Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Badania w chorobach psychicznych.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

W 16 r. ż. dwukrotnie zdarzyło się, że wyszła z domu nie wiadomo w jakich okolicznościach i ocknęła się za pierwszym razem w pociągu daleko poza przystankiem, do którego ważny był jej bilet miesięczny, a za drugim razem w ogrodzie na śniegu w lekkiej odzieży domowej. Od 18 r. ż. zaczęła równie impulsywnie wstrzykiwać sobie morfinę, dochodząc do dawki 0,02 trzy razy dziennie. Po jakimś czasie zaczęła odczuwać głód morfiny i dalsze wstrzykiwania odbywały się w pełnej świadomości tego, co czyni. Na miesiąc przed przyjęciem do Kliniki Chorób Psychicznych AMG (27. IV. 1955) opanowała podobno ten nałóg i wyzbyła się go zupełnie. Badaniem somatycznym stwierdzono łącznie 24 blizny pooperacyjne na lewym ramieniu i przedramieniu, na prawym ramieniu, na pośladkach, na udach oraz na podudziu prawym. Poza tym stan ogólny dobry, stan neurologiczny bez odchyleń od normy. Pneumoencefalografia dała obraz nie odbiegający od stanu prawidłowego. Elektroencefalografii z przyczyn technicznych nie wykonano. Stan psychiczny: zachowuje się spokojnie, jest posłuszna i szczera, nie jest jednak skłonna wszystkich wtajemniczać w swoje przeżycia, sprawność intelektualna na dobrym poziomie, nie stwierdza się jakichkolwiek zaburzeń afektywnych, nastrój dostosowany, pełne poczucie choroby psychicznej, uczuciowość wyższa bez zarzutu, łączność afektywna z otoczeniem dobra. Chora w klinice tylko raz odczuwała gwałtowną chęć wstrzyknięcia sobie morfiny. Gdyby do niej miała dostęp, na pewno uległaby temu popędowi. Odczuwała przy tym silny niepokój, tak iż miejsca sobie znaleźć nie mogła. Po pewnym czasie popęd ten minął. Zachowanie chorej nie zdradzało cech lepkości ani innych typowych przejawów charakteru padaczkowego. Już po wypisaniu chorej, mianowicie dnia 23. V. 1955 r. wykonano u niej w Zakładzie Neurofizjologii i Fizjologii Porównawczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu badanie elektroencefalograficzne. W odprowadzeniach jednobiegunowych z okolic czołowej, ciemieniowej, potylicznej i skroniowej obustronnie oraz w odprowadzeniach dwubiegunowych z prawej półkuli i z tylnych części lewej (poza rowkiem Rolanda) zanotowano krzywe niskonapięciowe z nielicznymi i krótkotrwałymi lok. 1/2 sekundy salwami fal alfa o 14 h i amplitudzie ok. 10 mikrowolt i licznymi nieregularnymi niskonapięciowymi rytmami typu beta. Jedynie w przednich partiach lewej półkuli w odprowadzeniach dwubiegunowych, a mianowicie ciemieniowo-czołowym, skroniowo-czołowym i ciemieniowo-skroniowym stwierdzono obok rytmów opisanych wyżej w jednym miejscu fale wolne 4 – 5 h i amplitudzie 30 mikrowolt na przestrzeni około 1 sekundy. Po 3-minutowej hiperwentylacji fale wolne nigdzie nie pojawiły się, a obraz eeg nie uległ wyraźniejszym zmianom w stosunku do opisanego powyżej. [hasła pokrewne: , gabinety stomatologiczne, wkładki sfp, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Badania w chorobach psychicznych.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Alkoholizacja nerwów międzyżebrowych (Alcoholisatio nn. intercostalium). Leott polecił dla leczenia gruźlicy płuc unieruchomienie klatki piersiowej za pomocą przecięcia nerwów międzyżebrowych od drugiego do siódmego (neurotomia intercostalis) albo ich porażenia przez wstrzykiwanie alkoholu do przestrzeni między żebrami a opłucną. Dodatnie strony tej metody polegają na możności jej stosowania po obu stronach klatki piersiowej, stopniowym rozwoju unieruchomienia, co ułatwia dostosowanie się narządów krążenia i oddychania do zmienionych warunków, całkowitym zachowaniu równowagi śródpiersia i na odzyskaniu przez klatkę piersiową ruchomości najpóźniej po upływie 4 miesięcy od zaprzestania wstrzykiwań alkoholu. Alkoholizację nerwów międzyżebrowych poleca się w gruźlicy jednego lub obu płuc postępującej przewlekle lub podostro, gdy nie można wytworzyć odmy płucnej wskutek zarośnięcia jamy opłucnej i nie daje się zastosować z różnych przyczyn np. podeszłego wieku chorego, późnego okresu ciąży, torakoplastyka, a także w przypadkach uporczywych krwotoków płucnych. Zabieg wykonuje się w trzech etapach w odstępach 2-3 dniowych. W pierwszym etapie zablokowuje się 2-i i 3-i nerwy międzyżebrowe, w drugim etapie – 4 i 5 i w trzecim etapie – szósty i siódmy. Postępowanie: w odległości 5-6 cm od ościstego wyrostka odpowiedniego kręgu prostopadle do ściany klatki piersiowej wkłuwa się igłę, kierując ją ku dolnemu brzegowi odpowiedniego żebra; po dojściu do niego igłę posuwa się w głąb na 1-2 mm, a następnie odchyla się zewnętrzny jej koniec w dół pod kątem 45°, znieczula się jednym ml 1 % wodnego roztworu nowokainy i wstrzykuje się 2 ml 70 % alkoholu. Obecnie alkoholizację nerwów międzyżebrowych stosuje się rzadko. [więcej w: , odwrócona osmoza, wkładki sfp, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off