Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Genomowa heterogenność nowotworów uzyskanych od pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC) .Panel A pokazuje liczbę mutacji kodujących i niekodujących, które wykryto w każdym regionie nowotworu w badaniu, zgodnie z etapem nowotworu, historia palenia , w wyniku wznowy lub śmierci oraz liczby dotkniętych regionów. Procent mutacji somatycznych i zmian liczby kopii, które uznano za klonalne lub subklonalne w każdym nowotworze pokazano poniżej liczby mutacji. Odsetki badanych pacjentów, którzy byli wolni od choroby w okresie 30 miesięcy, przedstawiono w zależności od tego, czy pacjenci mieli wysoki odsetek (powyżej mediany) lub niski odsetek (poniżej mediany) mutacji subklonalnych (panel B) lub podklonalne zmiany liczby kopii (panel C). Nie stwierdzono istotnego związku między odsetkiem mutacji subklonalnych a przeżyciem wolnym od nawrotów (P = 0,70), ale pacjenci z guzami z wysokim odsetkiem subklonalnych zmian liczby kopii mieli znacznie większe ryzyko nawrotu lub śmierci niż ci z niska proporcja (P = 4,4 × 10-4). Zaobserwowaliśmy rozległą heterogeniczność wewnątrznaczyniową, z medianą 30% (zakres od 0,5 do 93) mutacji somatycznych zidentyfikowanych jako subklonalne i medianą 48% (zakres od 0,3 do 88) zmian liczby kopii jako subklonalnych (Figura 2A i Rys. S3 w Uzupełniającym dodatku 1). To odkrycie sugeruje, że procesy niestabilności genomowej na poziomie mutacyjnym i chromosomalnym trwają podczas rozwoju nowotworu. Obserwowano również znaczącą zmienność w obrębie guza między guzami, z liczbą mutacji subklonowych w zakresie od 2 do 2310 i procentem genomu, na który wpłynęły subklonalne zmiany liczby kopii w zakresie od 0,06 do 81% (Figura 2A). Bez sekwencjonowania całego rzędu z użyciem wielu pozycji, 76% mutacji subklonalnych mogło się wydawać klonalne, co sugeruje selekcję subklonów w obrębie poszczególnych regionów guza (ryc. S4 w Dodatkowym dodatku 1). Istotnie więcej mutacji zidentyfikowano przy użyciu sekwencjonowania całego rzędu z użyciem wielu pozycji niż w przypadku analizy pojedynczej próbki (mediana liczby, 517 vs. 398, P = 0,009) lub przy użyciu pojedynczych próbek NSCLC uzyskanych z Atlasu genomu nowotworu (mediana liczby 207; P <0,001) (ryc. S5 w Uzupełniającym dodatku 1). Sieć badawcza Atlas genomu nowotworu (http://cancergenome.nih.gov) została pobrana przez numer dostępu do autoryzacji dbGaP phs000178.v9.p8.
Rak płaskonabłonkowy niósł znacznie więcej mutacji klonalnych niż gruczolakoraki (P = 0,003) (ryc. S6 w Dodatku 1). To odkrycie potencjalnie odzwierciedla różnice w historii palenia tytoniu, z medianą wynoszącą 32 paczki-lata dla gruczolakoraka i 41 paczek-lat dla raków płaskonabłonkowych (P = 0,047) (ryc. S7 w Dodatkowym dodatku 1). Nie stwierdzono istotnych różnic między rakiem płaskonabłonkowym a gruczolakorakiem w liczbie lub proporcji mutacji subklonalnych (P = 0,72) (ryc. S6 w Dodatku 1) lub w obrębie określonych podtypów histopatologicznych gruczolakoraka (ryc. S8 w dodatku uzupełniającym 1). W raku płaskonabłonkowym nie zaobserwowano istotnej zależności pomiędzy heterogenicznością wewnątrznaczyniową a zmiennymi klinicznymi (tabela S5 w dodatkowym dodatku 1).
W raku gruczołowym stadium nowotworu dodatnio korelowało z odsetkiem subklonalnych zmian liczby kopii, a barwienie Ki67 dodatnio korelowało z ciężarem zarówno mutacji klonalnych, jak i subklonalnych, jak również z odsetkiem subklonalnych zmian liczby kopii (Tabela S5 w dodatkowym dodatku 1)
[hasła pokrewne: porażenie nerwu przeponowego, hiperostoza czołowa, zaburzenia psychiczne objawy ]

Tags: , ,

No Responses to “Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc cd”

 1. Oliwia Says:

  [..] Cytowany fragment: choroby dziąseł[...]

 2. Adrianna Says:

  cukier to czysta energia

 3. Zero Charisma Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: gablota muzealna[...]

 4. Zesty Dragon Says:

  Ból był tak nieznośny, że wybudzał mnie ze snu

 5. Julia Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Dentysta warszawa[...]

 6. Jowita Says:

  Takie bóle nie są przyjemne

Powiązane tematy z artykułem: hiperostoza czołowa porażenie nerwu przeponowego zaburzenia psychiczne objawy