Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Lewosimendan do wspomagania hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Drugi przegląd przeprowadzony przez komisję ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa (w 50% pierwotnie planowanego wpisu) doprowadził do decyzji o zakończeniu procesu z powodu daremności (patrz Dodatek dodatkowy). Szczegóły planu analizy statystycznej zostały opublikowane poprzednio.15 Pierwotne analizy porównujące lewosimendan z placebo zostały wykonane zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Nie zastosowano imputacji dla brakujących danych. Przeprowadzono także analizy per-protokół i as-treat.
Dane przedstawiono jako mediany i zakresy kwartylowe dla zmiennych rozdzielanych nienormalnie oraz jako średnie i odchylenia standardowe dla zmiennych normalnie rozłożonych. Dychotomiczne dane (w tym wynik pierwotny) porównywano za pomocą dwustronnych testów chi-kwadrat z poprawką Yatesa lub dokładnym testem Fishera, stosownie do przypadku. Pierwotna analiza nie została dostosowana dla współzmiennych. Ciągłe pomiary porównano z użyciem testu U Manna-Whitneya. Do identyfikacji predyktorów zgonu zastosowano model regresji logistycznej z etapową selekcją (patrz Dodatek dodatkowy). Wstępnie zdefiniowane analizy podgrup przeprowadzono zgodnie z opisem w Dodatku Uzupełniającym. We wszystkich analizach podgrup heterogenność została oszacowana za pomocą testu chi-kwadrat dla heterogeniczności i statystyki I2.
Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Dane przechowywano elektronicznie i analizowano za pomocą oprogramowania Stata, wersja 13 (StataCorp).
Wyniki
Ludność okresu próbnego i podstawowe cechy
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja, Randomizacja i populacje analityczne.DNR oznacza nie reanimować, a ECMO pozaustrojowe natlenienie membranowe.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Od listopada 2009 r. Do kwietnia 2016 r. Uzyskaliśmy pisemną zgodę od 4725 pacjentów. Spośród nich 506 pacjentów poddano randomizacji, przy czym 248 pacjentów zostało losowo przydzielonych do otrzymania lewosimendanu, a 258 – do grupy placebo (ryc. 1). Większość pacjentów poddano randomizacji na sali operacyjnej, ponieważ wysokie dawki inotropów były wskazane do odstawienia od krążenia pozaustrojowego (61 pacjentów [12,1%]) lub w OIOM z powodu pooperacyjnej ostrej niewydolności sercowo-naczyniowej (329 [65,0%]). Tylko niewielka część pacjentów była poddana randomizacji przed operacją z powodu niskiej frakcji wyrzutowej (22 pacjentów [4,3%]). Pozostałe 94 pacjentów (18,6%) przeszło randomizację, ponieważ otrzymali wsparcie przy użyciu pompy balonowej wewnątrzorty. Moment randomizacji pacjentów poddanych randomizacji w OIOM przedstawiono na rysunku S2 w Dodatku Uzupełniającym. Charakterystyka wyjściowa i śródoperacyjna pacjentów była podobna w grupie lewosimendanu iw grupie placebo (tabela oraz tabela S1 w dodatkowym dodatku).
Wlew lewosimendanu lub placebo
Średni (. SD) czas trwania infuzji wynosił 33 . 14,6 godziny w grupie lewosimendanu i 32 . 13,5 godziny w grupie placebo (P = 0,17). Średnia dawka wynosiła 0,066 . 0,031 .g na kilogram na minutę w grupie lewosimendanu, z objętością równoważną dawce 0,075 . 0,033 .g na kilogram na minutę podawanej w grupie placebo (P = 0,002)
[więcej w: porażenie nerwu przeponowego, lekarz medycyny pracy warszawa centrum, oddawanie krwi warunki ]

Tags: , ,

No Responses to “Lewosimendan do wspomagania hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej czesc 4”

 1. Norbert Says:

  Niestety do dermatologa trzeba miec skierowanie.

 2. Pinball Wizard Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dentysta bielsko[...]

 3. The Flying Mouse Says:

  Badaja badaja i nic

 4. Turnip King Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: probolan 50[...]

 5. Iga Says:

  Nic nie wnosi, nic nie wyjaśnia.

 6. The Dude Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do psycholog dziecięcy kielce[...]

 7. Matylda Says:

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

Powiązane tematy z artykułem: lekarz medycyny pracy warszawa centrum oddawanie krwi warunki porażenie nerwu przeponowego