Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Wyliczyliśmy, że próba 760 pacjentów spowodowałaby obserwację 201 zdarzeń w celu analizy czteroskładnikowego punktu końcowego przy 80% mocy. Wyliczyliśmy, że ta sama wielkość próbki spowodowałaby 113 zdarzeń w dwuskładnikowym punkcie końcowym obserwowanych w badaniu z 61% mocą wykrycia ryzyka tego zdarzenia końcowego, które było o 35% niższe w przypadku lewosimendanu niż w przypadku placebo, zakładając 18% częstość zdarzeń wśród pacjentów w grupie placebo i poziom istotności wynoszący 0,04. Po przeanalizowaniu łącznej częstości zdarzeń złożonych wśród pierwszych 600 pacjentów, próbkę zwiększono do 880 pacjentów, aby w próbie uzyskać z góry określoną liczbę zdarzeń do analizy czteroskładnikowego punktu końcowego. Istotność statystyczna dla dwóch głównych punktów końcowych była oparta na poziomie alfa dostosowanym do planowanego przeglądu okresowego. Z założenia dwuskładnikowy punkt końcowy był testowany na poziomie 0,04 i czteroskładnikowym punkcie końcowym na poziomie 0,01. Istotność statystyczna dla drugorzędowych punktów końcowych była oparta na procedurze hierarchicznej, w której każdy kolejny punkt końcowy jest testowany na poziomie alfa znaczącego pierwotnego punktu końcowego, dopóki punkt końcowy nie zostanie przetestowany z wartością P większą niż ta wartość. Jeżeli żaden z pierwotnych punktów końcowych nie wskazałby znaczącej różnicy, wszystkie analizy drugorzędowych punktów końcowych będą uważane za eksploracyjne.
Wszystkie analizy przeprowadzono w zmodyfikowanej populacji, która obejmowała wszystkich pacjentów poddanych randomizacji i otrzymujących lewosimendan lub placebo. Do analizy skuteczności włączono pacjentów zgodnie z randomizowanym przypisaniem do grupy. Do analiz bezpieczeństwa włączono pacjentów zgodnie z otrzymaną infuzją (lewosimendan lub placebo). Pacjenci, u których brak danych dotyczących punktów końcowych zostali włączeni do analiz, ponieważ nie mieli zdarzenia. Iloraz szans i przedziały ufności oszacowano na podstawie modelu regresji logistycznej z grupą próbną, typem operacji, frakcją wyrzutową lewej komory, wiekiem i płcią zawartą jako współzmiennymi.
Częstość występowania zespołu niskiego rzutu serca i zastosowania inotropowego po 24 godzinach oceniano za pomocą tego samego modelu logistycznego, co pierwszorzędowe punkty końcowe. Czas pobytu na oddziale intensywnej terapii analizowano za pomocą regresji liniowej z tymi samymi zmiennymi towarzyszącymi. Śmiertelność po 90 dniach została podsumowana za pomocą szacunków Kaplan-Meier i testów logarytmicznych. Test chi-kwadrat wykorzystano do porównania wcześniej określonych zdarzeń pooperacyjnych. Wszystkie testy statystyczne były dwustronne. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono w Duke Clinical Research Institute (Durham, Północna Karolina) przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.4 (SAS Institute).
Wyniki
Zapisy i kontrola pacjentów
Ryc. 1. Ryc. 1. Randomizacja pacjentów, populacje analityczne i obserwacja. Randomizacja i obserwacja pacjentów przedstawiono na rycinie 1. Spośród 956 pacjentów poddanych badaniom przesiewowym i spełniających kryteria kwalifikacyjne, 882 było losowo przypisany do otrzymania lewosimendanu (442 pacjentów) lub odpowiadającego placebo (440) w 70 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w okresie od 18 września 2014 r. do 23 listopada 2016 r.
[hasła pokrewne: odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena, porażenie nerwu przeponowego, medicus jawor rejestracja ]

Tags: , ,

No Responses to “Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej czesc 4”

  1. Dominika Says:

    mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

  2. Leo Says:

    Article marked with the noticed of: skuteczne odchudzanie[...]

  3. Olaf Says:

    takie czasy nastały i gotujemy się w falach radiowyc

Powiązane tematy z artykułem: medicus jawor rejestracja odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena porażenie nerwu przeponowego