gór- nej trzecięj części płuca. Porażenie przepony nie daje w tych przypad- kach dość często żadnych wyników leczniczych, równocześnie zaś bez po- trzeby, a czasami i ze szkodą dla chorego wyłącza z aktu oddechowego- zdrowe dolne części płuca. Szczególnie poleca się alkoholizację nerwu przeponowego, jeżeli chodzi o lewe płuco, wyrwanie bowiem lewego nerwu przeponowego częściej pociąga za sobą przykre dolegliwości. Wprawdzie, w przypadkach ognisk gruźliczych w szczycie płucnym dobre wyniki z za- chowaniem czynności zdrowych dolnych części płuca daje częściowa tora- koplastyka i nawet apikoliza z plombą parafinową, te jednak zabiegi są ryzykowniejsze niż alkoholizacja nerwu przeponowego. Natomiast w przy- padkach zmian gruźliczych w dolnym płacie poleca się raczej wyrwanie nerwu niż jego alkoholizację. Wstrzyknięcie alkoholu do nerwu przeponowego na przestrzeni mniej więcej 5 cm wywołuje w miejscu wstrzyknięcia i nieco niżej całkowite zwyrodnienie nerwu ustępujące po pewnym czasie miejsca jego odradza- niu się (regeneratio). Porażenie połowy przepony trwa zwykle od kilku miesięcy do roku i dłużej, a w tym czasie można wytworzyć sobie sąd, czy unieruchomienie przepony jest skuteczne pod względem leczniczym. W razie potrzeby można zabieg powtórzyć, w przypadkach zaś jego nie- skuteczności – zastosować inne metody chirurgiczne nie wywołując nie- potrzebnie trwałego porażenia przepony. Zamiast wstrzykiwania alkoholu polecono wstrzykiwanie do nerwu przeponowego stężonego roztworu nowokainy. Porażenie przepony utrzy- muje się przez parę miesięcy. [więcej w: , trener personalny, Szkoła tańca Poznań, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off