Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Powszechnie zwraca sie uwage na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Powszechnie zwraca się uwagę na fakt, że dominacja pólkuli lewej dotyczy również płata skroniowego lewego. Niektórzy posuwają się nawet tak daleko, że uważają prawy płat skroniowy za neurologteznie i psychiatrycznie niemy . Uważa się np., że zmiany rozmięknieniowe okolicy fossa Sylvii po stronie pra- wej, jeżeli są izolowane, mogą ujść uwagi klinicystów. Boudin i in. (1963) pod- jęli próbę wykazania, że tak nie jest. Z ich spostrzeżeń klinicznych miałoby jakoby wynikać, że uszkodzenie płata skroniowego prawego wbrew poglądom innych autorów prowadzi do w.ystąpienia confusion mentale. Pojęcie to roz- powszechnione jest. w piśmiennictwie i francuskim i anglosaskim, jest jednak wysoce niejasne i wieloznaczne. Wywody autorów nie są przekonywające, gdyż przytoczony przez nich materiał kazuistyczny zawiera niemal bez wyjątku przypadki, w których nie tylko płat skroniowy prawy, ale i inne części” mózgu, najczęściej lewy płat skroniowy, wykazywały starsze lub świeższe zmiany orga- niczne.,Poza tym zauważyć należy, że stany psychotyczne z wszelką pewnością nie zależą od takiej czy innej lokalizacji, są bowiem odczynem całego mózgu na polietiologiczne czynniki o różnym umiejscowieniu. Nadal więc zmuszeni jesteśmy uważać prawy płat skroniowy za klinicznie niemy. Zresztą, i tutaj zaznacza się niebywałe zamieszanie w mianownictwie, gdyż nie- którzy takie właśnie napady pomroczne nazywają petit mal. Spotyka się to prze- ważnie w amerykańskim piśmiennictwie elektroencefalograficznym, Niestety, Grun- thal w podręczniku Reichardta (1955) przychylił się za Gibbsem do tej klasyfikacji i opisuje jako petit mal stany krótkotrwałego pomieszania (Ve-rwirrtheit) z niezbor- nym niepokojem ruchowym, chwianiem się lub skręcaniem ciała, zaburzeniami na- czynioruchowymi, ślinotokiem, krzykiem i bezładną mową. Napady te przebiegają często, ale nie zawsze, ze skroniowymi iglicami w eeg, które mogą przejść na oko- licę ciemieniowo-potyliczną po wystąpieniu wysokich, wolnych fal jako wyraz czyn- nościowej nadpobudliwości elektrycznej albo organicznego uszkodzenia przez guz lub uraz przedniego płata skroniowego. W połowie przypadków takiej skroniowej symptomatyki – przytaczam nadal za Griinthalem – dochodzi do wybitnych zmian charakteru i do otępienia typu padaczkowego. Nie ulega wątpliwości, że różni auto- rzy opisują sprawy różnej etiologii. Stany pomroczne towarzyszące guzom, urazom lub innym organicznym schorzeniom płatów skroniowych – jest to zjawisko nie mające nic wspólnego z padaczką samoistną. [hasła pokrewne: , Zdrowa żywność, kurs sep, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Powszechnie zwraca sie uwage na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie promieniami rentgenowskimi (Roentgenotherapia) Promienie rentgenowskie nie działają na prątki gruźlicy, natomiast małe ich dawki pobudzają tkankę ziarninową gruźliczą do szybszego bli- znowacenia. Zatem leczenie gruźlicy płuc promieniami rentgenowskimi jest łagodnym nieswoistym leczeniem bodźcowym. Obumierająca tkanka ziarninowa i ogniska wysiękowe gruźlicze pod dzia- łaniem promieni rentgenowskich szybciej serowacieją i rozpadają się Na tych faktach, stwierdzonych doświadczalnie na zwierzętach, polega lecze- nie gruźlicy płuc promieniami rentgenowskimi. Dotychczasowe doświad- czenie kliniczne potwierdza, że rentgenoterapia może być pomocna: 1. w postaciach gruźlicy płuc, zatrzymanej w swym rozwoju; 2. w gruźlicy płuc przechodzącej w stan utajony; 3. w gruźlicy włóknistej postępującej powoli, przy czym jamy znajdu- jące się wewnątrz ognisk gruźliczych nie stanowią przeciwwskazania. Słowem leczenie promieniami rentgenowskimi może być z korzyścią dla chorego zastosowane tylko w przewlekłej gruźlicy płuc z wyraźną skłonnością do gojenia się. Natomiast postaci gruźlicy płuc wysiękowe, postępujące a także wytwórcze, ostro postę- pujące nie nadają się do leczenia tą metodą. W gruźlicy płuc postępującej wysiękowej z zajęciem jednego płuca leczenie promieniami rentgenow- skimi może znaleźć zastosowanie dopiero wtedy, gdy odpowiednim lecze- niem postęp sprawy gruźliczej zostanie zatrzymany i nastąpi jej przejście w zwłóknienie. Leczenie gruźlicy płuc promieniami rentgenowskimi poleca się poprze- dzać leczeniem ogólnym, przynajmniej przez 2 tygodnie, oraz naswietla- niem klatki piersiowej lampą kwarcową. Leczenie ogólne jest konieczne zwłaszcza w gruźlicy płuc przebiegającej z gorączką, gdyż umożliwia ocenę, czy tkanka gruźlicza ziarhinowa jest w danym przypadku zdolna do zbliznowacenia. Dotyczy to przede wszystkim gruźlicy wysiękowo- pneumonicznej, przechodzącej w zwłóknienie. Brak poprawy w okresie leczenia ogólnego i lampą kwarcową, zwlaszcza pogorszenie stanu ogól- nego dowodzą, że przypadek nie nadaje się do leczenia promieniami. rentgenowskimi. [przypisy: , kurs sep, Zdrowa żywność, implanty zębów ]

Comments Off